บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Consult Service

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015 ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) เน้น “ภาวะผู้นำ (Leadership)” เป็นหัวใจสำคัญ สู่การบริหารแบบ P-D-C-A ที่เน้นในเชิงยั่งยืน และสมดุล

Full option
ISO 9001 Consult to Cerfify

“เต็มรูปแบบ – รับรองผล”
พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย

“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

จากนโยบายด้านคุณภาพ และตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
ปลูกฝังลงในจิตสำนึกของผู้ปฎิบัติงาน
ทุกคน ทุกวัน และทุกเวลา
มุ่งมั่น.....
ส่งเสริมกระบวนการผลิต ภายใต้ผังกระบวนการ ต่อการควบคุมการผลิตสิน และบริการให้บรรลุความหวัง
และยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ISO 9001 Consult

บริการให้คำปรึกษา ISO 9001 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 9001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองมาตรฐานได้จาก Certification Body, CB ที่ลูกค้าเลือก

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

  • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ให้เหมาะกับธุรกิจของแต่ละองค์กร
  • สร้างความเข้าใจใน ISO 9001:2015 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
  • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
  • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

ตัวอย่างลูกค้า ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 9001

ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว

บริการให้คำปรึกษา ISO 9001 - เต็มรูปแบบ

10 ขั้นตอนการทำ ISO 9001:2015 สู่การรับรองมาตรฐาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

บริการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา QMS

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 9001:2015 อื่นๆ ทั้งในเชิงการแก้ปัญหาที่พบจากการเำเนินระบบทุกรูปแบบ หรือ ส่งเสริมพัฒนาการจัดการที่ต้องการยกระดับให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกรณีรับการตรวจรับรองจากหน่วยงาน Certification Body, CB. ทั้งก่อน-หลังการตรวจ

รับทำ Internal Audit ISO 9001

แก้ปัญหาการทำ ISO 9001:2015

ฝึกทักษะการทำ QMS Internal Audit

Integrate ISO 9001 กับ ISO อื่นๆ

ให้คำแนะนำ และแก้ CAR ที่รับจาก CB.

Pre-Audit QMS ก่อนตรวจโดย CB.

วิเคราะห์บริบท ความเสี่ยงระดับองค์กร

จัดทำ และพัฒนาระบบเอกสาร ISO 9001

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนายกระดับ QMS
บนความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ ผลักดันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 9001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 9001 ที่ผ่านมา - 65 โครงการ

ทุกโครงการ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานจากผู้ให้การรับรอง (CB.) ที่ดำเนินโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ISO 9001 กว่า 20 ปี

ทุกโครงการ บริการที่ปรึกษา ISO 9001:2015 “รับรองผลความสำเร็จ”

มาตรฐาน ISO 9001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
เฉพาะ ISO 900142 โครงการ
ISO 9001 & ISO 1400111 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (&OHSAS 18001)8 โครงการ
ISO 9001 & ISO 45001 (&OHSAS 18001)2 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น65 โครงการ

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา