ข้อมูลบริษัทที่ปรึกษา และอบรม ISO

บริษัท แวลู แอดเดด คอนซัลติ้ง จำกัด

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC  ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ 2546 เราเน้น “บริการที่ปรึกษา และจัดฝึกอบรมมาตรฐาน ISO ต่างๆ” เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน โดยคณะทำงาน ที่มีประสบการณ์ด้าน ISO โดยเฉพาะ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 รวมทั้ง การทำ ISO หลายมาตรฐานพร้อมกัน แบบบูรณาการ (ISO Integrated Management System, IMS) ปัจจุบันมี 2 สาขา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นพัฒนารูปแบบ และแนวทางของการให้บริการที่เป็นมิตร และส่งเสริมความสำเร็จระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูล คำปรึกษา ISO หรือ เนื้อหาการฝึกอบรม ISO ให้สามารถนำความรู้ และ ความเข้าใจ ไปใช้ในการยกระดับระบบบริหารจัดการ (Management System) ได้อย่างเหมาะสม ลงตัว และสอดคล้อง ตามข้อกำหนด ISO ด้วยแนวทางที่ลูกค้าสามารถสร้างขึ้น บนแนวคิดในเชิงบวก, เชิงรุก และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ ปัจจุบัน VAC มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่มีจุดเด่น ดังนี้

เน้นการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO อย่างมีประสิทธิผล

ให้บริการที่เป็นมิตร

ทั้งในระหว่างให้บริการให้คำปรึกษา และภายหลังให้บริการ ISO แล้ว

" ไม่รู้จริง เราไม่ทำ "

เสนอความคิด - พิชิตความเข้าใจ - มุ่งตรงประยุกต์ใช้ ISO

ประสบการณ์ที่ปรึกษา และจัดฝึกอบรม ISO

VAC มีคณะที่ปรึกษา และวิทยากร เพื่อให้บริการ ISO ต่างๆ ที่มีผลงานดีมาโดยตลอด ทั้ง ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018  เราเน้นบริการ ISO ที่มีคุณภาพ มีการรับรองผลแม้โครงการจะสำเร็จไปแล้วเพราะเราให้บริการแบบมืออาชีพ

0 + โครงการ
ประสบการณ์ที่ปรึกษา ISO
0 + รุ่น
ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO

บริการของเรา

อบรม ISO 9001
 • เน้นบริการให้คำปรึกษา ทั้งเต็มรูปแบบ และรับรองผล ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดทำระบบเอกสาร เช่น คู่มือ (Manual), ระเบียบปฏิบัติ (Procedure), วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) จนถึงระดับปฏิบัติงานตาม Process flow diagram
 • การวางแผนโครงการให้คำปรึกษา ที่แสดงกรอบบริการที่ชัดเจน โดยก่อนลงพื้นที่ เราจะจัดส่งกำหนดการ และแผนงาน ให้ลูกค้าก่อน
 • ภายหลังการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา จะมีการจัดทำรายงาน สรุปผล พร้อมสรุปคำแนะนำ
 • ทุกโครงการ รับรองผลความสำเร็จ เน้นการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงฝ่ายปฏิบัติการ
บริการจัดอบรม ISO 9001:2015 by VAC
 • สามารถนัดหมาย กำหนดการ ที่สะดวกร่วมกัน
 • เนื้อหาอบรม ISO ปรับตามพื้นฐาน ผู้เข้าอบรม
 • เน้นการประยุกต์ใช้ มากกว่า การท่องจำ
 • วิทยากร ให้คำแนะนำ แนวทางการตีความ ISO ด้วยตัวอย่าง และ ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย
 • มีฝึกภาคปฏิบัติ (Work shop) เพื่อพัฒนาทักษะ
 • รูปแบบ Slide ง่ายต่อการถ่ายทอดความเข้าใจ
 • มีการสอนแนวคิด พร้อมปลูกฝังจิตสำนึก ที่นำไปปรับใช้ ตามหน้าที่ ที่ต่างกันของผู้เข้าอบรม
 • ส่งเสริมการมอง ISO ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่า เป็นภาระในการทำงาน ที่บูรณาการ กับการดำเนินธุรกิจองค์กร

VAC ตระหนักถึง “ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการทำ ISO” เช่น

ผลตามมา คือ เกิดสภาพการทำระบบที่เป็นภาระ และ ความไม่มั่นใจต่อการขอรับรองมาตรฐาน ISO หรือไม่สามารถ “คงไว้ และ พัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามแนวคิดของมาตรฐาน ISO

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา