ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO

(ISO Training Experience)

ประสบการณ์การจัดฝึกอบรมด้าน ISO

Value Added Consulting Co., Ltd., มีประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO โดยวิทยากรที่ประสบการณ์ กว่า 20 ปี ครอบคลุมทั้ง ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ที่จัดบรรยายให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่เรียกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง วิทยากรทุกท่านมีรูปแบบการนำเสนอ ที่โดดเด่น ด้วยคำขวัญ

สอนสนุก เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ ไม่ต้องท่อง

จากประสบการณ์ฝึกอบรม กว่า 20 ปี กับผลลัพธ์ที่แตกต่าง

ผ่านการอบรมแล้ว ท่องข้อกำหนด ISO ได้
แต่นำไปใช้ไม่ได้

ผ่านการอบรมแล้ว เข้าใจข้อกำหนด ISO
และนำไปประยุกต์ใช้ได้

ตัวอย่างองค์กร ที่เคยรับบริการจัดอบรม ISO

อบรม 1 มาตรฐาน (5 รุ่นขึ้นไป)

ISO 14001 Consult and Training by VAC
Mitr Phol Bio-power
Future Park
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
SSL Manufacturing (Thailand)
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ISO 14001 Consult and Training

อบรม Integrate หลายมาตรฐาน (5 รุ่นขึ้นไป)

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
AGC MIcro Glass - ISO
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
Mitr Phol Bio-power
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
ISO 14001 Training and Consult by VAC
อบรม ISO 14001 Training, Siam Gypsum, สระบุรี
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate

ขอบเขตบริการฝึกอบรม ISO

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard
IMS

ประสบการณ์ฝึกอบรม ISO ที่ผ่านมาของ VAC

1,490 รุ่น+

ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO ต่างๆ โดย VAC มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ หลักสูตร Internal Audit และการอบรมพร้อมกันหลายมาตรฐาน “แบบบูรณาการ” (Integrated Management System, IMS) สรุปได้ดังนี้

No.ชื่อหลักสูตร (Training Course)จำนวนรุ่น
1.ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001 – Integrated Management System and Combined Audit
1.1 Internal Combined Audit ISO257
1.2 Integrated Management System ISO125
1.3 Integrated System and Combined Auditor ISO38
1.4 Awareness; Quality & Environmental & OHS70
1.5 ISO for Executive18
1.6 ISO Objective and Management Program11
1.7 ISO Risks Management30
2.ISO 9001 – Quality Management Systeml
2.1 ISO 9001 Introduction and Requirements / Implementation155
2.2. ISO 9001 Internal Quality Audit216
2.3 Quality Risk Management19
3.ISO 14001 – Environmental Management System
3.1 ISO 14001 Introduction / Implementation/Awareness102
3.2 Environmental Risk & Aspects Identification and Assessment123
3.3 ISO 14001 Internal Environmental Audit155
3.4 ISO 14001 Assessor/Lead Assessor (Advanced EMS Auditor, Registered by IEMA)27
3.5 Waste Management8
4.ISO 45001 – Occupational, Health and Safety Management System (&OHSAS 18001)
4.1 ISO 45001 Introduction & Requirements / Interpretation & Implementation73
4.2 ISO 45001 Internal Audit68
5.ISO 50001 – Energy Management System (EnMS)
5.1 ISO 50001 Introduction and Requirements15
5.2 Energy Review12
5.3 ISO 50001 Internal Energy Audit5
6.Others34
Overall1,490