บริการให้คำปรึกษา ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 50001:2018 ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 50001:2018 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System, EnMS) เน้น “ภาวะผู้นำ (Leadership)” เป็นหัวใจสำคัญ สู่การบริหารแบบ P-D-C-A ที่เน้นในเชิงยั่งยืน และสมดุล

ทำ ISO 50001:2018 เกิดเป็น ระบบบริหารพลังงาน(EnMS) และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ISO 50001 Standard
Full option

พัฒนา EnMS "เต็มรูปแบบ-รับรองผล" พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย

“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

จากนโยบายด้านพลังงาน
ปลูกฝังลงในจิตสำนึกของผู้ปฎิบัติงาน
ทุกคน ทุกวัน และทุกเวลา
มุ่งมั่น.....
ร่วมอนุรักษ์พลังงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านพลังงาน
ยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
EnMS for ISO 50001

บริการให้คำปรึกษา ISO 50001 กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 50001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก

"เต็มรูปแบบ-รับรองผล" พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย

“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

  • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน (EnMS) ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร
  • สร้างความเข้าใจใน ISO 50001:2018 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
  • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
  • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015 ทุกโครงการ
“รับรองผลความสำเร็จ”

Value + Added = เติมเต็มคุณค่า "มากกว่าใบรับรอง"

บริการให้คำปรึกษา ISO 50001 - เต็มรูปแบบ

10 ขั้นตอนการทำ ISO 50001:2018 สู่การรับรองมาตรฐาน

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนายกระดับ EnMS
บนความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ ผลักดันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ปรึกษาแก้ปัญหา และยกระดับ ISO 50001

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 50001:2018 ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ยกระดับ พัฒนา และส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Managment System, EnMS) ที่มีอยู่ สู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ, เกิดความลงตัว, ลดภาระ และสร้างความราบรื่นในการดำเนินระบบได้ดีขึ้น ดังนี้

การทำ ISO 50001 Gap Analysis

แก้ปัญหาการทำ ISO 50001

การทำ Energy Review ISO 50001

จัดทำ และพัฒนาระบบเอกสาร ISO 50001

รับทำ Internal Audit ISO 50001

Pre-Audit ISO 50001 ก่อนตรวจโดย CB.

วิเคราะห์บริบท และความเสี่ยงด้านพลังงาน

คำแนะนำการแก้ CAR ISO 50001 จาก CB.