ประวัติวิทยากร และที่ปรึกษา ISO

ประวัติวิทยากรและที่ปรึกษา ISO

Value Added Consulting Co., Ltd. มีวิทยากรหลัก ที่มี ประวัติวิทยากรอบรม ISO มาตรฐาน ต่างๆ โดยเฉพาะในเชิง บูรณาการหลายระบบ (IMS)

คุณสมบัติเบื้องต้นของวิทยากรทุกท่าน สามารถพัฒนาหลักสูตร และควบคุมการอบรม ด้วยประสบการณ์อบรม ส่งเสริมให้แนวทาง และรูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญของการเป็นวิทยากรมากประสบการณ์ กว่า 20 ปี มีจุดเด่นของการอบรม คือ

เน้นเข้าใจ ISO – ไม่ท่องจำ – มุ่งนำ ISO ไปประยุกต์ใช้

ข้อมูลวิทยากรหลักด้าน ISO ของ VAC

วิทยากร ของ VAC ข้อมูลพื้นฐาน, ประวัติการทำงาน สรุปเป็นประวัติวิทยากรอบรม ISO ได้ดังนี้

Surapipat

อาจารย์ สุรพิพัฒน์ วรศิลป์

Lead Auditor Registered; NAC

การศึกษา

 • ปริญญาตรี: (เคมี และคณิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525
 • ปริญญาโท: (การศึกษา) City College, The City University, of New York, U.S.A 2535
 • ประกาศนียบัตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุโขทัยธรรมาธิราช 2547

Education

 • B.S., (Chemical & Mathematics), Chulalongkorn University, 1982
 • M.S. (Education), City College, The City Univerdity, of New York, U.S.A 1992
 • Certificate (Occupational Health and Safety), Sukhothai Thammatirat, 2004

ประสบการณ์

 • 19 ปี, กว่า 3,000 Man-day ของการเป็นผ้ตูรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งในและต่างประเทศ
 • ขึ้นทะเบียนผู้ ตรวจประเมินจาก National Accreditation Council (NAC, Thailand)
 • ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาการทำ ISO สู่การรับรองมาตรฐาน – 35 โครงการ
วิทยากรอบรม ISO

อาจารย์ วารุณี ศุภเศวตหิรัญ

Lead Auditor Registered; IEMA(UK)

การศึกษา

 • ปริญญาตรีสาขาเคมีวิศวกรรม, ภาควิชาเคมีเทคนิค, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
 • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (2542)
 • ประกาศนียบัตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุโขทัยธรรมาธิราช 2004

Education

 • B.S. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, 1993
 • M.S. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, 1999
 • Certificate (Occupational Health and Safety), Sukhothai Thammatirat, 2004

ประสบการณ์

 • ประสบการณ์ด้าน ISO > 20 ปี; ผู้ตรวจประเมินภายใน, ผู้ตรวจประเมินรับรองระบบ, ที่ปรึกษา, วิทยากร
 • วิทยากรอบรม ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 กว่า 1,100 รุ่น
 • ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาการทำ ISO สู่การรับรองมาตรฐาน – 105 โครงการ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ISO Training Records
Training-อบรม ISO PCN Corp

ประสบการณ์ฝึกอบรม ISO กับ ที่ผ่านมาของ VAC

กว่า 1,300 รุ่น

ข้อมูลสรุป ประสบการณ์จัดฝึกอบรม ISO โดย VAC ต่างๆ ทั้ง ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001 โดยเฉพาะ หลักสูตรจัดฝึกอบรม ISO ที่มีประสบการณ์มากที่สุด คือ การจัดฝึกอบรม ISO แบบพร้อมกันหลายมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า “แบบบูรณาการ” (Integrated Management System, IMS) สรุปได้ดังนี้

No.ชื่อหลักสูตร (Training Course)จำนวนรุ่น
1.ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001 – Integrated Management System and Combined Audit
1.1 Internal Combined Audit ISO221
1.2 Integrated Management System ISO97
1.3 Documentation and Document control ISO21
1.4 Integrated System and Combined Auditor ISO33
1.5 Awareness; Quality & Environmental & OHS65
1.6 ISO for Executive14
1.7 ISO Objective and Management Program11
1.8 ISO Risks Management25
2.ISO 9001 – Quality Management Systeml
2.1 ISO 9001 Introduction and Requirements / Implementation129
2.2. ISO 9001 Internal Quality Audit144
2.3 Quality Risk Management15
3.ISO 14001 – Environmental Management System
3.1 ISO 14001 Introduction / Implementation/Awareness90
3.2 Environmental Risk & Aspects Identification and Assessment104
3.3 ISO 14001 Internal Environmental Audit121
3.4 ISO 14001 Assessor/Lead Assessor (Advanced EMS Auditor, Registered by IEMA)27
3.5 Waste Management6
4.ISO 45001 – Occupational, Health and Safety Management System (&OHSAS 18001)
4.1 ISO 45001 Introduction & Requirements / Interpretation & Implementation50
4.2 ISO 45001Internal Audit48
5.ISO 50001 – Energy Management System (EnMS)
5.1 ISO 50001 Introduction and Requirements7
5.2 Energy Review8
5.3 ISO 50001 Internal Energy Audit3
6.Others29
Overall1,308
Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat