บริการจัดฝึกอบรม ISO ต่างๆ

พร้อมประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

ทั้ง ISO 9001, 14001, 45001, 50001 และ Integrate หลาย ISO (IMS)

จุดเด่นของบริการจัดฝึกอบรม ISO โดย VAC

บริษัท Value Added Consulting Co., Ltd. มี บริการฝึกอบรม ISO (ISO Training) สำหรับมาตรฐาน ISO ต่างๆ ได้แก่ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , ISO 50001:2018 และ แบบบูรณาการเป็นระบบบริหารจัดการร่วม (Integrated Management System หรือ IMS)

ทุกหลักสูตร เน้นย้ำหลักการของ ISO กับความคาดหวังที่องค์กรต่างๆ ทั้งโลก จะนำมาซึ่งการสร้าง “ระบบบริหารจัดการ” (Management System) สู่การนำไปใช้งานได้จริงอย่างเหมาะสม สามารถคงรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติ  รวมทั้งสามารถยกระดับให้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน ตามบริบทขององค์กร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนไป ในเชิง “เพิ่มจุดแข็ง-ลดจุดอ่อน” และ “สร้างโอกาส-ลดอุปสรรค์” บนความมีมุ่งมั่นของระดับผู้บริหาร ทุกระดับ และทุกส่วนงาน และความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ที่สามารถพัฒนาแบบเชิงรุกได้จริง มิใช้บทบาทของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

อบรม iso 9001 & ISO 14001 IMS Training

จัดฝึกอบรม ISO 1 มาตรฐาน

ISO 9001:2015 Training & Consult by VAC

หลักสูตรจัดฝึกอบรม ISO ขายดี

เพื่อทำความรู้ความเข้าใจ ทั้งโครงสร้าง และข้อกำหนด ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประสิทธิผล ในแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งแก่คณะผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงานใหม่ และผู้ที่องค์กรเตรียมแต่งตั้งเป็น Internal Auditor ดูข้อมูลหลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างมาตรฐาน กับการนำมาใช้งานในองค์กร โดยเน้นการตีความแต่ละข้อกำหนดให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง, ความเชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนดต่างๆ กับการบริหาร P-D-C-A สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งภาคทฤษฏี และฝึกทำ Workshop เช่น วิเคราะห์ความเสี่ยง, เขียน WI, การออก CAR เป็นต้น ดูข้อมูลหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามภายใน ที่เน้นในเชิงสร้างสรรค์ (ไม่เน้นจับผิด) บนความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนด ISO ในเชิงที่ใช้เป็นเกณฑ์การ Audit และเข้าถึงซึ่งแต่ละขั้นตอนการตรวจ พร้อมการทำ Workshop เช่น การวิเคราะห์ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้อง, การทำ Audit checklist, การประเมินหลักฐาน, การเขียน CAR เป็นต้น ดูข้อมูลหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามภายในร่วมหลายมาตรฐาน ISO (เลือก 2-4 มาตรฐาน ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) ที่สามารถเข้าถึงการยกระดับในทุกด้านบนความสมดุล ตรวตในเชิงสร้างสรรค์ (ไม่เน้นจับผิด) บนความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนด ISO ที่ท่านเลือก ในเชิงที่ใช้เป็นเกณฑ์การ Audit และเข้าถึงซึ่งแต่ละขั้นตอนการตรวจ พร้อมการทำ Workshop เช่น การวิเคราะห์ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้อง, การทำ Audit checklist, การประเมินหลักฐาน, การเขียน CAR เป็นต้น ดูข้อมูลหลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐาน ISO ที่ท่านเลือก ทั้งการเปรียบเทียบโครงสร้างข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน กับการบริหารงานให้มั่นใจถึงการบรรลุความคาดหวังที่ต้องการในทุกด้าน เช่น ด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว  และสร้างความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนดเพื่อให้การบริหารงาน สามารถสร้างความสอดคล้องในทุกมาตรฐาน ด้วยการจัดให้การบริการเป็น P-D-C-A ในเชิงรุกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ดูข้อมูลหลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน กับประโยชน์ที่ต้องการให้องค์กรบริหารความเสี่ยง (และโอกาส) ให้เป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางในการยกระดับ Management System ที่มีอยู่ ให้พัฒนาในเชิงรุก ในทุกส่วนงานที่เข้าใจความต้องการขององค์กร และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับสู่การเพิ่มจุดแข็ง – ลดจุดอ่อน และมีความต่อเนื่องของแผนดำเนินการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดูข้อมูลหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO ที่ท่านเลือก พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของข้อกำหนด กับการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีระบบรวมทั้งในมุมมองของการทำ Internal audit 

สร้างความเข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามภายใน หลักการ และเทคนิคการทำ Internal Audit ครอบคลุมทั้งการวางแผน, การเตรียมความพร้อม, การลงพื้นที่ เก็บหลักฐาน วิเคราะห์ผล และการเขียน CAR พร้อมทำรายงาน ดูข้อมูลหลักสูตร

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่องจำ

“Tailor made” ปรับตามพื้นฐานผู้เข้าอบรม

พร้อมประกาศนียบัตร

Training-อบรม ISO PCN Corp

ตัวอย่างการอบรม ISO

วิธีทำ Internal Audit ISO ให้เกิดผล

วิธีทำ ISO ผ่านการรับรองไม่โดน CAR จาก CB.

วิธีทำ ISO แบบ Integrate Management System, IMS

วิธีทำ Internal Audit หลาย ISO แบบ Integrate (Combined)

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรม ISO

Value Added Consulting Co., Ltd, VAC มีรูปแบบบริการอบรม ดังนี้

เป็นบริการอบรม ISO - ที่ไม่เน้นการอ่านตาม Slide

แต่จะใช้วิธีการ อธิบายให้เกิดความเข้าใจ ทั้งโครงสร้างข้อกำหนด ISO, การตีความแต่ละข้อกำหนด และ วิธีการประยุกต์อย่างถูกต้อง

อบรม ISO - ที่ไม่เน้นให้จำข้อกำหนด

แต่เน้นให้เข้าใจโครงสร้างของมาตรฐาน และเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ตามหลักการบริหาร ที่มีความเป็นระบบททั้งในระดับองค์กร แผนก กระบวนการ

เป็นการอบรม ISO ที่ส่งเสริมการนำไปใช้ ทั้งผู้ใช้ และผู้ตรวจ

ส่งเสริมให้เข้าใจ ทั้งการนำมาตรฐานไปใช้ในงานรับผิดชอบ และการเป็นผู้ตรวจประเมิน(Auditor) ผ่านทางทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ (Workshop) หรือยกตัวอย่าง

เป็นการอบรม ISO ที่เน้นใช้มาตรฐานในเชิงสร้างสรรค์

สิ่งสำคัญ คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเหตุผล และ ประโยชน์ที่พึงได้รับ ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น “ภาระ”