หลักสูตรอบรม Internal Audit ISO หลายมาตรฐาน

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

เลือกจัดอบรม 2-3 มาตรฐาน

ตามหลักการของ ISO 19011:2018 (Audit Guidelines)

จุดเด่นหลักสูตร Internal Audit ISO หลายมาตรฐาน

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 หรือ ISO 50001:2018 โดยท่านสามารถเลือกอบรมได้ 2.3 มาตรฐานพร้อมกัน เพื่อ Audit ในเชิงระบบบริหารจัดการร่วม เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ต่อการตรวจประเมิน และ กระบวนการ, หลักการ และ เทคนิคการทำ Internal Audit โดยเน้นให้การทำ Internal Audit เข้าถึงแต่ละแผนกได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด, แผนกบุคคล, แผนกจัดซื้อ, แผนกคุณภาพ, แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, ฝ่ายผลิต, ซ่อมบำรุง  เน้นการทำ Workshop ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำ ISO Combined Internal Audit  

ส่งเสริม Audit ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก มี Workshop

วิเคราะห์ข้อกำหนด, Audit checklist, Audit finding & CAR

ตามหลักการมาตรฐาน ISO 19011:2018

ประสบการณ์จัดอบรม Internal Audit แบบหลายมาตรฐาน โดย VAC

+ รุ่น (แบบ Integrate)
ISO 9001 & ISO 14001 internal Audit

Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001

Taining ISO 14001 & ISO 45001 internal Audit

Internal Audit ISO 14001 & ISO 45001

Training ISO 9001, 14001, 45001 internal Audit

Internal Audit ISO 9001 &ISO 14001 & ISO 45001

Training ISO internal Audit 9001, 14001, 45001, 50001

Internal Audit ISO 9001 &ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

โครงสร้างหลักสูตร Combined Internal Audit ISO

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO (ที่เลือก) ทั้งในมุมมองของการประยุกต์ใช้ และในมุมมองของการเป็น ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการร่วม สำหรับระบบบริหารจัดการที่ Integrate

เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายใน ตามแนวทางของ Audit ISO 19011:2018 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายในร่วม

  • ผ่านทางทฤษฎี 
  • ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  • การให้คำแนะนำจากมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาที่ผ่านๆ มา

ภายหลังทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจแต่ละขั้นตอน จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น การเตรียมความพร้อมการ Audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 การทำ Audit checklist, การออก CAR เป็นต้น

เนื้อหาการฝึกอบรม

1. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน
2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
3. การทำ Audit cycle, Audit matrix + Workshop
4. การวางแผนการ Audit (Audit plan and Program)
5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence and Finding)
8. การเขียนรายงานความบกพร่อง การบริหารจัดการ CAR (CAR Management) + Workshop
9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
10. สอบประเมินผล (Post test)

ตัวอย่างการฝึกอบรม ISO Internal Audit