เกี่ยวกับเรา (About us)

VAC บริษัทที่ปรึกษา และฝึกอบรม ISO

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ที่ก่อตั้งขึ้น และจดทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 โดยเน้น “บริการที่ปรึกษา และจัดฝึกอบรม ISO ต่างๆ” เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน โดยคณะทำงาน ที่มีประสบการณ์ด้าน ISO โดยเฉพาะ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001  รวมทั้ง การทำ ISO หลายมาตรฐานพร้อมกัน แบบบูรณาการ (ISO Integrated Management System, IMS)  ปัจจุบัน VAC มี 2 สาขา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราให้บริการ ที่มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบบริการ เพื่อส่งเสริมการบริการให้ลูกค้า สามารถนำข้อมูล คำปรึกษา ISO หรือ เนื่อหาการฝึกอบรม ISO ให้สามารถนำความรู้ และ ความเข้าใจ ไปใช้ในการยกระดับระบบบริหารจัดการ (Management System) ได้อย่างเหมาะสม ลงตัว และสอดคล้อง ตามข้อกำหนด ISO ด้วยแนวทางที่ลูกค้าสามารถสร้างขึ้น บนแนวคิดในเชิงบวก, เชิงรุก และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้ ปัจจุบัน VAC มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่มีจุดเด่น ดังนี้

เน้นการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO อย่างมีประสิทธิผล  

ให้บริการที่เป็นมิตร ทั้งในระหว่างให้บริการให้คำปรึกษา และ ภายหลังให้บริการ ISO ไปแล้ว  

ด้วยคติ 

ไม่รู้จริง เราไม่ทำ

ISO Skill
VAC-บริษัทที่ปรึกษา และฝึกอบรม ISO
  • เน้นบริการให้คำปรึกษา ทั้งเต็มรูปแบบ และรับรองผล ครอบคลุมตั้งแต่ การจ้ดทำระบบเอกสาร เช่น คู่มือ (Manual), ระเบียบปฏิบัติ (Procedure), วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) จนถึงระดับปฏิบัติงานตาม Process flow diagram
  • การวางแผนโครงการให้คำปรึกษา  ที่แสดงกรอบบริการที่ชัดเจน โดยก่อนลงพื้นที่ เราจะจัดส่งกำหนดการ และแผนงาน ให้ลูกค้าก่อน 
  • ภายหลังการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา  จะมีการจัดทำรายงาน สรุปผล  พร้อมสรุปคำแนะนำ

บริการที่ปรึกษา ISO 

เต็มรูปแบบ – รับรองผล

  • สามารถนัดหมาย กำหนดการ ที่สะดวกร่วมกัน
  • เนื้อหาอบรม ISO ปรับตามพื้นฐาน ผู้เข้าอบรม 
  • เน้นการประยุกต์ใช้ มากกว่า การท่องจำ
  • วิทยากร ให้คำแนะนำ แนวทางการตีความ ISO ด้วยตัวอย่าง และ ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย 
  • มีฝึกภาคปฏิบัติ (Work shop) เพื่อพัฒนาทักษะ
  • รูปแบบ Slide ง่ายต่อการถ่ายทอดความเข้าใจ
  • มีการสอนแนวคิด พร้อมปลูกฝังจิตสำนึก ที่นำไปปรับใช้ ตามหน้าที่ ที่ต่างกันของผู้เข้าอบรม 
  • ส่งเสริมการมอง ISO ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่า เป็นภาระในการทำงาน ที่บูรณาการ กับการดำเนินธุรกิจองค์กร 

สอนสนุก – เข้าใจง่าย – ไม่ต้องท่อง

หนังสือปิด – ความรู้เปิด

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา และจัดอบรม ที่ผ่านมา ของ VAC

คณะที่ปรึกษา และวิทยากร ของ VAC

บริการ แบบมืออาชีพ

VAC มีคณะที่ปรึกษา และวิทยากร เพื่อให้บริการ ISO ต่างๆ ที่มีผลงานดีมาโดยตลอด  ทั้ง ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018 

เน้นบริการ ISO ที่มีคุณภาพ – รับรองผล – แม้โครงการจะสำเร็จไปแล้ว

เสนอความคิด - พิชิดความเข้าใจ - มุ่งตรงประยุกต์ใช้ ISO

Create idea of ISO
Complehensive ISO
ISO implementation

VAC ตระหนักถึง “ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการทำ ISO” เช่น 

  • เน้นเพียงการสร้างความรู้จักกับมาตรฐาน และจดจำรายละเอียดของข้อกำหนด ISO
  • การมุ่งเน้นไปที่ความพยายามรู้จักข้อกำหนด จนลืมการประยุกต์ใช้ในบทบาทของแต่ละหน่วยที่แตกต่างกัน
  • ความพยายามสร้างให้เกิด “ความสอดคล้อง” ตามมาตรฐาน ISO แต่ “ไม่เหมาะสม” กับธุรกิจขององค์กร

ผลตามมา คือ 

เกิดสภาพการทำระบบที่เป็นภาระ และ ความไม่มั่นใจต่อการขอรับรองมาตรฐาน ISO 

หรือ…

ไม่สามารถ “คงไว้ และ พัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามแนวคิดของมาตรฐาน ISO