หลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Requirements Training Course

สร้างความเข้าใจข้อกำหนด ISO 14001:2015 ทั้งการตีความ และประยุกต์ใช้

มีประกาศนียบัตร (Certificate)

สำหรับผู้เริ่มต้น, ผู้บริหาร/หัวหน้างาน, Internal Auditor

จุดเด่น หลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001:2015 Requirements

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Requirement and Implementation) ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นหลักสูตร 1 หรือ 2 วัน ที่ส่งเสริมการทำ Workshop เพื่อสร้างทักษาของผู้ที่เข้าอบรม  สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ ต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) รวมทั้งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ISO 14001:2015 Internal Auditor” เนื่องจากมาตรฐาน ISO 14001:2015 ถือเป็นเกณฑ์การตรวจ (Audit criteria) ที่คนเป็น Auditor ควรเข้าใจ มิใช่การท่องจำ

มีประกาศนียบัตร (Certificate)

การปรับเนื้อหาตามพื้นฐานผู้เข้าอบรม และรูปแบบธุรกิจ “Tailer Made”

เน้นตีความข้อกำหนด และประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015

สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ

ทางเลือก การจัดอบรม ข้อกำหนด ISO 14001:2015

หลักสูตร 1 วัน

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015

หลักสูตร 2 วัน + Workshop

การตีความ และประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Introduction and Requirements

ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation

โครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015

เนื้อหาการฝึกอบรม

ที่มามาตรฐาน ISO 14001:2015 กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสดงความเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ของ ISO 14001:2015 กับระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ที่สามารถใช้ได้ทั้งระดับองค์กร และระดับแผนก

4.1 การทำความเข้าใจองค์กรและบริบท

4.2 การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

4.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น

5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม

5.3  บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

6.1 การดำเนินการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

6.2 วัตถุประสงค์ด้านและ การวางแผนเพื่อให้บรรลุผล

7.1 ทรัพยากร [Resources]

7.2 ความสามารถ [Competence]

7.3 จิตสำนึก [Awareness]

7.4 การสื่อสาร [Communication]

7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร [Documented Information]

8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ (Operational planning and control)

8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response)

9.1 การเฝ้าระวัง, การตรวจวัด, การวิเคราะห์ และ การประเมินผล

9.2 การตรวจติดตามภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

10.1 บททั่วไป

10.2 สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

ตัวอย่างการฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 14001:2015