หลักสูตรอบรม ISO บูรณาการหลายระบบ

ISO Integrate Training Courses

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีบริการจัดฝึกอบรม ISO แบบหลายมาตรฐานเชิงบูรณาการ หรือที่เรียกว่า 

Integrated Management System(IMS) 

เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารงาน ทั้งระบบเอกสาร, การมอบหมายความรับผิดชอบ, การจัดทำ ISO Internal Audit, การบริหารนโยบาย และวัตถุประสงค์, การออก CAR, การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และที่สำคัญ คือ “การจัดทำ Work instruction, WI” อันเป็นหัวใจสำคัญสำคัญของการทำงานให้เกิดคุณภาพ บนฐานของการป้องกันมลภาวะ, การป้องกันอันตราย ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ ด้าน 

ท่านสามารถเลือกมาตรฐานที่ต้องการจัดฝึกอบรม
2 มาตรฐานขึ้นไป

IMS

ISO 9001 & ISO 14001

ISO 14001 & ISO 45001

ISO 9001 & ISO 45001

ISO 45001 & ISO 50001

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

จำนวนวันอบรม/รุ่น

ค่าบริการอบรม/รุ่น

IMS-01

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

Integrated Management System, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

2 วัน

27,000 บาท/รุ่น

IMS-02

การปรับสู่ Version ใหม่ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 

ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 Transition

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-03

การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation

2 วัน

27,000 บาท/รุ่น

IMS-04

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Quality and Environmental Risk Management

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-05

การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Combined Audit

2 วัน

27,000 บาท/รุ่น

IMS-06

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Combined Audit Techniques

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-07

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Lead Auditor

3 วัน

37,000 บาท/รุ่น

IMS-08

จิตสำนึกด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

Quality and Environmental Awareness

1 วัน

16,000 บาท/รุ่น

IMS-09

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ การออก CAR 

Documented information and CAR Management

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-10

บริบท และภาวะผู้นำ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Context and Leadership

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-11

 ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 for Management team

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

หลักสูตรอบรม ISO Integrate (IMS) ขายดี

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 

(ISO Integrated Management System) 

เพิ่มประสิทธิผล ลดภาระ ลดผลกระทบ

การบริหารความเสี่ยง ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 

(ISO Risk Management) 

เน้นเชิงรุก ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาส