หลักสูตร ฝึกอบรม ISO 9001:2015

ISO9001:2015 Training Service

จุดเด่นของการจัดฝึกอบรม ISO9001:2015

การให้บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO9001:2015 ของ VAC มีจุดเด่น  คือ การให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมกับการ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ ให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ขององค์กร  โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”  มี Workshop เพื่อสร้างทักษะให้เกิดแก่ผู้เข้าอบรมต่อการนำไปใช้จริง  ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ  ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 ที่หลายหลาย (ดู หัวข้อด้านล่าง)

สามารถจัดอบรม ISO ได้ทั้งในรูปแบบ On-site หรือ Online  

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015”

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ท่องจำ   

พร้อมประกาศนียบัตร

ISO 9001:2015 Training

รายชื่อ หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015 Training Courses)

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ISO 9001:2015 

จำนวนวันอบรม/่รุ่น

QMS-01

ความรู้เบื้องต้น และ ข้อกำหนด ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Introduction and Requirements

1 วัน

QMS-02

การตีความ และ การประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Interpretation and Implementation

2 วัน

QMS-03

การบริหารความเสี่ยง ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Quality Risk Management

1 วัน

QMS-04

การตรวจติดตามภายใน ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Internal Quality Audit

2 วัน

QMS-05

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Internal Audit Techniques

1 วัน

QMS-06

ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Introduction and Internal Audit

2 วัน

QMS-07

จิตสำนึกด้านคุณภาพ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Quality Awareness

1 วัน

QMS-08

การควบคุมข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐาน ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Documented information Controlling

1 วัน
QMS-09

บริบท และ ภาวะผู้นำ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Context and Leadership

1 วัน
QMS-10

 ISO 9001:2015 สำหรับผู้บริหาร

ISO 9001:2015 for Management team

1 วัน

กรณีที่ท่านต้องการอบรมหลักสูตร ISO 9001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ  เรามีหลักสูตร 

ISO Integrated Management System  

SCG training-Integrate ISO
อบรม ISO 9001

การฝึกอบรม ISO 9001:2015 แก่พนักงาน

หลักสูตรอบรม ISO 9001 ของ VAC ทุกหลักสูตร จะเน้นในเชิงประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งประกาศใช้โดยหน่วยงานระดับสากล สู่การนำไปใช้งาน ที่บูรณาการ เข้ากับการทำธุรกิจ ของแต่ละองค์กร ที่เหมาะสมกับบุคลากร แต่ละระดับ, แต่ละแผนก เพื่อให้เกิดเป็น “ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS)” ที่เหมาะสม และ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพ 

มาตรฐาน ISO 9001:2015 คือ ข้อกำหนด ของ  

ระบบ บริหารจัดการ ด้านคุณภาพ 

Quality Management System (QMS)

เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ ทุกองค์กร ทั่วโลก 

 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) คือ  

ข้อกำหนด และสิ่งที่แต่ละองค์กร ต้อง 

สร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้  และพัฒนา

 เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ใช้ได้เฉพาะใน องค์กรของเร