อบรม Integrate ISO Training

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 Training

จุดเด่น การจัดอบรม Integrate ISO

VAC มีบริการจัดฝึกอบรม Integrate ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018 แบบบูรณาการ หรือ Integrate เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถมุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จทั้งทางด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ พลังงาน ในทุกด้านได้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ จากการอบรม ISO Integrate ไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระ เพิ่มประสิทธิผล เกิดความสมดุลในทุกด้าน โดยเฉพาะ ระบบเอกสารของทุกฝ่ายงาน, ข้อกำหนดการทำงาน (Procedure/WI), การบริหารความเสี่ยง, การทำ Internal Audit เป็นต้น

ISO Integrate

ยกระดับระบบบริหารงาน บนฐานการดำเนินธุรกิจที่ลงตัว และมีความสมดุล ลดภาวะ เพิ่มประสิทธิผล พัฒนาสู่ความยั่งยืน สุขภาพดีมีความปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน

คุณภาพดีขึ้น, มลพิษลงลง-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, สุขภาพดี-มีความปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน

หลักสูตรอบรม Integrate ISO ขายดี

(Best Seller ISO IMS Training Courses

ISO training good seller

สามารถกำหนด มาตรฐานที่ต้องการ เลือก 2-4 มาตรฐาน

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

มีประกาศนียบัติสำหรับผู้เข้าอบรม ทุกหลักสูตร

ตัวอย่างการอบรมบูรณาการ ISO Integrated Managment System

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate

5 รุ่นขึ้นไป
ISO 14001 Consult and Training
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC

หลักสูตรอบรม Integrate ISO 9001 & ISO 14001 (และอื่นๆ)

(List of ISO IMS Training Courses)

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO Integratedจำนวนวัน
IMS-01Integrated Management System, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2 วัน
IMS-02
Interpretation and Implementation; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2 วัน
IMS-03Risk Management; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
1 วัน
IMS-04Combined Internal Audit ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2 วัน
IMS-05Combined Internal Audit Techniques ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1 วัน
IMS-06Integrated Management System and Combined Audit ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
ระบบบริหารจัดการร่วม และการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3 วัน
IMS-07Quality and Environmental Awareness
จิตสำนึกด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
1 วัน
IMS-08Context of organization and Leadership ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
บริบทขององค์กร และภาวะผู้นำ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1 วัน
IMS-09 ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 for Executive
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร
1 วัน
IMS-10ISO Documented information Controlling
การควบคุมเอสารสารสนเทศ ในระบบบริหารจัดการร่วม ISO
1 วัน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ISO แบบบูรณาการ

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา