บริการฝึกอบรม ISO

(ISO On-site and Online Training)

จุดเด่นบริการจัดฝึกอบรม ISO ของ VAC

บริษัท Value Added Consulting Co., Ltd. มี บริการจัดอบรม ISO (ISO In-house Training) สำหรับมาตรฐาน ISO ต่างๆ ได้แก่ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , ISO 50001:2018 และ แบบบูรณาการหลายมาตรฐาน (Integrated Management System หรือ IMS)

ก่อนการจัดฝึกอบรม วิทยากรจะทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประสานงาน และปรับเนื้อหา ให้เหมาะสม ตามพื้นฐาน ของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อความเข้าใจต่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย และเกิดประสิทธิผล

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่องจำ

“Tailor made” ปรับตามพื้นฐานผู้เข้าอบรม

พร้อมประกาศนียบัตร

Training-อบรม ISO PCN Corp

บริการจัดฝึกอบรมมาตรฐาน ISO
(ISO standard training services)

หลักสูตรฝึกอบรม ISO แบบ 1 มาตรฐาน

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard

หลักสูตรฝึกอบรม ISO แบบหลายมาตรฐาน (Integrate)

หลักสูตรอบรม ISO พื้นฐาน

หากท่านสนใจหลักสูตรใด สามารถ Click เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด โครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ และหลักการจัดอบรม

Introduction & Requirements ISO

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO

ISO Internal Auditing

การตรวจติดตามภายใน มาตรฐาน ISO

ISO Risks Management

การบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน ISO

Internal Combined Audit ISO

การตรวจติดตามภายในร่วม ISO

Integrated Management System

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO

รูปแบบการจัดฝึกอบรม ISO ของ VAC

Value Added Consulting Co., Ltd, VAC มีรูปแบบการอบรม ดังนี้

ไม่เน้นการอ่านตาม Slide

แต่จะใช้วิธีการ อธิบายให้เกิดความเข้าใจ ทั้งโครงสร้างข้อกำหนด ISO, การตีความแต่ละข้อกำหนด และ วิธีการประยุกต์อย่างถูกต้อง

ไม่เน้นให้จำข้อกำหนด

แต่เน้นให้เข้าใจโครงสร้างของมาตรฐาน และเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ตามหลักการบริหาร ที่มีความเป็นระบบททั้งในระดับองค์กร แผนก กระบวนการ

ส่งเสริมการนำไปใช้ ทั้งผู้ใช้ และผู้ตรวจ

ส่งเสริมให้เข้าใจ ทั้งการนำมาตรฐานไปใช้ในงานรับผิดชอบ และการเป็นผู้ตรวจประเมิน(Auditor) ผ่านทางทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ (Workshop) หรือยกตัวอย่าง

เน้นใช้มาตรฐานในเชิงสร้างสรรค์

สิ่งสำคัญ คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเหตุผล และ ประโยชน์ที่พึงได้รับ ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น “ภาระ”

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat