บริการให้คำปรึกษา ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 50001:2018 ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 50001:2018 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System, EnMS) เน้น “ภาวะผู้นำ (Leadership)” เป็นหัวใจสำคัญ สู่การบริหารแบบ P-D-C-A ที่เน้นในเชิงยั่งยืน และสมดุล

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ISO 50001 Standard
Full option

ขั้นตอนโครงการให้คำปรึกษา ISO 50001:2018 เต็มรูปแบบ

 • การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ISO 50001:2018
 • วิเคราะห์บริบท, กำหนดกลยุทธองค์กร นโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน
 • จัดทำระบบเอกสาร การควบคุม สู่การนำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
 • การทบทวนพลังงาน (Energy review)
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง ทำแผนโครงการ บริหารกฎหมาย
 • ควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation)
 • การเฝ้าติดตาม, ตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
 • การฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “ISO 50001:2018 Internal Audit”
 • การทำ Internal Audit และ ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริง
ขั้นตอนโครงการให้คำปรึกษา ISO 50001:2018 เต็มรูปแบบ

บริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการทำ ISO 50001:2018

 • บริการทำ ISO 50001:2018 Gap analysis / Initial Review
 • แก้ปัญหา การทำ ISO 50001:2018 ต่างๆ
 • บริการทำ Energy Review
 • บริการทำ Internal Audit ISO 50001:2018
 • ให้คำปรึกษา การแก้ CAR ผลการตรวจรับรอง โดย CB.
 • บูรณาการ (Integrate) หลายระบบบริหารจัดการ รวมเป็นระบบเดียวกัน(IMS) ที่ลงตัว ลดความซ้ำซ้อน และภาระ
 • ยกระดับการทำ ISO ต่างๆ ให้พัฒนาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งส่วนบริหาร และส่วนปฏิบัติการ
 • ที่ปรึกษาฝึกปฏิบัติจริง Internal Energy Audit แก่ Audit team
 • ตรวจประเมิน (Pre-Audit) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองโดย Certification Body (CB.)

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนา ยกระดับ EnMS
นำความเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา