บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 โดย VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) เน้นแบบบูรณาการ (Integrate) ร่วมกับระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ บนฐานของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้เกิดความสมดุลในทุกด้าน

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ISO 45001 Standard
Full option
ISO-45001-Consult service

"เต็มรูปแบบ-รับรองผล" พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย “บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

จากนโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ปลูกฝังลงในจิตสำนึกของผู้ปฎิบัติงาน
ทุกคน ทุกวัน และทุกเวลา
มุ่งมั่น.....
ดูแลสุขภาพ และป้องกันการบาดเจ็บ/โรคจากการทำงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
ยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Safety first

บริการให้คำปรึกษา ISO 14001 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

  • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร
  • สร้างความเข้าใจใน ISO 45001:2018 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
  • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
  • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

ตัวอย่าง ลูกค้าที่เคยรับบริการที่ปรึกษา ISO 45001 - ผ่านการรับรองแล้ว

Yamahatsu
Consult and Training ISO 45001-JTEKT Automotive (Thailand) Co., Ltd.
SSL Manufacturing (Thailand)
Consult and Training ISO 45001 by VAC
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Consult
ISO 9001, 14001 and ISO 45001 Consult and Training by VAC
AGC MIcro Glass - ISO
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
Shaiyo AA Co., Ltd.
ISO 14001 ฿ ISO 45001 Consult and Training by VAC
Villeroy & Boch1
Shaiyo AA Co., Ltd.
Pruksa Thani
Hidaka Yookoo Enterprises -2017
Mitr Phol Bio-power
Thai Bio-Gas-ISO 45001
Emquartier_ISO 14001 & ISO 45001
Consult and Training ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 by VAC for Channakorn Engineering
ISO 14001 Consult and Training by VAC
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Egcom Co., Ltd. (Ratchabiru)
Premas (Thailand)
ISO 9001 & 14001Consult and Training by VAC
Volvo Group
Saha Wattana Plastic - ISO 9001 & ISO 45001
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Consult ISO_Thai Gas_2018
Neuman & Essor South East Asia Ltd. (Rayong)
Global Power Synergy PCL.
Chaimanus Body - ISO 9001 & ISO 14001 Consult
Consult_Q&S Visavakit Pattana-2004
Thai Rubber Latex

หมายเหตุ: การทำ ISO 45001 หมายรวมถึง OHSAS 18001 ต่อการ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ให้คำปรึกษา ISO 45001 ตามคำร้องขอ "Tailor Made

8 ทางเลือกช่วยแก้ปัญหา ยกระดับ พัฒนาการทำ ISO 45001:2018

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 45001:2018 อื่นๆ

รับทำ Internal Audit ISO 45001

แก้ปัญหาการทำ ISO 45001

ฝึกทักษะการทำ OH&SMS Internal Audit

Integrate ISO 45001 กับ ISO อื่นๆ

ให้คำแนะนำ และแก้ CAR ที่รับจาก CB.

Pre-Audit ก่อนตรวจโดย CB.

วิเคราะห์บริบท ความเสี่ยงระดับองค์กร

จัดทำ และพัฒนาระบบเอกสาร ISO 45001

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนายกระดับ OH&SMS
บนความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ ผลักดันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริการให้คำปรึกษา ISO 45001 แบบเต็มรูปแบบ-รับรองผล

10 ขั้นตอนการทำ ISO 45001:2018 สู่การรับรองมาตรฐาน

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 45001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 45001 ที่ผ่านมา - 42 โครงการ

มาตรฐาน ISO 45001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
ISO 4500119 โครงการ
ISO 14001 & ISO 4500111 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 และ ISO 450018 โครงการ
ISO 9001 & ISO 450012 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น (Total)42 โครงการ

หมายเหตุ: มาตรฐาน ISO 45001 หมายรวมถึง OHSAS 18001 ด้วย

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา