หลักสูตรอบรม ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Training

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015”

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

จุดเด่นบริการจัดฝึกอบรม ISO 14001:2015 Training

VAC มีบริการฝึกอบรม ISO 14001:2015 (Training ISO 14001:2015 Course) หลักสูตรต่างๆ แบบครบวงจร ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลายหลาย  รวมทั้งอบรม Integrate ISO 14001:2015 ร่วมกับ ISO อื่นๆ แบบบูรณาการ  เราให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ขององค์กร 

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001

มาตรฐาน ISO 14001:2015 คือ ข้อกำหนด ของ บริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (EMS) ที่ประกาศจากหน่วยงานสากล International Organization for Standardization (ISO)

 ISO ได้ทุกองค์กร ทั่วโลก

นำมาประยุกต์ใช้เป็น

EMS

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) คือ ข้อกำหนดและสิ่งที่แต่ละองค์กร ต้องสร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้ และพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ทุกส่วนงาน และกระบวนการ สามารถนำไปใช้

EMS เฉพาะในองค์กรของเรา

สอนสนุก - เข้าใจง่าย - ไม่ท่องจำ

ปรับตามพิ้นฐานผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีทั้งแบบ Online และ In-house

บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรม ISO
training-concept

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

วิทยากรประสบการณ์กว่า 20 ปี

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยจัดฝึกอบรม ISO 14001 กับ VAC

6 รุ่นขึ้นไป
ISO 14001 Training and Consult by VAC
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
ISO 9001 & ISO 14001 Consult and Training,
ISO 14001 Training
AGC MIcro Glass - ISO
ISO 14001 Consult and Training
ISO 14001_TRW
Training ISO 14001 customer
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
อบรม ISO 14001 Training
อบรม ISO 14001 Training, Siam Gypsum, สระบุรี
Thai President Foods
ISO 14001 Consult and Training by VAC
POSCO Coated Steel
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Training ISO 14001
Thonburi Auto (Benz)
Hidaka Yookoo Enterprises -2017

หลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ขายดี

ISO 14001:2015 Bestseller Training Course

ในการทำ ISO 14001 ไม่ว่าจะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้วก็ตามที หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นสำหรับมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งจะเน้นการทำความเข้าใจต่อการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ทั้งในระดับผู้นำ และบุคลากรของทุกส่วนงาน  การที่บุคลากรทุกแผนก ต้องร่วมวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการชี้บ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Env. Aspects) และการประเมินเพื่อสรุป Significant Aspects รวมทั้งการสร้างผู้มีคุณสมบัติสำหรับการเป็น Internal Auditor สำหรับตรวจประเมินความสอดคล้องของ ISO 14001:2015 ส่งผลให้ 3 หลักสูตรนี้ ได้รับความสนใจ และใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็น”หลักสูตร ISO 14001 ที่ขายดี” และได้รับความไว้วางใจ

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรม ISO 14001:2015

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่อ่านตาม Slide

เน้นความเข้าใจ สรุปความเชื่อมโยงข้อกำหนดใหญ่ ที่มีรายละเอียดน้อย-มากความหมาย เห็นคุณค่า ด้วยวิธีการที่สร้างขึ้นเองได้
มากกว่า อ่านตามข้อกำหนดเล็ก-รายละเอียดมากเสียเวลามาก แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่ใช้ศัพท์ยาก

เน้น "วัตถุประสงค์" ของแต่ละข้อกำหนด ISO 14001:2015 เป็นหลัก มากกว่า "ชื่อข้อกำหนด" และปรับมาสู่ความจำเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้
อันเป็นองค์ประกอบของการบริหาร(Management) ได้อย่างเป็นระบบ(System)

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

สอนสนุก-เข้าใจง่าย

เน้นการสอนแบบเป็นมิตร ด้วยตัวอย่างที่ใกล้ตัว "ถาม-ตอบ" แบบง่าย ด้วยวิทยากรมากประสบการณ์การอบรม จะเน้นไปที่องค์กร กับกระบวนการทำงาน ภายใต้การบริหาร ให้เห็นว่า ISO 14001:2015 ไม่ใช่สิ่งแปลก แต่มีคุณค่า

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

มุมมองสร้างสรรค์

ส่งเสริมผู้เข้าอบรม ให้มองการทำ ISO 14001:2015 เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
สิ่งสำคัญ คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเหตุผล และ ประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งต่อตนเองและองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น “ภาระ”

  • ในการนำเสนอเนื้อหาอบรม จะมีการทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ที่ขอรับบริการ ในปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานะการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015, วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าจัดให้มีการฝึกอบรม
  • เนื้อหาที่นำเสนอ จะเน้นในเชิงการทำความเข้าใจในความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เช่น แนวคิดของประโยชน์ที่พึงจะได้รับทั้งต่อองค์กร และบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในบทบาทต่างๆ 
  • ในการอบรมจะมีการทำ Workshop ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจ ต่อการนำข้อกำหนด ISO 14001:2015 ไปใช้งานจริง และส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม และช่วยให้ผู้เข้าอบรม สามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ดีขึ้น
  • จะมีการส่งเสริมความมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ISO 14001:2015 หลักสูตรต่างๆ เห็นประโยชน์ของตนเอง ที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และบูรณาการร่วมกับระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) เช่น ISO 9001:2015 หรือมาตรฐานอื่นๆ 

ตัวอย่างฝึกอบรม ISO 14001

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001:2015

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 14001:2015จำนวนวัน
EMS-01ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Requirements
1 วัน
EMS-02ความตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation
2 วัน
EMS-03การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit
2 วัน
EMS-04เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Audit Techniques
1 วัน
EMS-05ความรู้เบื้องต้น และการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Internal Audit
2 วัน
EMS-06การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Risks Management
1 วัน
EMS-07การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
Env. Aspects Identification and Assessment
1 วัน
EMS-08จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Awareness
1 วัน
EMS-09การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ ข้อบกพร่องในระบบ EMS
ISO 14001:2015 Documented Information and CAR Management
1 วัน
EMS-10 บริบท และภาวะผู้นำ ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Context and Leadership
1 วัน
EMS-11ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 14001:2015 for Management team
1 วัน

บริการจัดอบรม ISO 14001:2015 Training โดย VAC

ด้วยประสบการณ์สอนของวิทยากรกว่า 20 ปี เรามีลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในการใช้บริการเสมอมา  รวมทั้งการฝึกอบรมที่สามารถ Integrate ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ เช่น ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 หรือ ISO 50001:2018

ทุกหลักสูตร ISO 14001:2015 เราเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ ตั้งแต่ ที่มาของมาตรฐาน, ที่สำคัญคือ โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 14001  และการตีความข้อกำหนด เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง แก่ผู้เข้าอบรมระดับต่างๆ รวมทั้งพนักงานใหม่ ต่อการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และความมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ขององค์กร โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามรูปแบบบธุรกิจ และพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made” รวมทั้งมี Workshop เพื่อเสริมสร้างทักษะต่อการนำไปใช้งานได้จริง ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลายหลาย