หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Training

"เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015"

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

จุดเด่นบริการจัดฝึกอบรม ISO 9001:2015 Training

VAC มีบริการฝึกอบรม ISO 9001:2015 หลักสูตรต่างๆ แบบครบวงจร ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 ที่หลายหลาย  รวมทั้งอบรมร่วมกับ ISO อื่นๆ แบบบูรณาการ  เราให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ขององค์กร 

สอนสนุก - เข้าใจง่าย - ไม่ท่องจำ

ปรับตามพิ้นฐานผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีทั้งแบบ Online และ In-house

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

ISO 9001 Training

มาตรฐาน ISO 9001:2015 คือ ข้อกำหนด ของ ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ Quality Management System (QMS) ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ประยุกต์ใช้

 ISO ได้ทุกองค์กร ทั่วโลก

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001

นำมาประยุกต์ใช้เป็น

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ คือ ข้อกำหนดและสิ่งที่แต่ละองค์กร ต้องสร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้ และพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ทุกส่วนงาน และกระบวนการ สามารถนำไปใช้

QMS เฉพาะในองค์กรของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการจัดฝึกอบรม ISO 9001

4 รุ่นขึ้นไป

VAC มีประสบการณ์ในการบริการจัดฝึกอบรมภายใน ISO 9001 หลักสูตรต่างๆ (ISO 9001 In-house Training Courses) ต่อลูกค้าที่มีความไว้วางใจ และเลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับบริการอบรม ISO 9001 ตั้งแต่ 4 รุ่นขึ้นไป ด้านล่างนี้ หากจะมีคำถามว่า “อบรม ISO 9001 ที่ไหนดี” VAC ขอเป็นหนึ่งทางเลือกให้แก่ท่าน

ลูกค้าที่เคยใช้บริการอบรม ISO 9001 4 รุ่นขึ้นไป โดย VAC
Consult and Training ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 by VAC for Channakorn Engineering
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
ISO 9001 Training EGAT
ISO 9001 Training by VAC - Duck King
PCN Training ISO 9001 by VAC
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
Training ISO 9001 by VAC
AGC MIcro Glass - ISO
ISO 9001 training by VAC-Chicony
Villeroy & Boch1
Training ISO 9001:2015 to TPI
training ISO 9001 Thai Oil by VAC
training ISO 9001
ลูกค้าที่เคยใช้บริการอบรม ISO 9001 4 รุ่นขึ้นไป โดย VAC
ลูกค้าที่เคยใช้บริการอบรม ISO 9001 4 รุ่นขึ้นไป โดย VAC
SIG Combibloc
Caterpillar (Thailand) - ISO 9001
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
ISO 9001 training by VAC-Hitachi transport

หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 ขายดี

ISO 9001:2015 Bestseller Training Course

ในการทำ ISO 9001 ไม่ว่าจะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองแล้วก็ตามที หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นสำหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งจะเน้นการทำความเข้าใจต่อการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ทั้งในระดับผู้นำ และบุคลากรของทุกส่วนงาน  รวมทั้งการสร้างผู้มีคุณสมบัติสำหรับการเป็น Internal Auditor สำหรับตรวจประเมินความสอดคล้องของ ISO 9001:2015 ส่งผลให้ 2 หลักสูตรนี้ ได้รับความสนใจ และใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็น”หลักสูตร ISO 9001 ที่ขายดี” และได้รับความไว้วางใจ

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรม ISO 9001:2015

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่อ่านตาม Slide

เน้นความเข้าใจ สรุปความเชื่อมโยงข้อกำหนดใหญ่ ที่มีรายละเอียดน้อย-มากความหมาย เห็นคุณค่า ด้วยวิธีการที่สร้างขึ้นเองได้
มากกว่า อ่านตามข้อกำหนดเล็ก-รายละเอียดมากเสียเวลามาก แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม

Traning ISO 9001 - ไม่ทำ

ไม่ใช้ศัพท์ยาก

เน้น "วัตถุประสงค์" ของแต่ละข้อกำหนด ISO 9001:2018 เป็นหลัก มากกว่า "ชื่อข้อกำหนด" และปรับมาสู่ความจำเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้
อันเป็นองค์ประกอบของการบริหาร(Management) ได้อย่างเป็นระบบ(System)

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

สอนสนุก-เข้าใจง่าย

เน้นการสอนแบบเป็นมิตร ด้วยตัวอย่างที่ใกล้ตัว "ถาม-ตอบ" แบบง่าย ด้วยวิทยากรมากประสบการณ์การอบรม จะเน้นไปที่องค์กร กับกระบวนการทำงาน ภายใต้การบริหาร ให้เห็นว่า ISO 9001:2015 ไม่ใช่สิ่งแปลก แต่มีคุณค่า

หลักการสอน IsO ที่น่าไว้ใขของ VAC

มุมมองสร้างสรรค์

ส่งเสริมผู้เข้าอบรม ให้มองการทำ ISO 9001:2015 เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
สิ่งสำคัญ คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเหตุผล และ ประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งต่อตนเองและองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น “ภาระ”

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม ISO 9001

รายชื่อหลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 ครบวงจร

หลักสูตร อบรม ISO 9001 ของ VAC ทุกหลักสูตร จะเน้นในเชิงประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งประกาศใช้โดยหน่วยงานระดับสากล  

สู่การนำไปใช้งาน ที่บูรณาการ เข้ากับการทำธุรกิจ ของแต่ละองค์กร ที่เหมาะสมกับบุคลากร แต่ละระดับ, แต่ละแผนก 

เพื่อให้เกิดเป็น “ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS)” ที่เหมาะสม และ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 9001:2015จำนวนวัน
QMS-01ความรู้เบื้องต้น และ ข้อกำหนด ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Introduction and Requirements
1 วัน
QMS-02การตีความ และ การประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Interpretation and Implementation
2 วัน
QMS-03การบริหารความเสี่ยง ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Quality Risk Management
1 วัน
QMS-04การตรวจติดตามภายใน ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Internal Quality Audit
2 วัน
QMS-05เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Internal Audit Techniques
1 วัน
QMS-06ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Introduction and Internal Audit
2 วัน
QMS-07 จิตสำนึกด้านคุณภาพ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Quality Awareness
1 วัน
QMS-08การควบคุมข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐาน ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Documented information Controlling
1 วัน
QMS-09 บริบท และ ภาวะผู้นำ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Context and Leadership
1 วัน
QMS-10ISO 9001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 9001:2015 for Management team
1 วัน

ตัวอย่างฝึกอบรม ISO 9001
Examples of ISO 9001 Training Lectures