หลักสูตร ข้อกำหนด ISO และการประยุกต์ใช้

ISO Requirements and Implementation

เลือกอบรมได้ทั้ง ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 หรือแบบ Integrate

มีประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม (Certificate)

แนวทางของการจัดฝึกอบรม ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ ISO

การปรับเนื้อหา ตามพื้นฐานของผู้เข้าอบรม “Tailer Made”

“สอนสนุก เน้นเข้าใจ ไม่ท่องจำ”

VAC เรามีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO ที่ครอบคลุม 

มาตรฐาน ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018ISO 50001:2018 และ Integrate หลายมาตรฐาน

มาตรฐาน ISO ที่สามารถเลือกจัดอบรม

จัดอบรมได้ทั้งแบบ Online Training และ In-house Training

ISO 9001:2015 Training & Consult by VAC

คุณภาพการสอน กับผลลัพธ์ที่แตกต่าง

ผ่านการอบรมแล้ว ท่องข้อกำหนด ISO ได้
แต่นำไปใช้ไม่ได้

ผ่านการอบรมแล้ว เข้าใจข้อกำหนด ISO
และนำไปประยุกต์ใช้ได้

VAC เน้นมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรระดับผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงานปฏิบัติการ 

รวมทั้งผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน ISO

อบรม ISO 1 มาตรฐาน

ISO 9001:2015 Training & Consult by VAC

หลักสูตรข้อกำหนด ISO ขายดี

หลักสูตร

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 

(ISO Introduction and Requirements)

(อบรม 1 วัน, Tailor made)

หลักสูตร

การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 

(ISO Interpretation and Implementation)

(อบรม 2 วัน, มี Workshop, Tailor made)

รวมค่าเดินทาง เอกสารอบรม และ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 40 ท่าน/รุ่น)

หลักสูตรความรู้เบื้องต้น และการตีความข้อกำหนด ISO

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา “จัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO” (ISO Requirements Training ) สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็น “ISO Internal Auditor”

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา “จัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO” (ISO Requirements Training ) สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็น “ISO Internal Auditor”

วัตถุประสงค์หลักสูตร ข้อกำหนด ISO

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อสร้างความเข้าใจ โครงสร้างข้อกำหนด ISO ยุคใหม่่ (High Level Structure, HLS) และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อกำหนดต่างๆ ได้
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นผ่านการทำ Workshop และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อนำไปใช้จริง สู่การพัฒนาเชิงรุก
 • เพื่อกระตุ้นความตระหนักด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ พลังงาน ต่อการให้ความร่วมมือดำเนินระบบร่วมกับองค์กร

เนื้อหาการอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO

 • มาตรฐาน ISO …. กับ ย่างก้าวของ PDCA
 • โครงสร้างมาตรฐาน ISO (HLS) กับภาพรวมของการประยุกต์ใช้
 • บริบทขององค์กร [Context of the Organization]
 • ภาวะผู้นำ [Leadership]
 • การวางแผน [Planning] & Workshop
 • ส่วนสนับสนุน [Support]
 • การปฏิบัติงาน [Operation] & Workshop
 • การประเมินสมรรถนะ [Performance evaluation]
 • การปรับปรุงพัฒนา [Improvement]
 • สรุปแนวคิดระบบบริหารงานคุณภาพ กับ ISO
 • การขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO

ตัวเลือกหลักสูตร ด้านข้อกำหนด ISO

ท่านสามารถเลือกใช้บริการจัดอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO (ISO Requirement) พร้อมกับมาตรฐานที่ท่านต้องการ ได้ดังนี้

 • ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO (Introduction and Requirements, 1 วัน/รุ่น)
 • การตีความ และประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO (Interpretation and Implementation, 2 วัน/รุ่น)
 • ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายใน ISO (Introduction and Internal Audit), 2 วัน/รุ่น)
 • ระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001 (Integrated Management System. 2 วัน/รุ่น)
อบรม iso 9001, 14001, 45001, 50001 integrate training