ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO

(ISO Training Experience)

ประสบการณ์การจัดฝึกอบรมด้าน ISO

Value Added Consulting Co., Ltd., มีประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO โดยวิทยากรที่ประสบการณ์ กว่า 20 ปี ครอบคลุมทั้ง ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ที่จัดบรรยายให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่เรียกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง วิทยากรทุกท่านมีรูปแบบการนำเสนอ ที่โดดเด่น ด้วยคำขวัญ

สอนสนุก เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ ไม่ต้องท่อง

จากประสบการณ์ฝึกอบรม กว่า 20 ปี กับผลลัพธ์ที่แตกต่าง

ผ่านการอบรมแล้ว ท่องข้อกำหนด ISO ได้
แต่นำไปใช้ไม่ได้

ผ่านการอบรมแล้ว เข้าใจข้อกำหนด ISO
และนำไปประยุกต์ใช้ได้

ตัวอย่างองค์กร ที่เคยรับการอบรม ISO

อบรม 1 มาตรฐาน (5 รุ่น+)

Mitr Phol Bio-power
Future Park
SSL Manufacturing (Thailand)
Amata B. Grimm Power (Rayong)

อบรมหลายมาตรฐานแบบ Integrate (5 รุ่น+)

AGC MIcro Glass
Friesland Campina
Mitr Phol Bio-power
Toyota Training Center

ประสบการณ์ฝึกอบรม ISO ที่ผ่านมาของ VAC

กว่า 1,300 รุ่น

ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO ต่างๆ โดย VAC มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ หลักสูตร Internal Audit และการอบรมพร้อมกันหลายมาตรฐาน “แบบบูรณาการ” (Integrated Management System, IMS) สรุปได้ดังนี้

No.ชื่อหลักสูตร (Training Course)จำนวนรุ่น
1.ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001 – Integrated Management System and Combined Audit
1.1 Internal Combined Audit ISO221
1.2 Integrated Management System ISO97
1.3 Documentation and Document control ISO21
1.4 Integrated System and Combined Auditor ISO33
1.5 Awareness; Quality & Environmental & OHS65
1.6 ISO for Executive14
1.7 ISO Objective and Management Program11
1.8 ISO Risks Management25
2.ISO 9001 – Quality Management Systeml
2.1 ISO 9001 Introduction and Requirements / Implementation129
2.2. ISO 9001 Internal Quality Audit144
2.3 Quality Risk Management15
3.ISO 14001 – Environmental Management System
3.1 ISO 14001 Introduction / Implementation/Awareness90
3.2 Environmental Risk & Aspects Identification and Assessment104
3.3 ISO 14001 Internal Environmental Audit121
3.4 ISO 14001 Assessor/Lead Assessor (Advanced EMS Auditor, Registered by IEMA)27
3.5 Waste Management6
4.ISO 45001 – Occupational, Health and Safety Management System (&OHSAS 18001)
4.1 ISO 45001 Introduction & Requirements / Interpretation & Implementation50
4.2 ISO 45001Internal Audit48
5.ISO 50001 – Energy Management System (EnMS)
5.1 ISO 50001 Introduction and Requirements7
5.2 Energy Review8
5.3 ISO 50001 Internal Energy Audit3
6.Others29
Overall1,308

swipe table to left

ขอบเขตบริการฝึกอบรม ISO

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard
IMS
Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat