บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 โดย VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) เน้นแบบบูรณาการ (Integrate) ร่วมกับระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ บนฐานของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้เกิดความสมดุลในทุกด้าน

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ISO 45001 Standard
Full option
ISO-45001-Consult service

"เต็มรูปแบบ-รับรองผล" พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย “บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

จากนโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ปลูกฝังลงในจิตสำนึกของผู้ปฎิบัติงาน
ทุกคน ทุกวัน และทุกเวลา
มุ่งมั่น.....
ดูแลสุขภาพ และป้องกันการบาดเจ็บ/โรคจากการทำงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
ยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Safety first

บริการให้คำปรึกษา ISO 45001 และ OHSAS 18001 กว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 45001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

ลูกค้างานที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรอง ISO 45001 แล้วจาก CB.

งานปรึกษา ISO 45001:2018 โดย VAC ทุกโครงการ “รับรองผลความสำเร็จ”

  • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) ให้เหมาะกับการบริหารความเสี่ยงของอันตราย ของแต่ละองค์กร 
  • สร้างความเข้าใจใน ISO 45001:2018 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท ให้สามารถ “บริหาร” อย่างเป็น “ระบบ” เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย และส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก
  • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร 
  • สามารถ Integrate ร่วมกับระบบบริหารจัดการอื่นๆ เช่น ด้านคุณภาพ, ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นระบบที่บูรณณาการ 
  • เน้นการทำระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย แบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน ตามหลักการบริหาร ISO ยุคใหม่ ที่สามารถปรับเข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

บริการให้คำปรึกษา ISO 45001 แบบเต็มรูปแบบ-รับรองผล

10 ขั้นตอนการทำ ISO 45001:2018 สู่การรับรองมาตรฐาน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ บุคลากรระดับบริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความเข้าใจบทบาทหน้าที่

ให้คำปรึกษา ISO 45001 ตามคำร้องขอ "Tailor Made"

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 45001:2018 อื่นๆ

8 ทางเลือกช่วยแก้ปัญหา ยกระดับ พัฒนาการทำ ISO 45001:2018

รับทำ ISO 45001 Internal Audit แทนลูกค้า

แก้ปัญหาการทำ ISO 45001:2018

ฝึกทักษะการทำ Internal Audit ISO 45001

Integrate ISO 45001 กับ ISO อื่นๆ

แก้ CAR ISO 45001 ที่รับจาก CB.

ISO 45001 Pre-Audit ก่อนตรวจโดย CB.

วิเคราะห์บริบท ความเสี่ยงระดับองค์กร

จัดทำ หรือปรับปรุงเอกสาร ISO 45001

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนายกระดับ OH&SMS
มุ่งมั่นด้านความปลอดภัย ความเป็นผู้นำ พัฒนาที่ยั่งยืน

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 45001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 45001 ที่ผ่านมา - 42 โครงการ

มาตรฐาน ISO 45001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
ISO 4500119 โครงการ
ISO 14001 & ISO 4500111 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 และ ISO 450018 โครงการ
ISO 9001 & ISO 450012 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น (Total)42 โครงการ

หมายเหตุ: มาตรฐาน ISO 45001 หมายรวมถึง OHSAS 18001 ด้วย