บริษัทจัดฝึกอบรม และที่ปรึกษา ISO

ISO Training and Consult Service

VAC เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรม ISO ด้วยประสบการณ์ให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรม 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, Integrated Management System 

ทีมงาน ประสบการณ์กว่า 20 ปี "ไม่รู้จริง เราไม่ทำ"

Value Added Consulting, VAC เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน ISO ครอบคลุมทั้ง ISO 9001ISO 14001ISO 45001ISO 50001 กว่า 20 ปี ด้วยผลงานให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จกว่า 140 โครงการ, และการจัดฝึกอบรม ISO กว่า 1,650 รุ่น โดยจัดบรรยายให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศ ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งด้าน การเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน (Lead Assessor), วิทยากร และที่ปรึกษา ด้วยการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุด(Best practise) ให้กับธุรกิจของคุณ

บริการของเรา มีรูปแบบการให้บริการ รูปแบบ ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า เป็นอย่างดีเสมอมา ด้วยผลงาน ที่มีความต่อเนื่อง และ พัฒนารูปแบบ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

"ไม่รู้จริง - เราไม่ทำ"

0 + โครงการ
ประสบการณ์ที่ปรึกษา ISO
0 + รุ่น
ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO

จุดเด่น บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรม ISO ของ VAC

ปรับตามพื้นฐานของลูกค้าแต่ละราย อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ให้เกิดคุณค่า นั่นคือ 

“Value + Added” 

ซึ่งการทำ ISO ควรทำอย่างถูกวิธีและนำมาซึ่ง “ระบบบริหารจัดการ” ที่สร้างคุณค่ากับองค์กรมากกว่า “Certificate” เท่านั้น

บริษัทที่ปรึกษา และฝึกอบรมด้าน ISO

อบรมตามพื้นฐานผู้เข้าอบรม

เน้นบูรณาการกับการดำเนินธุรกิจ

ทีมงานที่ปรึกษา และวิทยากรมืออาชีพกว่า 20 ปี

จัดอบรมได้ทั้งแบบ On-site และ Online Training

บริการฝึกอบรมภายใน ISO 

(In-house Training) 

“หนังสือปิด – ความรู้เปิด” 

ลูกค้าสามารถขอรับบริการอบรม 

ด้วยหลักสูตร ที่หลากหลาย 

สำหรับพนักงาน และ ผู้บริหาร 

ด้วยหลัก 

“Tailor made” 

ISO 50001 Standard

ISO 50001:2018

จบโครงการ – บริหารต่อเองได้

สร้างคุณค่า มากกว่า ใบรับรอง

ทีมที่ปรึกษาและวิทยากร ISO

Value Added Consulting Co., Ltd. พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พอใจของลูกค้า ที่เน้นในเชิง บริการตามความประสงค์ของลูกค้า (Tailor made) ส่งผลให้ ลูกค้าเรียกใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง ทั้งบริการให้คำปรึกษา และ การฝึกอบรม อันนำมาซึ่ง
“การเพิ่มคุณค่า สู่การพัฒนา” หรือ Value + Added นั่นเอง

คณะที่ปรึกษา และ วิทยากร ISO มีประสบการณ์ ISO กว่า 20 ปี

Implementation

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO ในองค์กร

Lead Assessor Registered

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน

Consultant

ที่ปรึกษาโครงการ ISO ต่างๆ - กว่า 120 โครงการ)

ISO Instructor

วิทยากรฝึกอบรมมาตรฐาน ISO ต่างๆ - กว่า 1,300 รุ่น