บริการให้คำปรึกษา ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 50001:2018 ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 50001:2018 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System, EnMS) เน้น “ภาวะผู้นำ (Leadership)” เป็นหัวใจสำคัญ สู่การบริหารแบบ P-D-C-A ที่เน้นในเชิงยั่งยืน และสมดุล

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ISO 50001 Standard
Full option

"เต็มรูปแบบ-รับรองผล" พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย

“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

จากนโยบายด้านพลังงาน
ปลูกฝังลงในจิตสำนึกของผู้ปฎิบัติงาน
ทุกคน ทุกวัน และทุกเวลา
มุ่งมั่น.....
ร่วมอนุรักษ์พลังงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านพลังงาน
ยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
EnMS for ISO 50001

บริการให้คำปรึกษา ISO 50001 กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 50001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

  • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (EnMS) ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร
  • สร้างความเข้าใจใน ISO 50001:2018 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
  • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
  • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

บริการให้คำปรึกษา ISO 50001 - เต็มรูปแบบ

10 ขั้นตอนการทำ ISO 50001:2018 สู่การรับรองมาตรฐาน

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนายกระดับ EnMS
บนความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ ผลักดันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ปรึกษาแก้ปัญหา และยกระดับ ISO 50001

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 45001:2018 อื่นๆ

การทำ ISO 50001 Gap Analysis

แก้ปัญหาการทำ ISO 50001

การทำ Energy Review

จัดทำ และพัฒนาระบบเอกสาร ISO 50001

รับทำ Internal Audit ISO 50001

Pre-Audit ISO 50001 ก่อนตรวจโดย CB.

วิเคราะห์บริบท และความเสี่ยงด้านพลังงาน

คำแนะนำการแก้ CAR ISO 50001 จาก CB.

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา