บริการให้คำปรึกษา มาตรฐาน ISO

ISO Consultation Service

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

หรือ แบบบูรณาการหลายมาตรฐาน (Integrated Manamange System)

บริการที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO สู่การรับรองมาตรฐาน

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC เปิดให้บริการให้คำปรึกษาการทำ ISO ต่างๆ โดยเฉพาะ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 , ISO 50001 รวมถึง บริการให้คำปรึกษาการทำ ISO พร้อมกันหลายมาตรฐาน ในเชิงบูรณาการ (Integrate Management System, IMS) ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ISO กว่า 20 ปี พร้อมกับบริการฝึกอบรมภายใน เรามีบริการที่มีจุดเด่น ที่ส่งผลให้ลูกค้า ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

“Beyond Certificate”

ตั้งแต่การเริ่มต้น สู่การรับรองมาตรฐาน ISO

ระบบที่ดีและมีคุณค่าต้องพัฒนาได้ด้วยตัวเอง

เต็มรูปแบบ-รับรองผลสำเร็จ

“ปิดโครงการ – ทุกงานเดินต่อได้”

guarantee

“เต็มรูปแบบ - รับรองผลสำเร็จ”

การให้คำปรึกษา ISO เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ISO

บริการที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO (Consult Service) ต่างๆ ที่เปิดให้บริการ ยังครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือยกระดับการทำ ISO เนื่องจาก ในการทำ ISO ลูกค้าอาจพบปัญหา หรือ ต้องการพัฒนาระบบ รวมทั้ง มีความคาดหวัง ยกระดับระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิผลกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ด้านการจัดทำ และการควบคุมระบบเอกสาร, การพัฒนาบุคลากร, การกระจายหน้าที่ และความรับผิดชอบ, การสร้างจิตสำนึก, การเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO จาก Certification Body รวมทั้ง การยกระดับการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit ISO)

VAC จึงมี บริการให้คำปรึกษา การทำ ISO เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหา หรือพัฒนาของลูกค้าตามความจำเป็นข้างต้น ด้วยบริการ บริการให้คำปรึกษา การทำ ISO แบบ “On-Call Option” ดังต่อไปนี้

เพื่อตรวจสถานะการดำเนินระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ เทียบกับมาตรฐาน ISO (ที่ท่านเลือก) เพื่อสรุปผลการตรวจ

  1. ประเด็นความไม่สอดคล้อง (Non-conformities) โดยนำเสนอเป็น CAR เพื่อดำเนินการแก้ไข และ
  2. ข้อสังเกตสู่การปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมขึ้น โดยนำเสนอเป็นข้อสังเกต (Observation) พร้อมให้คำแนะนำทางเลือกที่เกิดผล และง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ, ช่วยลดภาระการบริหารงาน

ผลการตรวจทั้งหมดจะมีการทำรายงานสรุปผล และให้คำปรึกษาเพิ่มเติมกรณีเกิดข้อสงสัย หรือระหว่างตรวจรับรองโดย CB.

เพื่อยกระดับการทำ ทำ ISO Internal Audit ที่มีอยู่ และนำมาซึ่งผลการตรวจประเมินทุกแผนก ให้สะท้อนสถานะระบบบริหารจัดการ ว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง และพัฒนาให้สอดคล้องทั้งมาตรฐาน ISO ที่ใช้ และระบบบริหารจัดการที่กำหนดไว้  ด้วยรูปแบบบริการ 2 แบบ ดังนี้

  1. ยกระดับทักษะ เทคนิค แนวคิด การทำ Internal audit แก่ทีมงาน Auditor ที่มีอยู่ ด้วยการปฏิบัติจริงร่วมกับทีมงาน ด้วยการตรวจให้ครอบคลุมทุกแผนก และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งเชิงบริหาร และปฏิบัติการ
  2. บริการทำ Internal audit แบบเต็มรูปแบบ ทั้งการทำแผนการตรวจ, การ Audit จริง, การทำรายงาน พร้อมหลักฐานการ Audit ทั้งหมด เช่น Audit checklist, ใบ CAR พร้อมวิธีการแก้ไข

เพื่อนำผลการตรวจที่ได้รับจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB.) 

  • กรณี CAR ที่ได้รับไม่ชัดเจน ไม่เกิดการยอมรับ หรือไม่นำมาซึ่งประโยชน์ จะให้คำแนะนำต่อการประสานงานกับ CB. ให้นำมาซึ่งทางออกที่เหมาะสม โดยเน้นตามเกณฑ์การตรวจมากกว่าการใช้ความคิดเห็นส่วนตัว 
  • นำ CAR มา ให้คำแนะนำวิธีการแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ พร้อมหลักฐานการดำเนินการ เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการให้กำจัดข้อบกพร่องที่พบทั้งหมด

เพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินระบบบริหารจัดการ ตามมาตรฐานที่ท่านใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงให้ระบบพัฒนาขึ้น เช่น

  • การปรับปรุงระบบเอกสาร ที่ซ้ำซ้อน หรือยากต่อการใช้งาน ทั้งการสร้าง การใช้ และการควบคุมเอกสาร 
  • การปรับปรุงการประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม มากกว่าให้เป็นหน้าที่ของทีมงาน ISO
  • การยกระดับการทำ Internal audit ทั้งการวางแผน, การเตรียมความพร้อม, การพัฒนาทักษะการ audit 

 

กรณีที่มีการทำ ISO หลายมาตรฐาน แต่ระบบถูกแยกกันบริหาร ทั้งทีมงาน หรือระบบเอกสาร ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานมีภาระ ทำให้ไม่สามารถบูรณาการเข้ากับการทำธุรกิจ ที่ต้องการผลลัพธ์ที่สมดุลในทุกด้าน

รูปแบบการให้คำปรึกษากับมาตรฐาน ISO ที่เลือกใช้

ให้คำปรึกษา ISO แบบ 1 มาตรฐาน

ตัวอย่าง องค์กรที่เคยรับบริการที่ปรึกษา ISO - 1 มาตรฐาน

The Emporium-ISO 9001
National Healthcare System - ISO 9001
Neuman & Essor South East Asia Ltd. (Rayong)
QMS_Future Park-2004
Caterpillar (Thailand) - ISO 9001
Channakorn Engineering
Plus Property Co., Ltd.
Saha Wattana Plastic - ISO 9001
SIG Combibloc Co., Ltd.
SSL Manufacturing (Thailand)
Premas (Thailand)
ISO 9001 Consult-Conwood_2017
POSCO Coated Steel
ISO 9001-Consult
Modern Syestuffs - QESMS
AJ Plast_ISO 14001
Plus Property_ISO 14001
JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd.
Matsuda Denki (Thailand) Co., Ltd.

ให้คำปรึกษาแบบบูรณาการหลายมาตรฐาน ISO

จัดอบรม และให้คำปรึกษา ISO 9001 & ISO 14001 Training

ที่ปรึกษา ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

ตัวอย่าง ลูกค้าที่เคยรับบริการที่ปรึกษา - แบบบูรณาการหลายมาตรฐาน

Emquartier_ISO 14001 & ISO 45001
Global Power Synergy PCL.
Egcom Co., Ltd. (Ratchabiru)
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
AGC MIcro Glass
Esso Terminal (Sriracha)
Friesland Campina
Shaiyo AA Co., Ltd.
Thai Rubber Latex
Nissan Motor (Thailand)
Modern Syestuffs - QESMS
Villeroy & Boch1
Hidaka Yookoo Enterprises -2017
Consult_Q&S Visavakit Pattana-2004
Posco-ISO 9001 & ISO 14001
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Consult
Mitrphol ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Consult
Chaimanus Body - ISO 9001 & ISO 14001 Consult

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat