หลักสูตรฝึกอบรม ISO แบบบูรณาการ

ISO Integrated Management System Training

จุดเด่นหลักสูตรฝึกอบรมแบบบูรณาการ ISO หลายมาตรฐาน

VAC มีบริการจัดฝึกอบรมภายใน (ISO In-house Training) ด้วย หลักสูตรอบรม ISO แบบบูรณาการ ที่สามารถมุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จในทุกด้านได้อย่างลงตัว ทั้งทางด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือ พลังงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ จากการอบรม ISO Integrate ไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระ เพิ่มประสิทธิผล เกิดความสมดุลในทุกด้าน โดยเฉพาะ ระบบเอกสารของทุกฝ่ายงาน, ข้อกำหนดการทำงาน (Procedure/WI), การบริหารความเสี่ยง, การทำ Internal Audit เป็นต้น

คุณภาพดี, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ทุกคนปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน

ลูกค้าใหม่เข้า-เก่าอยู่, ใช้ทรัพยาคุ้มค่า-มลภาวะลดลง, สุขภาพดี-มีความปลอดภัย, ใช้พลังงานคุ้มค่า

หลักสูตรอบรม ISO Integrate ขายดี

(Best seller ISO IMS Training Courses)

ISO training good seller

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO
(Integrated Management System)
2 วัน

การตรวจติดตามภายในร่วม ISO
(Combined Internal Audit)
2 วัน

การบริหารความเสี่ยง ISO
(ISO Risks Management)
1 วัน

ท่านสามารถกำหนด “มาตรฐานที่ต้องการจัดอบรม”

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

(เลือกอบรมได้ 2-4 มาตรฐาน)

ISO Integrate

ยกระดับการบริหารงาน บนฐานการดำเนินธุรกิจที่ลงตัว และมีความสมดุล ลดภาวะ เพิ่มประสิทธิผล พัฒนาสู่ความยั่งยืน สุขภาพดีมีความปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน

คุณภาพดีขึ้น, มลพิษลงลง-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, สุขภาพดี-มีความปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่องจำ

รูปแบบ On-site หรือ Online

ปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีประกาศนียบัติสำหรับผู้เข้าอบรม ทุกหลักสูตร

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO Integrated”

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการแบบบูรณาการ ISO หลายมาตรฐาน (5 รุ่น+)

Toyota Training Center
Mitr Phol Bio-power
Amata B. Grimm Power (Rayong)
Modern Syestuffs - QESMS

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

หัวข้อหลักสูตรจัดอบรมแบบบูรณาการ ISO

(List of ISO IMS Training Courses)

ค่าบริการอบรม

หลักสูตร 1 วัน Online: 13,000 Onsite: 15,000 บาท/รุ่น
หลักสูตร 2 วัน Online: 23,000 Onsite: 26,000 บาท/รุ่น

อบรมได้ไม่เกิน 35 ท่าน/รุ่น อบรม On-site: รวมค่าเดินทาง+เอกสารอบรม

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร Integrated Management Systemจำนวนวัน
IMS-01ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Integrated Management System, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2 วัน
IMS-02การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Interpretation and Implementation; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2 วัน
IMS-03การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
Risk Management; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1 วัน
IMS-04การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Combined Internal Audit ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2 วัน
IMS-05เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Combined Internal Audit Techniques ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1 วัน
IMS-06ระบบบริหารจัดการร่วม และการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Integrated Management System and Combined Audit ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3 วัน
IMS-07จิตสำนึกด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental Awareness
1 วัน
IMS-08บริบท และภาวะผู้นำ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Context and Leadership ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1 วัน
IMS-09 ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 for Management team
1 วัน
IMS-10การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ในระบบบริหารจัดการร่วม
IMS Documented information and Controlling
1 วัน

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat