หลักสูตร ฝึกอบรม ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 In-house Training

จุดเด่นบริการจัดฝึกอบรม ISO 14001:2015 ของ VAC

VAC ให้บริการจัดฝึกอบรม ISO 14001:2015 ของ VAC เน้นให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001:2015 สู่การนำไปปฏิบัติ พร้อมปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ขององค์กร โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made” และมี Workshop เพื่อสร้างทักษะให้ส่งเสริมการนำไปใช้จริง ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลายหลาย (ดูตารางหลักสูตร ด้านล่าง)

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่องจำ

รูปแบบ On-site หรือ Online

ปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”

มีประกาศนียบัติสำหรับผู้เข้าอบรม ทุกหลักสูตร

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015”

ตัวอย่างลูกค้าที่เคยใช้บริการจัดฝึกอบรม ISO 14001 (4 รุ่น+)

Toyota Training Center
AGC MIcro Glass
Amata B. Grimm Power (Rayong)
Panel Plus
POSCO Coated Steel
Friesland Campina
Thonburi Auto (Benz)

รายชื่อหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015

ค่าบริการอบรม

หลักสูตร 1 วัน Online: 12,000 Onsite: 14,000 บาท/รุ่น
หลักสูตร 2 วัน Online: 22,000 Onsite: 25,000 บาท/รุ่น

อบรมได้ไม่เกิน 35 ท่าน/รุ่น อบรม On-site: รวมค่าเดินทาง+เอกสารอบรม

รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตร ISO 14001:2015จำนวนวัน
EMS-01ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Requirements
1 วัน
EMS-02ความตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation
2 วัน
EMS-03การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Risks Management
1 วัน
EMS-04การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
Env. Aspects Identification and Assessment
1 วัน
EMS-05การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit
2 วัน
EMS-06เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Audit Techniques
1 วัน
EMS-07ความรู้เบื้องต้น และการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Internal Audit
2 วัน
EMS-08จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Awareness
1 วัน
EMS-09การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ ข้อบกพร่องในระบบ EMS
ISO 14001:2015 Documented Information and CAR Management
1 วัน
EMS-10 บริบท และภาวะผู้นำ ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Context and Leadership
1 วัน
EMS-11ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 14001:2015 for Management team
1 วัน

swipe table to left

กรณีที่ท่านต้องการอบรมหลักสูตร ISO 14001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ

แนวคิดการจัดอบรม ISO 14001:2015 สู่ระบบบริหาร EMS

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001

มาตรฐาน ISO 14001:2015

คือ ข้อกำหนด ของระบบ บริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (EMS) เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ ทุกองค์กร ทั่วโลก

นำมาประยุกต์ใช้เป็น

EMS

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) คือ

ข้อกำหนดและองค์ประกอบ ที่องค์กรสร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้ และพัฒนา เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ที่ใช้ได้เฉพาะในองค์กรของเรา

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat