หลักสูตรอบรม ISO แบบบูรณาการ

ISO Integrated Management System Training Courses

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีบริการ จัดฝึกอบรมภายใน (ISO In-house Training) ด้วย หลักสูตร ISO แบบบูรณาการ เป็นระบบบริหารจัดการร่วม หรือ ISO Integrated Management System, IMS ต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการประยุกต์ใช้ทุกด้าน โดยเฉพาะ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 ซึ่งเป็นที่นิยมนำมาใช้โดยทั่วไป ในกรณีที่นำมาตรฐาน ISO หลายมาตรฐาน มาประยุกต์ใช้

เพื่อนำให้การทำ ISO ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย และความปลอดภัย, พลังงาน  สามารถบริหารได้ง่ายขึ้น ในทุกระดับ และทุกส่วนงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระ เพิ่มประสิทธิผล เกิดความสมดุล โดยเฉพาะ ระบบเอกสาร ISO, นโยบาย และ วัตถุประสงค์, การบริหารความเสี่ยง และโอกาส, การทำ Internal Audit และ ออก CAR,  การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ที่สำคัญ คือ “การจัดทำ Work instruction, WI”  จะมีจำนวนน้อยลง แต่จะสามารถทำได้ “ทุกอย่างง่ายขึ้น” 

ตั้งแต่ การจัดทำ – การนำไปปฏิบัติ – การคงรักษาไว้ – การปรับปรุงพัฒนา  รวมถึง การทำ Internal Audit

ที่ทำให้การทำงานให้เกิดคุณภาพ บนฐานของการป้องกันมลภาวะ, การป้องกันอันตราย ส่งเสริมสุขภาพ, การเพิ่มสมรรถนะด้านพลังงาน, การควบคุมการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดทุกด้าน ให้พัฒนาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน  

จุดเด่นของการจัดฝึกอบรม แบบบูรณาการ มาตรฐาน ISO

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้หลาย ISO”

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ท่องจำ   

พร้อมประกาศนียบัตร

ISO Integrate
โดยท่านสามารถเลือกมาตรฐาน ISO ที่ต้องการจัดฝึกอบรม
2 มาตรฐานขึ้นไป
ISO Integrate Management System

ISO 9001 & ISO 14001

ISO 14001 & ISO 45001

ISO 9001 & ISO 45001

ISO 45001 & ISO 50001

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001

รายการ หลักสูตรอบรม ISO แบบบูรณาการ (List of ISO IMS Training Courses)

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

จำนวนวันอบรม/รุ่น

ค่าบริการอบรม/รุ่น

IMS-01

ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

Integrated Management System, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

2 วัน

27,000 บาท/รุ่น

IMS-02

การปรับสู่ Version ใหม่ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 

ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 Transition

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-03

การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation

2 วัน

27,000 บาท/รุ่น

IMS-04

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Quality and Environmental Risk Management

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-05

การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Combined Audit

2 วัน

27,000 บาท/รุ่น

IMS-06

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Combined Audit Techniques

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-07

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Lead Auditor

3 วัน

37,000 บาท/รุ่น

IMS-08

จิตสำนึกด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

Quality and Environmental Awareness

1 วัน

16,000 บาท/รุ่น

IMS-09

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ในระบบบริหารจัดการร่วม 

IMS Documented information and Controlling

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-10

บริบท และภาวะผู้นำ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Context and Leadership

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

IMS-11

 ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 for Management team

1 วัน

17,000 บาท/รุ่น

หลักสูตรอบรม ISO IMS ที่นิยม (Best seller IMS Course)