หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ISO

ISO Risks Management Training

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

พิจารณาความหวัง นำมาซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดเส้นทางการ "เปลี่ยนแปลง
ที่จะนำเราไปสู่การ "ลดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็ง" "สร้างโอกาส-ลดอุปสรรค์"

มีประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม (With Certificate)

หลักการบริหารความเสี่ยง และโอกาส (Risk Management)

มาตรฐาน ISO ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 กำหนดว่าเมื่อมี “ความคาดหวัง” ย่อมมี “ความเสี่ยง (Risk)” และ “โอกาส (Opportunity)” ที่ต้องบริหารให้บรรลุผลบนความมุ่งมั่น “ความเป็นผู้นำ (Leadership)” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์กรจึงต้องดำเนินการ  

การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การชี้บ่งความเสี่ยง และโอกาส (ระดับองค์กร / แผนก)

ประเมินระดับความเสี่ยง และโอกาส

วางแผนสู่การเปลี่ยนแปลง (Strategic plan, Action plan)

นำมาซึ่งการพัฒนาเชิงรุก สู่ความยั่งยืน

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง ISO (Risk Management)

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการ "ความเสี่ยง และโอกาส"

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างขึ้นแก่ผู้บริหารในทุกส่วนงาน

ผลที่ควรจะได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส คือ ทางเลือกในการพัฒนา (Action plan) เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส

การวิเคราะห์ความเสี่ยง กับการกำหนด Action plan ให้พัฒนา

แนวทางของการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส ทำได้โดย ลดจุดอ่อน – เพิ่มจุดแข็ง
เพิ่มโอกาส – ลดอุปสรรค

การจัดอบรมบริหารความเสี่ยง ISO Risk Management

ในองค์กร ที่นำมาตรฐาน ISO ยุคใหม่มาใช้ เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018  การบริหารองค์กร ต้องมีการบริหารความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อกำหนด “ข้อ 6 การวางแผน” ตามHigh Level Structure, HLS ที่เป็นโครงสร้างของมาตรฐาน ISO ยุคใหม่ ที่ส่งเสริม “5 ความเป็นผู้นำ (Leadership)” ที่จะนำพาองค์กร ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)

VAC ขอเสนอ “หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ISO” ล้วนต้องการเน้นการทำ ISO เชิงของการ “ป้องกัน” เพือ ส่งเสริมให้องค์กร สามารถปรับตามสถานการณ์ ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้ง ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก โดยมีหัวใจสำคัญ คือ การมุ่งสู่การบรรลุความคาดหวัง ของทุกฝ่าย และ ตามทิศทางกลยุทธ์ ขององค์กร ที่จะนำพาอ

ท่านสามารถเลือกอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และโอกาส ความเสี่ยง เฉพาะมาตรฐาน เช่น ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 หรืออบรมความเสี่ยง พร้อมกัน หลายมาตรฐาน ISO (Integrate Management System, IMS)

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard
IMS

โครงสร้างหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง ISO

เนื้อหาหลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง

 • มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 กับ บริบทขององค์กร
 • การวิเคราะห์ บริบทขององค์กร
 • ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย
 • ข้อกำหนด ISO 9001:2015, ISO 14001 กับความเสี่ยง
 • กระบวนการ บริหารความเสี่ยง ด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
 • การชี้บ่ง และประเมิน ความเสี่ยง และ โอกาส
 • Work shop 1–การชี้บ่ง ความเสี่ยง และ โอกาส
 • Work shop 2–การประเมิน ความเสี่ยง
 • ผลประเมิน ความเสี่ยง สู่การวางแผน และ นำไปปฏิบัติ
 • “PDCA” กับความเสี่ยง สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO ต่างๆ ในความหมายของ
  – “บริบท” (Context)”
  – “ความเสี่ยง” (Risk) และ “โอกาส” (Opportunity)
 • เพื่อสร้างแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ที่มีผลต่อ
  – แผนกลยุทธ์ขององค์กร
  – ความคาดหวังทั้งขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  – วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อ ให้เข้าใจถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO เช่น ด้านคุณภาพ / สิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย
  – สร้างความมั่นใจ ต่อการวางแผน ป้องกัน และ ควบคุม
  – การวิเคราะห์ โอกาส
  – เพื่อยกระดับ ระบบบริหาร คุณภาพ สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน และบรรลุตามแผนกลยุทธ์ ขององค์กร