ขอใบเสนอราคา ISO

ขอใบเสนอราคาฝึกอบรม / ที่ปรึกษา ISO

Value Added Consulting Co., Ltd. มีความยินดี จัดทำ ใบเอกสารเสนอราคา ทีปรึกษา/อบรม ISO สะท้อนความเข้าใจในหลักการ เข้าใจง่าย เน้นประยุกต์ใช้ เสริมทัศนคติที่ดีในการดำเนินระบบ สร้างแนวคิดด้วยตัวอย่างง่ายๆ ผ่านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สู่การพัฒนาที่ยังยืน

VAC มีบริการให้คำปรึกษาและอบรม ISO ดังนี้

  • Product : รายละเอียดบริการ ISO แสดงในเอกสารเสนอราคา
  • Price : อัตราค่าบริการ ISO ของเรา ไม่ยากเกินการตัดสินใจ
  • Personnel : วิทยากร และคณะที่ปรึกษา ISO มากด้วยประสบการณ์
  • Service : เงื่อนไขบริการ ISO ที่ชัดเจน และเป็นธรรม
  • Image : ยืนหยัดในคุณภาพบริการ ISO ด้วยผลงานที่ผ่านมา
Value Added Consulting Co., Ltd., ทางเลือกบริการที่ปรึกษา/อบรม ISO

Value Added Consulting Co., Ltd.,

“ทางเลือกบริการที่ปรึกษา และฝึกอบรม ISO”

ขอใบเสนอราคา บริการให้คำปรึกษา ISO

Quotation ISO Consultant Service

ขอใบเสนอราคา บริการจัดฝึกอบรม ISO

Quotation ISO Training Service

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งบริษัทฯ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 374 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ที่ตั้งบริษัทฯ สาขาย่อย

เลขที่ 84/9 ถ.ฉะเชิงเทรา-มีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรติดต่อ

081-861-4331, 084-694-2866

Email

vac-admin@value-vac.com
varunee@value-vac.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 19.00 น