หลักสูตร ISO 14001:2015 Internal Audit

การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015

ใช้หลักการตามแนวทาง ISO 19011:2018

จุดเด่นหลักสูตร ISO 14001:2015 Internal Audit

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร  ISO 14001:2015  Internal Audit หรือ การตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001:2015 เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ต่อการตรวจประเมิน ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) และ กระบวนการ, หลักการ และ เทคนิคการทำ Internal Audit โดยเน้นให้การทำ Internal Audit เข้าถึงแต่ละแผนกได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด, แผนกบุคคล, แผนกจัดซื้อ, แผนก QA/QC, ฝ่ายผลิต, ซ่อมบำรุง  เน้นการทำ Workshop ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำ EMS Internal Audit ISO 14001:2015

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 14001:2015 Internal Audit หรือ การตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ทั้งในเชิงการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด และต่อการตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS)

ระหว่างการฝึกอบรม จะมีทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ การจัดทำแผนการ EMS Internal Audit, การทำ Audit checklist, การทำ Internal Audit matrix, การเขียน CAR เป็นต้น

ส่งเสริม Audit ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก

มี Workshop - Audit matrix, Audit checklist, Audit finding & CAR

ใช้หลักการตามแนวทาง ISO 19011:2018

ประสบการณ์จัดอบรม ISO 14001:2015 Internal Audit โดย VAC

+ รุ่น
อบรม ISO 14001 Internal Audit Training
+ รุ่น
อบรม ISO 14001 ร่วมกับมาตรฐานอื่นๆ (Combined Audit)

ตัวอย่างการฝึกอบรม ISO Internal Audit

โครงสร้างหลักสูตร ISO 14001:2015 EMS Internal Audit, IEA

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรม

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ทั้งในมุมมองของการประยุกต์ใช้ และในมุมมองของการเป็น ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001:2015 (EMS)

เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ Audit ISO 19011:2018 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม

  • ผ่านทางทฤษฎี 
  • ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  • การให้คำแนะนำจากมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาที่ผ่านๆ มา

ภายหลังทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจแต่ละขั้นตอน จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น การเตรียมความพร้อมการ Audit ISO 14001:2015, การทำ Audit checklist, การออก CAR เป็นต้น

1. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน (EMS and Internal Environmental Audit, IEA)
2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (Audit principles and guidlines)
3. การทำ Audit cycle, Audit matrix + Workshop
4. การวางแผนการ Audit (Audit plan and Program)
5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence and Finding)
8. การเขียนรายงานความบกพร่อง การบริหารจัดการ CAR (CAR Management) + Workshop
9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
10. สอบประเมินผล (Post test)

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here