บริการจัดฝึกอบรม ISO

ISO Training Service

ทั้ง ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 และ Integrated Management System

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

จุดเด่นของบริการจัดฝึกอบรม ISO โดย VAC

บริษัท Value Added Consulting Co., Ltd. มี บริการฝึกอบรม ISO (ISO Training) สำหรับมาตรฐาน ISO ต่างๆ ได้แก่ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , ISO 50001:2018 และ แบบบูรณาการเป็นระบบบริหารจัดการร่วม (Integrated Management System หรือ IMS)

ทุกหลักสูตร เน้นย้ำหลักการของ ISO กับความคาดหวังที่องค์กรต่างๆ ทั้งโลก จะนำมาซึ่งการสร้าง “ระบบบริหารจัดการ” (Management System) สู่การนำไปใช้งานได้จริงอย่างเหมาะสม สามารถคงรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติ  รวมทั้งสามารถยกระดับให้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน ตามบริบทขององค์กร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนไป ในเชิง “เพิ่มจุดแข็ง-ลดจุดอ่อน” และ “สร้างโอกาส-ลดอุปสรรค์” บนความมีมุ่งมั่นของระดับผู้บริหาร ทุกระดับ และทุกส่วนงาน และความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ที่สามารถพัฒนาแบบเชิงรุกได้จริง มิใช้บทบาทของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

สอนสนุก - เข้าใจง่าย - ไม่ท่องจำ

ปรับตามพิ้นฐานผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีทั้งแบบ Online และ In-house

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

training-concept

อบรม ISO 1 มาตรฐาน

ISO 9001:2015 Training & Consult by VAC
หรือ

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรม ISO 9001:2015

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่อ่านตาม Slide

เน้นความเข้าใจ สรุปความเชื่อมโยงข้อกำหนดใหญ่ ที่มีรายละเอียดน้อย-มากความหมาย เห็นคุณค่า ด้วยวิธีการที่สร้างขึ้นเองได้
มากกว่า อ่านตามข้อกำหนดเล็ก-รายละเอียดมากเสียเวลามาก แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่ใช้ศัพท์ยาก

เน้น "วัตถุประสงค์" ของแต่ละข้อกำหนด ISO 9001:2015 เป็นหลัก มากกว่า "ชื่อข้อกำหนด" และปรับมาสู่ความจำเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้
อันเป็นองค์ประกอบของการบริหาร(Management) ได้อย่างเป็นระบบ(System)

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

สอนสนุก-เข้าใจง่าย

เน้นการสอนแบบเป็นมิตร ด้วยตัวอย่างที่ใกล้ตัว "ถาม-ตอบ" แบบง่าย ด้วยวิทยากรมากประสบการณ์การอบรม จะเน้นไปที่องค์กร กับกระบวนการทำงาน ภายใต้การบริหาร ให้เห็นว่า ISO 9001:2015 ไม่ใช่สิ่งแปลก แต่มีคุณค่า

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

มุมมองสร้างสรรค์

ส่งเสริมผู้เข้าอบรม ให้มองการทำ ISO 9001:2015 เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
สิ่งสำคัญ คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเหตุผล และ ประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งต่อตนเองและองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น “ภาระ”

หลักสูตรอบรม ISO ขายดี

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO.....
(Introduction and Requirements)
หลักสูตร 1 วัน

เพื่อทำความรู้ความเข้าใจ ทั้งโครงสร้าง และข้อกำหนดต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประสิทธิผล ในแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งแก่คณะผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงานใหม่ และผู้ที่องค์กรเตรียมแต่งตั้งเป็น Internal Auditor ข้อมูลหลักสูตร

การตีความ และประยุกต์ใช้ ISO.....
(Interpretation and Implementation)
หลักสูตร 2 วัน

เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างมาตรฐาน กับการนำมาใช้งานในองค์กร โดยเน้นการตีความแต่ละข้อกำหนดให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง, ความเชื่อมโยงระหว่างข้อกำหนดต่างๆ กับการบริหาร P-D-C-A สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งภาคทฤษฏี และฝึกทำ Workshop เช่น วิเคราะห์ความเสี่ยง, เขียน WI, การออก CAR เป็นต้น ข้อมูลหลักสูตร

การตรวจติดตามภายใน ISO....
(ISO.... Internal Audit)
หลักสูตร 1-2 วัน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามภายใน ที่เน้นในเชิงสร้างสรรค์ (ไม่เน้นจับผิด) บนความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนด ISO ต่างๆ ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ ISO 50001 ในเชิงที่ใช้เป็นเกณฑ์การ Audit และเข้าถึงซึ่งแต่ละขั้นตอนการตรวจ พร้อมการทำ Workshop เช่น การวิเคราะห์ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้อง, การทำ Audit checklist, การประเมินหลักฐาน, การเขียน CAR เป็นต้น ดูข้อมูลหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยง ISO....
(ISO.... Risk Management)
หลักสูตร 1-2 วัน

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน กับประโยชน์ที่ต้องการให้องค์กรบริหารความเสี่ยง (และโอกาส) ให้เป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางในการยกระดับ Management System ที่มีอยู่ ให้พัฒนาในเชิงรุก ในทุกส่วนงานที่เข้าใจความต้องการขององค์กร และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับสู่การเพิ่มจุดแข็ง – ลดจุดอ่อน และมีความต่อเนื่องของแผนดำเนินการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดูข้อมูลหลักสูตร

การตรวจติดตามภายในร่วม ISO.... & ISO.....
(ISO... & ISO... Combined Internal Audit)
หลักสูตร 2 วัน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามภายในร่วมหลายมาตรฐาน ISO (เลือก 2-4 มาตรฐาน ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) ที่สามารถเข้าถึงการยกระดับในทุกด้านบนความสมดุล ตรวตในเชิงสร้างสรรค์ (ไม่เน้นจับผิด) บนความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนด ISO ที่ท่านเลือก ในเชิงที่ใช้เป็นเกณฑ์การ Audit และเข้าถึงซึ่งแต่ละขั้นตอนการตรวจ พร้อมการทำ Workshop เช่น การวิเคราะห์ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้อง, การทำ Audit checklist, การประเมินหลักฐาน, การเขียน CAR เป็นต้น ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร ระบบบริหารจัดการร่วม ISO.... & ISO....
(Integrated Management System)
หลักสูตร 2 วัน

เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐาน ISO ที่ท่านต้องการประสงค์สร้างความเข้าใจแก่พนักงาน (เลือก 2-4 มาตรฐาน) ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ทั้งการเปรียบเทียบโครงสร้างข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน กับการบริหารงานให้มั่นใจถึงการบรรลุความคาดหวังที่ต้องการในทุกด้าน เช่น ด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว  และสร้างความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนดเพื่อให้การบริหารงาน สามารถสร้างความสอดคล้องในทุกมาตรฐาน ด้วยการจัดให้การบริการเป็น P-D-C-A ในเชิงรุกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ข้อมูลหลักสูตร

เน้นทั้งภาคทฤษฏี และฝึกทักษะด้วย Workshop

“Tailor made” ปรับตามพื้นฐานผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้เริ่มต้น จนถึง พัฒนาสู่ขั้นชำนาญการ

Training-อบรม ISO PCN Corp