บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Consult Service

จุดเด่นของบริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015

บริการของ VAC บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015 (Consult Service) มีรูปแบบทั้ง เต็มรูปแบบ (Full option) และ เรียกใช้บริการ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ให้แก่ลูกค้า ที่เน้น “รับรองผลสำเร็จ”

ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
Full option
ISO 14001 Cerfify

"เต็มรูปแบบ-รับรองผล" พร้อมรับการตรวจ ISO 14001 จาก CB ได้ทุกราย “บูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจ” สร้างความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

ISO 14001 Policy and consult

บริการให้คำปรึกษา ISO 14001 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน โครงการที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา VAC เน้น “รับรองผลความสำเร็จ” ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Body, CB) ที่ลูกค้าเลือก

Value + Added = เติมคุณค่ากว่าใบรับรอง

“Tailor made” ปรับตามประเภทธุรกิจ และรูปแบบการทำงาน

  • เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ให้เหมาะกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละองค์กร
  • สร้างความเข้าใจใน ISO 14001:2015 ในเชิงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบทบาท ให้สามารถ “บริหาร” อย่างเป็น “ระบบ” เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมในทางบวก 
  • การปรับระบบเอกสาร เช่น Procedure, work instruction อยู่บนเหตุผล ตรงการทำงานจริง และมีความเหมาะสมกันองค์กร
  • เน้นการทำระบบแบบกระจายงานตามสภาพการบริหารงานจริงเพื่อความคล่องตัว และเหมาะสม มากกว่าการมีทีมงานเพิ่มจากงานประจำ อันจะเกิดเป็นภาระ และยากต่อการคงไว้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน ตามหลักการบริหาร ISO ยุคใหม่ ที่สามารถปรับเข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

บริการที่ปรึกษา ISO 14001:2015 ทุกโครงการ
“รับรองผลความสำเร็จ”

Value + Added = เติมเต็มคุณค่า "มากกว่าใบรับรอง"

ตัวอย่าง ลูกค้าที่เคยรับบริการที่ปรึกษา ISO 14001
ผ่านการรับรองแล้ว

บริการให้คำปรึกษา ISO 14001 - เต็มรูปแบบ

10 ขั้นตอนการทำ ISO 14001:2015 สู่การรับรองมาตรฐาน

บริการ แก้ปัญหา และยกระดับ EMS

นอกจากนี้ Value Added Consulting Co., Ltd., VAC ยังมีบริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทำ ISO 14001:2015 อื่นๆ

รับทำ Internal Audit ISO 14001

แก้ปัญหาการทำ ISO 14001

ฝึกทักษะการทำ EMS Internal Audit

รับ Integrate ISO 14001 กับ ISO 9001

ให้คำปรึกษา วิธีแก้ CAR จาก CB.

Pre-Audit ตรวจประเมินก่อน CB.

วิเคราะห์บริบท ความเสี่ยง ISO ขององค์กร

ปรับปรุงระบบเอกสาร ISO 14001

VAC ช่วยแก้ปัญหา พัฒนายกระดับ EMS
บนความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นำ ผลักดันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ISO 14001 ของ VAC

ผลงานที่ให้คำปรึกษา ISO 14001 ที่ผ่านมา

มาตรฐาน ISO 14001 ที่ให้คำปรึกษาจำนวนโครงการ
เฉพาะ ISO 1400138 โครงการ
ISO 14001 & ISO 900111 โครงการ
ISO 14001 & ISO 45001 (+OHSAS 18001)9 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 และ ISO 45001 (18001)8 โครงการ
ISO 14001 & ISO 9001 & ISO 45001 & ISO 500012 โครงการ
รวมทั้งสิ้น68 โครงการ