หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 Internal Audit

การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

ตามหลักการของ ISO 19011:2015 (Audit Guidelines)

จุดเด่นหลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Audit, IQA

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Quality Audit หรือ การตรวจประเมินภายในคุณภาพ ISO 9001:2015 เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งในเชิงการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด และต่อการตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System, QMS) 

มีการทำความเข้าใจหลักการตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ตามแนวทาง ISO 19001:2018 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ, หลักการ และ เทคนิคการทำ Internal Quality Audit โดยเน้นให้การทำ Internal Audit ขององค์กร สามารถเข้าถึงแต่ละแผนกได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด, แผนกบุคคล, แผนกจัดซื้อ, แผนก QA/QC, ฝ่ายผลิต, ซ่อมบำรุง  เน้นการทำ Workshop ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำ Internal Audit ISO 9001:2015

ระหว่างการฝึกอบรม จะมีทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ การจัดทำแผนการ Internal Quality Audit, การทำ Audit checklist, การทำ Internal Audit matrix, การเขียน CAR เป็นต้น 

ส่งเสริม Audit ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก

มี Workshop - Audit matrix, Audit checklist, Audit finding & CAR

ใช้หลักการตามแนวทาง ISO 19011:2018

ประสบการณ์จัดอบรมเฉพาะ ISO 9001:2015 Internal Audit

+ รุ่น
หลักสูตร ISO 9001 Internal Audit
+ รุ่น
หลักสูตร Combined Audit ( ISO 9001 ร่วมกับ ISO อื่นๆ)

โครงสร้างหลักสูตร ISO 9001:2015 Internal Audit

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งในมุมมองของการประยุกต์ใช้ และในมุมมองของการเป็น ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 (QMS)

เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายใน ตามแนวทางของ Audit ISO 19011:2018 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายในร่วม

  • ผ่านทางทฤษฎี 
  • ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  • การให้คำแนะนำจากมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาที่ผ่านๆ มา

ภายหลังทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจแต่ละขั้นตอน จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น การเตรียมความพร้อมการ Audit ISO 9001:2015, การทำ Audit checklist, การออก CAR เป็นต้น

เนื้อหาการฝึกอบรม

1. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน
2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015
3. การทำ Audit cycle, Audit matrix + Workshop
4. การวางแผนการ Audit (Audit plan and Program)
5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence and Finding)
8. การเขียนรายงานความบกพร่อง การบริหารจัดการ CAR (CAR Management) + Workshop
9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
10. สอบประเมินผล (Post test)

ตัวอย่างเนื้อหา ISO 9001:2015 Internal Audit