ผลงานที่ปรึกษา ISO ที่ผ่านมา

(ISO Consultancy Experience)

ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้าน ISO

Value Added Consultant Co., Ltd. เน้นการส่งเสริมการทำ ISO ในรูปแบบที่ให้ลูกค้า มีเป้าหมาย สำคัญคือ สามารถดำเนินระบบบริหารจัดการ ที่สามารถพัฒนาขึ้นได้เองอย่างต่อเนื่อง และ นำไปสู่การใช้งานต่อได้ โดยหัวใจสำคัญของการให้คำปรึกษา คือ “ความร่วมมือ” ที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในลักษณะ “กระจายหน้าที่” ตามบทบาทที่แต่ละฝ่ายเกี่ยวข้อง โดยมิได้เน้นให้อยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำให้งานให้คำปรึกษา สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี และทำให้ลูกค้า สามารถดำเนินระบบบริหารจัดการร่วมกับงานประจำ โดยไม่ต้องเป็น “ภาระ” แต่ส่งเสริม ให้การทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่น และสมดุลในทุกด้าน

ทุกโครงการมั่นใจได้ในความสำเร็จ สู่การรับรองมาตรฐานโดย CB.

“เต็มรูปแบบ - รับรองผล”

ตัวอย่างองค์กรที่เคยรับบริการ 1 มาตรฐาน

National Healthcare System - ISO 9001
ISO 14001 Training and Consult by VAC
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
ISO 9001 Consult by VAC
ISO 14001 Consult and Training by VAC
Neuman & Essor South East Asia Ltd. (Rayong)
ISO 9001 Consult and Training
Caterpillar (Thailand) - ISO 9001
ISO 9001 Intenal audit Service
Premas (Thailand)
ISO 9001 Consult-Conwood_2017
Channakorn Engineering
ISO 9001 Consult and training customer
SSL Manufacturing (Thailand)

ตัวอย่างองค์กรที่เคยรับบริการ หลายมาตรฐาน (Integrate)

ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Global Power Synergy PCL.
Egcom Co., Ltd. (Ratchabiru)
ISO 14001 Consult and Training
AGC MIcro Glass - ISO
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 & ISO 500011 Consult and Training by VAC
Esso Terminal (Sriracha) - ISO 9001 & 14001 document
ISO 9001 & 14001Consult and Training by VAC
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
ISO 14001 ฿ ISO 45001 Consult and Training by VAC
ISO 14001 Consult and Training by VAC
Thai Rubber Latex
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
บริการที่ปรึกษา Internal audit - IRPC
Shaiyo AA Co., Ltd.
POSCO Coated Steel

โครงการให้คำปรึกษา ISO - 1 มาตรฐาน

ISO 9001

35+ โครงการ

ISO 14001

38+ โครงการ

ISO 45001 (18001)

14+ โครงการ

โครงการให้คำปรึกษา ISO - 2 มาตรฐาน พร้อมกัน

ISO 9001 & ISO 14001

11+ โครงการ

ISO 9001 & ISO 45001

2+ โครงการ

ISO 14001 & ISO 45001

9+ โครงการ

โครงการให้คำปรึกษา ISO – 3-4 มาตรฐานพร้อมกัน

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

6+ โครงการ

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

2+ โครงการ

ขอบเขตบริการที่ปรึกษาด้าน ISO ของ VAC