บริการที่ปรึกษาทำ ISO

ISO Consultation Service

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

และ

บูรณาการ ISO หลายมาตรฐาน แบบ Integrate

จุดเด่นบริการที่ปรึกษาทำ ISO สู่การรับรองมาตรฐาน ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC เปิดให้บริการ “ที่ปรึกษาทำ ISO ต่างๆ” ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ISO กว่า 20 ปี ด้วยลูกค้าทะลุ 150 โครงการ ซึ่งผ่านการรับรองทุกราย  VAC เน้นเฉพาะ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ ISO 50001 โดยบริการของเรา ลูกค้าสามารถเลือกทำได้ 1 มาตรฐานที่ต้องการ เช่น ISO 9001  หรือ เลือกทำพร้อมกันหลายมาตรฐาน ในเชิงบูรณาการแบบ Integrated Management System, IMS เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 เป็นต้น  โดยในโครงการ จะมีทั้งการจัดฝึกอบรม, การพัฒนาระบบเอกสารที่ใช้ง่าย, การให้คำปรึกษาตั้งแต่ระดับผู้นำองค์กรต่อการวิเคราะห์บริบท กำหนดนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติการทุกแผนก ให้มั่นใจต่อการสร้าง “ระบบบริหารจัดการ” หรือ “Management System (MS)” เช่น Quality Managment System, QMS ตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ EMS, SMS, EnMS รวมทั้งมีการตรวจประเมินก่อนรับการตรวจรับรองโดย CB. จึงถึงช่วยจัดการกับผลการตรวจสู่การรับรองมาตรฐาน ซึ่งบริการของ VAC มีจุดเด่น ที่ส่งผลให้ลูกค้า ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมั่นใจ มีความเชื่อถือ และบอกต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้  

“Beyond Certificate”

ตั้งแต่การเริ่มต้น - ผ่านการรับรอง ISO จาก CB.

ระบบที่ดีและมีคุณค่าต้องพัฒนาได้ด้วยตัวเอง

เต็มรูปแบบ-รับรองผลสำเร็จ

“ปิดโครงการ – ทุกงานเดินต่อได้”

ISO Consultant

“เต็มรูปแบบ - รับรองผลสำเร็จ”

บริการที่ปรึกษาทำ ISO

หากท่านสนใจใช้บริการ เรามีตัวเลือกให้แก่ท่าน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรของท่าน ทั้งแบบเลือก 3 แบบ ได้แก่

จะเป็นการสร้างองค์ประกอบพื้นฐานของระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้องค์กร สามารถบริหารได้อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, IMS) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมั่นใจได้ว่า การบริหารงาน ในทุกส่วนงาน บรรลุเป้าหมายขององค์กร และทุกแผนก จนถึงทุกกระบวนการเป็นไปอย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล นั่นคือ Output บรรลุตาม Input นั่นเอง

องค์กรที่เคยผ่านการรับรอง ISO อื่นๆ แล้ว นั่นคือ องค์ประกอบพื้นฐานของ ระบบบริหารจัดการเดิม เช่น Quality Management System(QMS) ตามมาตรฐาน ISO 9001 ถูกสร้างไว้แล้ว 

VAC จะเริ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการอื่น เช่่น ISO 14001 ต่อจากการผ่านการรับรอง ISO 9001 แล้ว เราจะให้คำปรึกษา ด้วยการปรับตามพื้นฐานของระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ที่มีอยู่ เราจะเริ่มตรวจสอบให้ก่อนโดยหากพบพบประเด็นใดที่ควรยกระดับขึ้นจากที่มีทำไว้ เราจะให้คำแนะนำต่อการปรับปรุงของเดิมให้พัฒนาขึ้นกว่าเดิม จากนั้น เราจะพร้อมกับการให้คำปรึกษา และฝึกอบรม ISO 14001 ที่ท่านเลือกแก่ท่าน ทั้งระดับบริหาร และทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่สามารถอยู่บนฐานของการสร้างคุณภาพงานที่ลงตัว และมั่นใจต่อการผ่านการรับรองในมาตรฐานจาก Certification Body, CB. 

VAC มีความถนัดกับการให้คำปรึกษาแบบหลายมาตรฐาน ในแบบ Integrated Management System, IMS หรือ ระบบบริหารจัดการร่วมนั่นเอง

แนวทางการให้คำปรึกษา จะปรับเข้าถับรูปแบบธุรกิจของท่าน ต่อการยกระดับการบริหารงานในทุกระดับ ให้มั่นใจต่อการมีระบบ ที่ถูกสร้างขึ้น เช่น นโยบายร่วมในทุกด้าน วัตถุประสงค์ รวมทั้งการบริหารการปฏิบัติการต่างๆ ด้วยกฎเกณฑ์การทำงาน ที่เกิดผลในทุกด้านไปพร้อมๆ กับ ด้วยข้อกำหนดที่จัดทำเป็นเอกสาร  ที่บุคลากรของท่านมีส่วนร่วมในการทำ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สู่การคงรักษาไว้  และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการให้คำปรึกษาตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึง ทุกฝ่ายงาน ที่เราให้ทั้งบริการฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นทั้งหมด, การจัดทำเอกสาร ISO เชิงบริหาร, การให้คำปรึกษาทุกระดับจาก Planning ถึง Action และพรัอมรับการรับรองมาตรฐานจาก Certification Body โดยผ่านการทำ Pre-Audit จาก VAC ก่อน โดยท่านมั่นใจได้ว่า “จบโครงการ-ทุกงานเดินต่อเองได้”

ที่ปรึกษาทำ ISO 1 มาตรฐาน

ที่ปรึกษาทำหลาย ISO แบบ Integrate (บูรณาการ)

จัดอบรม และให้คำปรึกษา ISO 9001 & ISO 14001 Training

ที่ปรึกษาทำหลาย ISO พร้อมกัน (เลือก 2-3 มาตรฐาน)

ตัวอย่าง องค์กรที่เคยรับบริการที่ปรึกษา ISO - 1 มาตรฐาน

ISO 9001 Consult and Training
The Emporium-ISO 9001
National Healthcare System - ISO 9001
ISO 9001 Consult by VAC
Neuman & Essor South East Asia Ltd. (Rayong)
QMS_Future Park-2004
ISO 9001 Intenal audit Service
Caterpillar (Thailand) - ISO 9001
Channakorn Engineering
ISO 14001 Training and Consult by VAC
Saha Wattana Plastic - ISO 9001 & ISO 45001
ISO 14001 Consult and Training by VAC
SSL Manufacturing (Thailand)
Premas (Thailand)
ISO 9001 Consult-Conwood_2017
POSCO Coated Steel
ISO 9001 Implementation with VAC
ISO 9001-Consult
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
AJ Plast_ISO 14001
Plus Property_ISO 14001
JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd.
Matsuda Denki (Thailand) Co., Ltd.

ตัวอย่าง ลูกค้าที่เคยรับบริการที่ปรึกษา ISO แบบบูรณาการหลายมาตรฐาน

Emquartier_ISO 14001 & ISO 45001
Global Power Synergy PCL.
Egcom Co., Ltd. (Ratchabiru)
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
AGC MIcro Glass - ISO
Esso Terminal (Sriracha) - ISO 9001 & 14001 document
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Shaiyo AA Co., Ltd.
Thai Rubber Latex
ISO 9001, 14001 and ISO 45001 Consult and Training by VAC
ISO 14001 ฿ ISO 45001 Consult and Training by VAC
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
ISO 9001 & 14001Consult and Training by VAC
Villeroy & Boch1
Hidaka Yookoo Enterprises -2017
Consult ISO_Thai Gas_2018
Consult_Q&S Visavakit Pattana-2004
ISO 9001 Consult for Logthai
ISO 14001 Consult and Training by VAC
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Consult
Mitrphol ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Consult
Chaimanus Body - ISO 9001 & ISO 14001 Consult

บริการที่ปรึกษาแก้ปัญหา - ยกระดับการทำ ISO

บริการที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO (Consult Service) ต่างๆ ที่เปิดให้บริการ ยังครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือยกระดับการทำ ISO เนื่องจาก ในการทำ ISO ลูกค้าอาจพบปัญหา หรือ ต้องการพัฒนาระบบ รวมทั้ง มีความคาดหวัง ยกระดับระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิผลกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ด้านการจัดทำ และการควบคุมระบบเอกสาร, การพัฒนาบุคลากร, การกระจายหน้าที่ และความรับผิดชอบ, การสร้างจิตสำนึก, การเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO จาก Certification Body รวมทั้ง การยกระดับการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit ISO)

VAC จึงมี บริการให้คำปรึกษา การทำ ISO เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหา หรือพัฒนาของลูกค้าตามความจำเป็นข้างต้น ด้วยบริการ บริการให้คำปรึกษา การทำ ISO แบบ “On-Call Option” ดังต่อไปนี้

เพื่อตรวจสถานะการดำเนินระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ เทียบกับมาตรฐาน ISO (ที่ท่านเลือก) เพื่อสรุปผลการตรวจ

  1. ประเด็นความไม่สอดคล้อง (Non-conformities) โดยนำเสนอเป็น CAR เพื่อดำเนินการแก้ไข และ
  2. ข้อสังเกตสู่การปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมขึ้น โดยนำเสนอเป็นข้อสังเกต (Observation) พร้อมให้คำแนะนำทางเลือกที่เกิดผล และง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ, ช่วยลดภาระการบริหารงาน

ผลการตรวจทั้งหมดจะมีการทำรายงานสรุปผล และให้คำปรึกษาเพิ่มเติมกรณีเกิดข้อสงสัย หรือระหว่างตรวจรับรองโดย CB.

เพื่อยกระดับการทำ ทำ ISO Internal Audit ที่มีอยู่ และนำมาซึ่งผลการตรวจประเมินทุกแผนก ให้สะท้อนสถานะระบบบริหารจัดการ ว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง และพัฒนาให้สอดคล้องทั้งมาตรฐาน ISO ที่ใช้ และระบบบริหารจัดการที่กำหนดไว้  ด้วยรูปแบบบริการ 2 แบบ ดังนี้

  1. ยกระดับทักษะ เทคนิค แนวคิด การทำ Internal audit แก่ทีมงาน Auditor ที่มีอยู่ ด้วยการปฏิบัติจริงร่วมกับทีมงาน ด้วยการตรวจให้ครอบคลุมทุกแผนก และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งเชิงบริหาร และปฏิบัติการ
  2. บริการทำ Internal audit แบบเต็มรูปแบบ ทั้งการทำแผนการตรวจ, การ Audit จริง, การทำรายงาน พร้อมหลักฐานการ Audit ทั้งหมด เช่น Audit checklist, ใบ CAR พร้อมวิธีการแก้ไข

เพื่อนำผลการตรวจที่ได้รับจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB.) 

  • กรณี CAR ที่ได้รับไม่ชัดเจน ไม่เกิดการยอมรับ หรือไม่นำมาซึ่งประโยชน์ จะให้คำแนะนำต่อการประสานงานกับ CB. ให้นำมาซึ่งทางออกที่เหมาะสม โดยเน้นตามเกณฑ์การตรวจมากกว่าการใช้ความคิดเห็นส่วนตัว 
  • นำ CAR มา ให้คำแนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ พร้อมหลักฐานการดำเนินการ เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการให้กำจัดข้อบกพร่องที่พบทั้งหมด

เพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินระบบบริหารจัดการ ตามมาตรฐานที่ท่านใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงให้ระบบพัฒนาขึ้น เช่น

  • การปรับปรุงระบบเอกสาร ที่ซ้ำซ้อน หรือยากต่อการใช้งาน ทั้งการสร้าง การใช้ และการควบคุมเอกสาร 
  • การปรับปรุงการประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม มากกว่าให้เป็นหน้าที่ของทีมงาน ISO
  • การยกระดับการทำ Internal audit ทั้งการวางแผน, การเตรียมความพร้อม, การพัฒนาทักษะการ audit 

 

กรณีที่มีการทำ ISO หลายมาตรฐาน แต่ระบบถูกแยกกันบริหาร ทั้งทีมงาน หรือระบบเอกสาร ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานมีภาระ ทำให้ไม่สามารถบูรณาการเข้ากับการทำธุรกิจ ที่ต้องการผลลัพธ์ที่สมดุลในทุกด้าน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา