หลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 Training

ISO 14001:2015 Training Course

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015”

การจัดฝึกอบรม ISO 14001:2015 Training โดย VAC

VAC มีบริการฝึกอบรม ISO 14001:2015 (Training ISO 14001:2015 Course) หลักสูตรต่างๆ แบบครบวงจร ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลายหลาย  รวมทั้งอบรม Integrate ISO 14001:2015 ร่วมกับ ISO อื่นๆ แบบบูรณาการ  เราให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ขององค์กร 

ทุกหลักสูตร ISO 14001:2015 เราเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ ตั้งแต่ ที่มาของมาตรฐาน, ที่สำคัญคือ โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 14001  และการตีความข้อกำหนด เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง แก่ผู้เข้าอบรมระดับต่างๆ รวมทั้งพนักงานใหม่ ต่อการยกระดับความรู้ความเข้าใจ และความมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ขององค์กร โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามรูปแบบบธุรกิจ และพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made” รวมทั้งมี Workshop เพื่อเสริมสร้างทักษะต่อการนำไปใช้งานได้จริง ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลายหลาย 

ด้วยประสบการณ์สอนของวิทยากรกว่า 20 ปี เรามีลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในการใช้บริการเสมอมา  รวมทั้งการฝึกอบรมที่สามารถ Integrate ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ เช่น ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 หรือ ISO 50001:2018

วิทยากรประสบการณ์กว่า 20 ปี

สอนสนุก - เข้าใจง่าย - ไม่ท่องจำ

ปรับตามพิ้นฐานผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีทั้งแบบ Online และ In-house

มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

training-concept

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยจัดฝึกอบรม ISO 14001 กับ VAC

6 รุ่นขึ้นไป

ISO 14001 Training and Consult by VAC
ลูกค้าที่เคยอบรม ISO 50001
ISO 9001 & ISO 14001 Consult and Training,
ISO 14001 Training
AGC MIcro Glass - ISO
ISO 14001 Consult and Training
ISO 14001_TRW
Training ISO 14001 customer
ตัวอย่างลูกค้าที่เคยรับการอบรม ISO แบบ Integrate
อบรม ISO 14001 Training
อบรม ISO 14001 Training, Siam Gypsum, สระบุรี
Thai President Foods
ISO 14001 Consult and Training by VAC
POSCO Coated Steel
ISO 14001 & ISO 45001 Consult and Training by VAC
Training ISO 14001
Thonburi Auto (Benz)
Hidaka Yookoo Enterprises -2017

แนวทางการจัดอบรม ISO 14001:2015 สู่การพัฒนา EMS

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001

มาตรฐาน ISO 14001:2015

คือ ข้อกำหนด ของระบบ บริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (EMS) เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ ทุกองค์กร ทั่วโลก

นำมาประยุกต์ใช้เป็น

EMS

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

คือ ข้อกำหนดและองค์ประกอบ ที่องค์กรสร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้ และพัฒนา เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ที่ใช้ได้เฉพาะในองค์กรของเรา

รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา การจัดฝึกอบรม ISO 14001:2015

  • ในการนำเสนอเนื้อหาอบรม จะมีการทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ที่ขอรับบริการ ในปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานะการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015, วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าจัดให้มีการฝึกอบรม
  • เนื้อหาที่นำเสนอ จะเน้นในเชิงการทำความเข้าใจในความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เช่น แนวคิดของประโยชน์ที่พึงจะได้รับทั้งต่อองค์กร และบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในบทบาทต่างๆ 
  • ในการอบรมจะมีการทำ Workshop ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจ ต่อการนำข้อกำหนด ISO 14001:2015 ไปใช้งานจริง และส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม และช่วยให้ผู้เข้าอบรม สามารถเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ดีขึ้น
  • จะมีการส่งเสริมความมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ISO 14001:2015 หลักสูตรต่างๆ เห็นประโยชน์ของตนเอง ที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และบูรณาการร่วมกับระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) เช่น ISO 9001:2015 หรือมาตรฐานอื่นๆ 

ตัวอย่างฝึกอบรม ISO

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001:2015

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 14001:2015จำนวนวัน
EMS-01ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Requirements
1 วัน
EMS-02ความตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation
2 วัน
EMS-03การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit
2 วัน
EMS-04เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Audit Techniques
1 วัน
EMS-05ความรู้เบื้องต้น และการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Internal Audit
2 วัน
EMS-06การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Risks Management
1 วัน
EMS-07การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
Env. Aspects Identification and Assessment
1 วัน
EMS-08จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Awareness
1 วัน
EMS-09การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ ข้อบกพร่องในระบบ EMS
ISO 14001:2015 Documented Information and CAR Management
1 วัน
EMS-10 บริบท และภาวะผู้นำ ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Context and Leadership
1 วัน
EMS-11ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 14001:2015 for Management team
1 วัน