บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Consult Service

จุดเด่นบริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 โดย VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มี บริการที่ปรึกษา ISO 45001:2018 เต็มรูปแบบ – รับรองผล เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) เน้นแบบบูรณาการ (Integrate) ร่วมกับระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ บนฐานของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้เกิดความสมดุลในทุกด้าน

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ISO 45001 Standard
Full option

ตัวอย่างลูกค้า ที่ใช้บริการที่ปรึกษา ISO 45001 - ผ่านรับรองแล้ว

Consult ISO 45001 Emquartier
Emquartier
AGC MIcro Glass
POSCO Coated Steel
Amata B. Grimm Power (Rayong)
Channakorn Engineering
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
Villeroy & Boch1
Nissan Motor (Thailand)
Friesland Campina
Mitr Phol Bio-power
Esso Terminal (Sriracha)
Panel Plus
Modern Syestuffs - QESMS
Pruksa Thani
Neuman & Essor South East Asia Ltd. (Rayong)
Shaiyo AA Co., Ltd.
SSL Manufacturing (Thailand)
Thai Rubber Latex

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 45001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 45001 ที่ผ่านมา - 42 โครงการ

มาตรฐาน ISO 45001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
ISO 4500119 โครงการ
ISO 14001 & ISO 4500111 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 และ ISO 450018 โครงการ
ISO 9001 & ISO 450012 โครงการ
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น (Total)42 โครงการ

หมายเหตุ: มาตรฐาน ISO 45001 หมายรวมถึง OHSAS 18001 ด้วย

แนวทางการให้คำปรึกษา ISO 45001:2018

“เต็มรูปแบบ – รับรองผล”
Value + Added = เติมเต็มคุณค่า มากกว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

 • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร
 • สร้างความเข้าใจใน ISO 45001:2018 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท
 • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
 • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนา

บริการที่ปรึกษาแก้ปัญหาการทำ ISO 45001:2018

 • แก้ปัญหา การทำ ISO 45001:2018 ต่างๆ
 • บริการทำ Internal Audit ISO 45001:2018
 • สำรวจหน้างาน ตรวจสอบการบริหารจัดการ และสรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษา การแก้ CAR ผลการตรวจรับรอง โดย CB.
 • บูรณาการ (Integrate) หลายระบบบริหารจัดการ รวมเป็นระบบเดียวกัน(IMS) ที่ลงตัว ลดความซ้ำซ้อน และภาระ
 • ยกระดับการทำ ISO ต่างๆ ให้พัฒนาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งส่วนบริหาร และส่วนปฏิบัติการ
 • ที่ปรึกษาฝึกปฏิบัติจริง Internal Audit แก่ Audit team
 • ตรวจประเมิน (Pre-Audit) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองโดย Certification Body (CB.)

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนา ยกระดับ OH&SMS
นำความเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา