บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Consult Service

จุดเด่นของ บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015 (Consult Service) มีรูปแบบทั้ง เต็มรูปแบบ (Full option) และ เรียกใช้บริการ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ให้แก่ลูกค้า ที่เน้น “รับรองผลสำเร็จ”

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

Value + Added = เติมเต็มคุณค่า มากกว่าใบรับรอง

บริการให้คำปรึกษา ISO 14001 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา 

ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา VAC เน้น

“รับรองผลความสำเร็จ”

 ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก  

ISO 14001 Policy and consult

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 14001:2015 ของ VAC

ตัวอย่างลูกค้า ที่รับบริการให้คำปรึกษา ISO 14001 ผ่านการรับรอง ISO 14001 แล้ว 

สรุปบริการให้คำปรึกษา ที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด โดย VAC มีดังนี้

มาตรฐาน ISO 14001

จำนวนโครงการ

เฉพาะ ISO 1400138 โครงการ
ISO 14001 & ISO 900111 โครงการ
ISO 14001 & ISO 45001 (+OHSAS 18001)9 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 และ ISO 45001(18001)8 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

68 โครงการ

ทางเลือกของ การให้บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

เริ่มทำ ISO 14001:2015 ใหม่

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำ ISO 14001:2015 ทั้งที่เริ่มเป็นฉบับแรก
หรือ
ทำต่อจากเดิม ที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น ISO 9001:2015

ทำ ISO 14001:2015 พรัอมกัน ISO อื่น

สำหรับองค์กรที่ต้องการทำ ISO 14001:2015 ทั้งที่เริ่มเป็นฉบับแรก
หรือ
ทำต่อจากเดิม ที่ผ่านการรับรองแล้ว เช่น ISO 9001:2015

ไม่ว่าทำแบบใด ... การบริการของ VAC เน้นแบบบูรณาการ (Integrate) เพื่อลดความซ้ำซ้อน

ขั้นตอน โครงการให้คำปรึกษา ISO 14001:2015 (แบบเต็มรูปแบบ)