บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Consult Service

จุดเด่นของบริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015 (Consult Service) มีรูปแบบทั้ง เต็มรูปแบบ (Full option) และ เรียกใช้บริการ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ให้แก่ลูกค้า ที่เน้น “รับรองผลสำเร็จ”

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
Full option
ISO 14001 Cerfify
ISO 14001 Policy and consult

บริการให้คำปรึกษา ISO 14001 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก

Value + Added = เติมเต็มคุณค่า มากกว่าใบรับรอง

ตัวอย่างลูกค้า ที่ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 14001 และผ่านรับรองมาตรฐานแล้ว

AGC MIcro Glass
Friesland Campina
Chaimanus Body
Channakorn Engineering
Amata B. Grimm Power (Rayong)
Vuteq Asia
Esso Terminal (Sriracha)
Nissan Motor (Thailand)
Panel Plus
Shaiyo AA Co., Ltd.
SIG Combibloc Co., Ltd.
SSL Manufacturing (Thailand)
Thai Rubber Latex
Emquartier
Toyota Training Center
Villeroy & Boch1
Modern Syestuffs - QESMS
POSCO Coated Steel

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 14001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา - 68 โครงการ

มาตรฐาน ISO 14001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
เฉพาะ ISO 1400138 โครงการ
ISO 14001 & ISO 900111 โครงการ
ISO 14001 & ISO 45001 (+OHSAS 18001)9 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 และ ISO 45001 (18001)8 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น68 โครงการ

ทุกโครงการ ให้คำปรึกษา ISO 14001:2015 “รับรองผลความสำเร็จ”

แนวทาง บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

“เต็มรูปแบบ – รับรองผล”
พร้อมรับการตรวจจาก CB ได้ทุกราย
“บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

 • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ให้เหมาะกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละองค์กร
 • สร้างความเข้าใจใน ISO 14001:2015 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
 • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
 • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

ขั้นตอนโครงการให้คำปรึกษา ISO 14001:2015 เต็มรูปแบบ

 • การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ISO 14001:2015
 • วิเคราะห์บริบท, กำหนดกลยุทธองค์กร นโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำระบบเอกสาร การควบคุม สู่การนำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
 • ชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบ และลดผลกระทบ
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง ทำแผนโครงการ บริหารกฎหมาย
 • ควบคุมการปฏิบัติงานในทุกสภาวะ
 • การเฝ้าติดตาม, ตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
 • การฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “ISO 14001:2015 Internal Audit”
 • การทำ Internal Audit และ ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริง

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat