หลักสูตร Integrated Management System Internal Audit

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

เลือกจัดอบรม 2-3 มาตรฐาน

เสริมทักษะด้วย Workshop – Audit matrix, Audit Checklist, เขียน CAR

มีประกาศนียบัตร (Certificate)

จุดเด่นหลักสูตร Combined Internal Audit ISO

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 หรือ ISO 50001:2018 โดยท่านสามารถเลือกอบรมได้ 2.3 มาตรฐานพร้อมกัน เพื่อ Audit ในเชิงระบบบริหารจัดการร่วม เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ต่อการตรวจประเมิน และ กระบวนการ, หลักการ และ เทคนิคการทำ Internal Audit โดยเน้นให้การทำ Internal Audit เข้าถึงแต่ละแผนกได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด, แผนกบุคคล, แผนกจัดซื้อ, แผนกคุณภาพ, แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, ฝ่ายผลิต, ซ่อมบำรุง  เน้นการทำ Workshop ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำ ISO Combined Internal Audit  

ส่งเสริม Audit ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก มี Workshop

ตีความข้อกำหนด / Audit checklist / Audit finding / เขียน CAR

ตามหลักการมาตรฐาน ISO 19011:2018

เลือกอบรม Internal Audit ได้ตามต้องการ 2-4 มาตรฐาน ISO

ISO 9001 & ISO 14001 internal Audit

Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001

Taining ISO 14001 & ISO 45001 internal Audit

Internal Audit ISO 14001 & ISO 45001

Training ISO 9001, 14001, 45001 internal Audit

Internal Audit ISO 9001 &ISO 14001 & ISO 45001

Training ISO internal Audit 9001, 14001, 45001, 50001

Internal Audit ISO 9001 &ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

ประสบการณ์จัดอบรม Combined Internal Audit IMS โดย VAC

0 + รุ่น
Conbined Internal Audit; ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 5001

ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการจัดอบรม Combined Internal Audit จาก VAC

(2 รุ่นขึ้นไป)

Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
อบรม Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
training ISO 9001 Thai Oil by VAC
Combined Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 customer
ISO 9001, 14001 and ISO 45001 Consult and Training by VAC
Combined Iternal Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
ISO 9001 Training EGAT
อบรม Internal Audit 9001& 14001
ISO 14001 Training and Consult by VAC
อบรม Internal Audit 9001& 14001
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
Combined Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001customer
ลูกค้าอบรม Internal Audit 9001& 14001 & ISO 45001
อบรม Audit 9001& 14001-siam gypsum
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
ISO 14001 Consult and Training by VAC
Mitr Phol Bio-power
ISO ISO 9001 & 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
AGC MIcro Glass - ISO
Hidaka Yookoo Enterprises -2017
Combined Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
Training Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 customer
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
อบรม Internal Audit 9001& 14001
อบรม Internal Audit 9001& 14001-TOA Chukoku
Combined Audit ISO 9001 & ISO 14001 customer
ISO 14001 Consult and Training by VAC
อบรม Internal Audit 9001& 14001 & ISO 45001 for Kiattana
อบรม Internal Audit 9001& 14001 Visawakit Pattana

ประสบการณ์จัดอบรม IMS Internal Audit IMS โดย VAC

ด้วยประสบการณ์จัดอบรม และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ต่อการเห็นถึงผลของการพัฒนาบุคลากร ต่อการทำหน้าที่เป็น IMS Internal Auditor  เพื่อ ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการร่วม (Integrated Management System, IMS) ปัจจุบัน VAC อย่างเข้าใจหลักการ มีแนวทาง และสามารถนำมาซึ่งคุณค่าของการ Audit ต่อการยกระดับ QMS, EMS, OH&SMS และ EnMS ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ให้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมประสบการณ์อบรมหลักสูตร Combined Internal Audit (2 มาตรฐานขึ้นไป)

0 + รุ่น
Conbined Internal Audit; ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 5001

โครงสร้างหลักสูตร Combined Internal Audit ISO (Integrated)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 (ที่เลือก) ทั้งในมุมมองของการประยุกต์ใช้ และในมุมมองของการเป็น ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการร่วม สำหรับระบบบริหารจัดการที่ Integrate

เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายใน ตามแนวทางของ Audit ISO 19011:2018 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายในร่วม

  • ผ่านทางทฤษฎี 
  • ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  • การให้คำแนะนำจากมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาที่ผ่านๆ มา

ภายหลังทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจแต่ละขั้นตอน จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น การเตรียมความพร้อมการ Audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 การทำ Audit checklist, การออก CAR เป็นต้น

เนื้อหาการฝึกอบรม

1. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน
2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
3. การทำ Audit cycle, Audit matrix + Workshop
4. การวางแผนการ Audit (Audit plan and Program)
5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence and Finding)
8. การเขียนรายงานความบกพร่อง การบริหารจัดการ CAR (CAR Management) + Workshop
9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
10. สอบประเมินผล (Post test)

เนื้อหาหลักสูตร ส่งเสริมให้ Audit หลายมาตรฐานไปพร้อมพร้อม แบบลงตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย 4 ปัจจัยที่ต้องเข้าใจ และทำได้ ได้แก่

คุณเป็นใคร ?

ผู้เป็น Internal Auditor ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ และเกณฑ์ของการ Audit นั่นคือ ISO ทุกฉบันที่ใช้เป็นเกณฑ์ ว่าเราตรวจระบบอะไรบ้าง มีจรรยาบรรณ มีทักษะและ เก็บประสบการณ์การ Audit

ตรวจระบบอะไร ?

ต้องเข้าใจว่าเราตรวจ “ระบบบริหารจัดการร่วมด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม" โดยใช้ “มาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001” เป็นเกณฑ์การตรวจ ดังนั้นควรทำความเข้าใจ ISO ดีกว่า “ท่อง ISO”?

ตรวจที่ไหน ?

Auditor ถูกมอบหมายให้ Audit ที่ไหน ควรเข้าใจขอบข่ายทั้งหมด ต่อความคาดหวังทั้งทางด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และการควบคุมที่จำเป็น ขอบเขตของแผนกนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ

ตรวจไปทำไม ?

“ตรวจความสอดคล้องทั้งมาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001 และ ระบบบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (IMS) และความเหมาะสม” สามารถเก็บหลักฐานทั้งหมด และเสนอประเด็นที่พบว่าไม่สอดคล้องได้ ดีกว่าพยายาม “จับผิด"

ตัวอย่างการฝึกอบรม Internal Audit ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

รูปแบบบริการจัดอบรม IMS Internal Audit

Value Added Consulting Co., Ltd, VAC มีรูปแบบบริการอบรม ดังนี้

เป็นการอบรม Internal Audit ISO หลายมาตรฐาน แบบ IMS ที่ส่งเสริมการทั้งบทบาททั้ง Auditor และ Auditee

ส่งเสริมให้เข้าใจ ทั้งการนำหลายมาตรฐาน เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 ไปใช้ในงานรับผิดชอบ และการเป็น Auditor(ผู้ตรวจประเมิน) ผ่านทางทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ (Workshop) หรือยกตัวอย่าง และความร่วมมือระหว่าง Auditor และ Auditee(ผู้รับการตรวจ) ให้เกิดผล

เป็นการอบรม Internal Audit ISO ที่เน้นการ Integrate เน้นใช้มาตรฐานในเชิงสร้างสรรค์

สิ่งสำคัญ คือ ผู้เข้าอบรมเข้าใจเหตุผล และ ประโยชน์ที่พึงได้รับ ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าเป็น “ภาระ” และเกิดผลดีทั้งทางด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

เป็นบริการอบรม Internal Audit - ที่ไม่เน้นการอ่านตาม Slide

แต่จะใช้วิธีการ อธิบายให้เกิดความเข้าใจ ทั้งโครงสร้างข้อกำหนด ISO 9001 การตีความแต่ละข้อกำหนด และ วิธีการประยุกต์อย่างถูกต้อง

อบรม Internal Audit - ที่ไม่เน้นให้จำข้อกำหนด

แต่เน้นให้เข้าใจโครงสร้างของมาตรฐาน ISO ที่ท่านเลือก 2-3 มาตรฐาน และเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ตามหลักการบริหารจัดการ ที่มีความเป็นระบบททั้งในระดับองค์กร ระดับแผนก ระดับกระบวนการ จนถึงกิจกรรม, ผลิตภัณฑ์ และบริการ