บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015 ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) เน้น “ภาวะผู้นำ (Leadership)” เป็นหัวใจสำคัญ สู่การบริหารแบบ P-D-C-A ที่เน้นในเชิงยั่งยืน และสมดุล

Full option
ISO 9001 Consult to Cerfify

แนวทาง บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015

“เต็มรูปแบบ – รับรองผล”
พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย

“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

 • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ให้เหมาะกับธุรกิจของแต่ละองค์กร
 • สร้างความเข้าใจใน ISO 9001:2015 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
 • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
 • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

ตัวอย่างลูกค้า ที่ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 9001 และผ่านรับรองมาตรฐานแล้ว

Future Park
The Emporium-ISO 9001
National Healthcare System - ISO 9001
AGC MIcro Glass
Caterpillar (Thailand) - ISO 9001
Villeroy & Boch1
Channakorn Engineering
Mitr Phol Bio-power
Karat Faucet
Thai Rubber Latex
Esso Terminal (Sriracha)
Chaimanus Body
Shaiyo AA Co., Ltd.

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 9001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 9001 ที่ผ่านมา - 65 โครงการ

มาตรฐาน ISO 9001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
เฉพาะ ISO 900142 โครงการ
ISO 9001 & ISO 1400111 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (&OHSAS 18001)8 โครงการ
ISO 9001 & ISO 45001 (&OHSAS 18001)2 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น65 โครงการ

ทุกโครงการ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานจากผู้ให้การรับรอง (CB.) ที่ดำเนินโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ISO 9001 กว่า 20 ปี

ทุกโครงการ ให้คำปรึกษา ISO 9001:2015 “รับรองผลความสำเร็จ”

บริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ISO 9001:2015

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 9001:2015 อื่นๆ

 • แก้ปัญหา การทำ ISO 9001:2015 ต่างๆ
 • บริการทำ Internal Audit ISO 9001:2015
 • ให้คำปรึกษา การแก้ CAR ผลการตรวจรับรอง โดย CB.
 • บูรณาการ (Integrate) หลายระบบบริหารจัดการ รวมเป็นระบบเดียวกัน(IMS) ที่ลงตัว ลดความซ้ำซ้อน และภาระ
 • ยกระดับการทำ ISO ต่างๆ ให้พัฒนาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งส่วนบริหาร และส่วนปฏิบัติการ
 • ที่ปรึกษาฝึกปฏิบัติจริง Internal Quality Audit แก่ Audit team
 • ตรวจประเมิน (Pre-Audit) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองโดย Certification Body (CB.)

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนา ยกระดับ QMS นำความเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat