บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 โดย VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) เน้นแบบบูรณาการ (Integrate) ร่วมกับระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ บนฐานของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้เกิดความสมดุลในทุกด้าน

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ISO 45001 Standard
Full option

ตัวอย่างลูกค้า ที่ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 45001 ผ่านรับรองแล้ว

Consult ISO 45001 Emquartier
Emquartier
AGC MIcro Glass
POSCO Coated Steel
Amata B. Grimm Power (Rayong)
Channakorn Engineering
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
Villeroy & Boch1
Nissan Motor (Thailand)
Friesland Campina
Mitr Phol Bio-power
Esso Terminal (Sriracha)
Panel Plus
Modern Syestuffs - QESMS
Pruksa Thani
Neuman & Essor South East Asia Ltd. (Rayong)
Shaiyo AA Co., Ltd.
SSL Manufacturing (Thailand)
Thai Rubber Latex

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 45001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 45001 ที่ผ่านมา - 42 โครงการ

มาตรฐาน ISO 45001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
ISO 4500119 โครงการ
ISO 14001 & ISO 4500111 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 และ ISO 450018 โครงการ
ISO 9001 & ISO 450012 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น (Total)42 โครงการ

หมายเหตุ: มาตรฐาน ISO 45001 หมายรวมถึง OHSAS 18001 ด้วย

แนวทาง บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018

“เต็มรูปแบบ – รับรองผล”
Value + Added = เติมเต็มคุณค่า มากกว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

 • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร
 • สร้างความเข้าใจใน ISO 45001:2018 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
 • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
 • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

บริการที่ปรึกษาแก้ปัญหาการทำ ISO 45001:2018

 • แก้ปัญหา การทำ ISO 45001:2018 ต่างๆ
 • บริการทำ Internal Audit ISO 45001:2018
 • สำรวจหน้างาน ตรวจสอบการบริหารจัดการ และสรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษา การแก้ CAR ผลการตรวจรับรอง โดย CB.
 • บูรณาการ (Integrate) หลายระบบบริหารจัดการ รวมเป็นระบบเดียวกัน(IMS) ที่ลงตัว ลดความซ้ำซ้อน และภาระ
 • ยกระดับการทำ ISO ต่างๆ ให้พัฒนาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งส่วนบริหาร และส่วนปฏิบัติการ
 • ที่ปรึกษาฝึกปฏิบัติจริง Internal Audit แก่ Audit team
 • ตรวจประเมิน (Pre-Audit) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองโดย Certification Body (CB.)

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนา ยกระดับ OH&SMS
นำความเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat