ผลงานที่ปรึกษา ISO ที่ผ่านมา (ISO Consultancy Experience)

Value Added Consultant Co., Ltd. เน้นการส่งเสริมการทำ ISO ในรูปแบบที่ให้ลูกค้า มีเป้าหมาย สำคัญคือ สามารถดำเนินระบบบริหารจัดการ ที่สามารถพัฒนาขึ้นได้เองอย่างต่อเนื่อง และ นำไปสู่การใช้งานต่อได้ โดยหัวใจสำคัญของการให้คำปรึกษา คือ "ความร่วมมือ" ที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในลักษณะ "กระจายหน้าที่" ตามบทบาทที่แต่ละฝ่ายเกี่ยวข้อง โดยมิได้เน้นให้อยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำให้งานให้คำปรึกษา สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี และทำให้ลูกค้า สามารถดำเนินระบบบริหารจัดการร่วมกับงานประจำ โดยไม่ต้องเป็น "ภาระ" แต่ส่งเสริม ให้การทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่น และสมดุลในทุดด้าน

ทุกโครงการ มั่นใจได้ในความสำเร็จ ด้วยการ “รับรองผลความสำเร็จ”

Guarantee
Arrow

ประสบการณ์ให้คำปรึกษา ISO

ISO 9001 36%
ISO 14001 37%
ISO 45001 ( & OHSAS 18001) 16%
ISO 9001 & ISO 14001 IMS 11%
ISO 14001 & ISO 45001(&OHSAS 18001) 9%
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001(18001) IMS 8%
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001(18001) & ISO 50001 IMS 2%

ประสบการณ์ให้คำปรึกษา ISO - 1 มาตรฐาน

1
ISO 9001 - โครงการ
1
ISO 14001 - โครงการ
1
ISO 45001 (18001) - โครงการ

ประสบการณ์ให้คำปรึกษา ISO - ทำพร้อมกัน 2 มาตรฐาน

1
ISO 9001 & ISO 14001 - โครงการ
1
ISO 9001 & ISO 45001 - โครงการ
1
ISO 14001 & ISO 45001 -โครงการ

ประสบการณ์ให้คำปรึกษา ISO - ทำพร้อมกัน 3 -4 มาตรฐาน

1
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 - โครงการ
1
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001- โครงการ