หลักสูตร Integrated Managment System, IMS

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

การทำ ISO แบบ Integrate สร้างระบบบริหารจัดการร่วมที่ลงตัว เพิ่มคุณค่า พัฒนาสู่ความสมดุล

อบรม ISO Integrated Management System, IMS

ในปัจจุบัน มีองค์กรจำนวนมากที่นำมาตรฐาน ISO มาเป็นเครื่องมือผลักดันให้ระบบบริหารจัดการเกิดขึ้น เช่น ISO 9001::2015 สำหรับระบบบริหารจัดการคุณภาพ, ISO 14001:2015 สำหรับระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หรือใบบางองค์กรมีความมุ่งมั่นหลายด้าน จึงนำ ISO มาประยุกต์ใช้ถึง 3-4 มาตรฐาน ไม่ว่าจะทำพร้อมกัน หรือทำแบบต่อเนื่องกัน หลักจากผ่านการรับรองมาตรฐานหนึ่ง เช่น ISO 9001:2015 และ ต่อด้วย ISO 14001:2015  หรืออาจนำมาประยุกต์ใช้พร้อมกัน เช่น ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 พร้อมกัน 4 ระบบ ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ควรสร้างขึ้นคือ “ความสมดุล” ในทุกด้าน จึงจะเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำ ISO แบบประยุกต์ใช้ ให้ทุกส่วนการบริหาร มีการสร้างผลให้เกิดขึ้นในทุกด้านที่ลงตัว เช่น ด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งทางด้านพลังงาน จึงเกิดเป็น “ระบบบริหารจัดการร่วม” หรือ Integrated Manament System, IMS ที่นำมาซึ่งคุณค่าในทุกด้านใ ทั้งในบทบาทของระดับผู้บริหารสูงสุด, ผู้จัดการทุกแผนก, ทุกกระบวนการ จนถึงทุกกิจกรรม ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่มีความตระหนักในทุกความมุ่งมั่นที่องค์กรส่งเสริม ให้เกิดผล รวมทั้งการทำ Internal Audit ก็ควรเข้าถึงซึ่งการตรวจร่วมด้าน Combined Internal Audit ในทุก ISO

VAC มีบริการจัดฝึกอบรมมาตรฐาน ISO  “หลักสูตร ISO ระบบบริหารจัดการร่วม” (Integrated Management System, IMS) เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO หลายมาตรฐานพร้อมกันอย่างลงตัว ทั้งในเชิงระบบเอกสาร, การบริหาร และการปฏบัติงานให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกด้านบนความสมดุล อย่างมีประสิทธิผล ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ทุกฉบับ

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO

สามารถเลือกจัดอบรม 2-4 มาตรฐาน ISO ที่ต้องการ

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard

ตัวอย่างฝึกอบรม Integrated Management System, IMS

ประโยชน์ของ การอบรม Integrate ISO

ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)” จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด และ ตีความข้อกำหนดต่างๆ ของทุกมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม ให้บรรลุผลในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรลุความมุ่งมั่นของนโยบาย (Policy) และ วัตถุประสงค์ ทุกด้าน เช่น ด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015), สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015), อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และ พลังงาน (ISO 50001:2018) ไปพร้อมๆ กันบนความสมดุล และมุ่งสู่ความยั่งยืน

Training IMS course

ขอบเขต การดำเนินระบบของ แต่ละองค์กร

“ระบบบริหารจัดการ” ต้องถูกสร้างขึ้น นำไปใช้ คงไว้ และพัฒนา ซึ่งแต่ละฝ่าย แต่ละระดับ แต่ละบทบาท ที่เกี่ยวข้องล้วนต้องจัดให้เกิด “ระบบการบริหารจัดการร่วม” ที่เหมาะสม ลงตัว และมีประสิทธิผล ในทุก ด้านพร้อมกัน อย่างสมดุล

หลักสูตรอบรม ISO หลายมาตรฐาน บูรณาการ ISO Integrated Training Courses

สิ่งที่องค์กรต้องการ สร้างให้เกิดขึ้น คือ

“ระบบบริหารจัดการร่วม แบบบูรณาการ” (Integrated Management System) ซึ่งต้องลงตัว ไม่ซ้ำซ้อน และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังตามนโยบายในทุกด้าน อันจะเกิดขึ้นได้จากการสร้างระบบบริหารร่วม Integrated Management System, IMS

โครงสร้างหลักสูตรอบรม Integrate ISO

ท่านสามารถกำหนดมาตรฐานที่ท่านต้องการ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

(เลือก 2-3 มาตรฐาน)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อสร้างความรู้จักกับ เช่น มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และ อื่นๆ ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะ ภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และ การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สู่การประยุกต์ใช้ ในปัจจุบัน
 • เพื่อสร้างสร้างความเข้าใจ ข้อกำหนดของมาตรฐาน เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 หลักการพื้นฐาน โครงสร้าง และการตีความข้อกำหนดต่างๆ ด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม และ ด้านอื่นๆ
 • ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน บนความสมดุล ทั้งในส่วนที่เสริมกัน และส่วนที่สวนทางกัน
 • ลดความซ้ำซ้อน ในระบบเอกสาร การควบคุมระบบ และบุคลากร ที่รับผิดชอบ ทั้งในเชิงผู้คุมระบบ และผู้ใช้ระบบ

เนื้อหาการฝึกอบรม

 • ประวัติความเป็นมา ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 
 • โครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 High Level Structure, HLS
 • การพัฒนาระบบการจัดการร่วมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
 • บริบทขององค์กร และ Workshop I
 • ความเป็นผู้นำ
 • การวางแผน
 • การบริหารความเสี่ยง และ Workshop II
 • ส่วนสนับสนุน และ งานข้อมูลเอกสาร
 • การปฏิบัติการ และ การประเมินผลปฏิบัติงาน
 • การตรวจติดตามภายใน Workshop III
 • การปรับปรุง
 • สรุปภาพรวม IMS สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา