หลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Training

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 45001:2018”

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

บริการจัดฝึกอบรม ISO 45001:2018 โดย VAC

VAC มีบริการจัดฝึกอบรม ISO 45001:2018 (ISO 45001 Training) หลักสูตรด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้จัดต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเน้นในเชิง “Tailor Made” รวมทั้ง อบรมร่วมกับ ISO อื่นๆ แบบบูรณาการ เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 เราให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Cccupational, Health and Safety, OH&SMS) ขององค์กร

ในการจัดฝึกอบรมทุกหลักสูตร ISO 45001:2018 เราเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ ตั้งแต่ ที่มาของมาตรฐาน, โครงสร้างข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐาน ISO 45001:2018  และการตีความแต่ละข้อกำหนด เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018 สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง แก่ผู้เข้าอบรมระดับต่างๆ รวมทั้งพนักงานใหม่ ต่อการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และความมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Cccupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามรูปแบบบธุรกิจ และพิ้นฐานของผู้เข้าอบรม รวมทั้งมี Workshop เพื่อเสริมสร้างทักษะต่อการนำไปใช้งานได้จริง ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลายหลาย 

สอนสนุก - เข้าใจง่าย - ไม่ท่องจำ

ปรับตามพิ้นฐานผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีทั้งแบบ Online และ In-house

วิทยากรทุกท่าน ประสบการณ์กว่า 20 ปี

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

Cover _ Training ISO 45001 by VAC

ตัวอย่างลูกค้า จัดฝึกอบรม ISO 45001:2018

4 รุ่นขึ้นไป
OHSAS 18001 Consult Service by VAC - Volvo
POSCO Coated Steel
ISO 14001 ฿ ISO 45001 Consult and Training by VAC
ISO 14001 Consult and Training by VAC
ISO 14001 Consult and Training by VAC
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
Consult and Training ISO 45001-Daihen Electric
Mitr Phol Bio-power
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Thai Bio-Gas-ISO 45001
AGC MIcro Glass - ISO
Hidaka Yookoo Enterprises -2017
Consult and Training ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 by VAC for Channakorn Engineering
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC

รายชื่อหลักสูตรอบรม ISO 45001:2018 อื่นๆ

แนวคิดการทำ ISO 45001:2018 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรฐาน ISO 45001:2018 คือ ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย Occupational, Health and Safeth Management System (OH&SMS) เป็นมาตรฐานสากล International Organization for Standardization (ISO)

 ISO ได้ทุกองค์กร ทั่วโลก

ISO 45001 Standard

นำมาประยุกต์ใช้

ระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยนั่นคือ

ข้อกำหนด และสิ่งที่แต่ละองค์กร ที่ต้อง สร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้ และพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ใช้ได้เฉพาะใน องค์กร

OH&SMS ในองค์กรของเรา

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรม ISO 45001:2018

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่อ่านตาม Slide

เน้นความเข้าใจ สรุปความเชื่อมโยงข้อกำหนดใหญ่ ที่มีรายละเอียดน้อย-มากความหมาย เห็นคุณค่า ด้วยวิธีการที่สร้างขึ้นเองได้
มากกว่า อ่านตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 รายละเอียดมากเสียเวลามาก แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่ใช้ศัพท์ยาก

เน้น "วัตถุประสงค์" ของแต่ละข้อกำหนด ISO 45001:2018 เป็นหลัก มากกว่า "ชื่อข้อกำหนด" และปรับสู่ความจำเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้
อันเป็นองค์ประกอบของการบริหาร(Management) ได้อย่างเป็นระบบ(System)

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

สอนสนุก-เข้าใจง่าย

เน้นการสอนแบบเป็นมิตร ด้วยตัวอย่างที่ใกล้ตัว "ถาม-ตอบ" แบบง่าย ด้วยวิทยากรมากประสบการณ์การอบรม จะเน้นไปที่องค์กร กับกระบวนการทำงาน ภายใต้การบริหาร ให้เห็นว่า ISO 45001:2018 ไม่ใช่สิ่งแปลก แต่มีคุณค่า

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

มุมมองสร้างสรรค์

ส่งเสริมผู้เข้าอบรม ให้มองการทำ ISO 45001:2015 เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
สิ่งสำคัญ คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเหตุผล และ ประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งต่อตนเองและองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น “ภาระ”

 • ในการนำเสนอเนื้อหาอบรม จะมีการทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ที่ขอรับบริการ ในปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานะการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018, วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าจัดให้มีการฝึกอบรม
 • เนื้อหาที่นำเสนอ จะเน้นในเชิงการทำความเข้าใจในความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เช่น แนวคิดของประโยชน์ที่พึงจะได้รับทั้งต่อองค์กร และบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในบทบาทต่างๆ 
 • ในการอบรมจะมีการทำ Workshop ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจ ต่อการนำข้อกำหนด ISO 45001:2018 ไปใช้งานจริง และส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม และช่วยให้ผู้เข้าอบรม สามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ดีขึ้น
 • จะมีการส่งเสริมความมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ISO 45001:2018 หลักสูตรต่างๆ เห็นประโยชน์ของตนเอง ที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และบูรณาการร่วมกับระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2015) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001:2018

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 45001:2018จำนวนวัน
SMS-01ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Introduction and Requirements
1 วัน
SMS-02ความตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Interpretation and Implementation
2 วัน
SMS-03การบริหารความเสี่ยง และโอกาสด้านความปลอดภัย ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Risk and Opportunity Management
1 วัน
SMS-04การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงของอันตราย
Hazards Identification and Risk Assessment
1 วัน
SMS-05การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Internal Audit
2 วัน
SMS-06เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Internal Audit Techniques
1 วัน
SMS-07ความรู้เบื้องต้น และการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Introduction and Internal Audit
2 วัน
SMS-08ความตระหนักด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Occupational, Health and Safety Awareness
1 วัน
SMS-09การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ การบริหารข้อบกพร่อง ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Documented information and CAR Management
1 วัน
SMS-10บริบท และภาวะผู้นำ ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Context and Leadership
1 วัน

ตัวอย่างฝึกอบรม ISO 45001:2018

ประโยชน์ที่ควรได้รับจากการทำ ISO 45001:2018

“อันตราย” เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา หน้าที่ป้องกันอันตราย เป็นหน้าที่ของทุกคน (มิใช่ฝ่าย Safety เท่านั้น) จะทำได้ดี ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการ "ยกระดับระบบบริหารจัดการ OH&S"
 • ให้ผู้เข้าอบรมนำความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ และสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • ผู้เข้าอบรม สามารถตอบสนองต่อความมุ่งมั่น ตามนโยบายด้าน OH&S อันได้แก่
  – “กำจัดอันตราย และลดความเสี่ยงด้าน OH&S”
  – “กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ
  – “พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
หลักสูตรฝึกอบรม ISO 45001:2018 โดย VAC
Training ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Ajinomoto