หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 training courses

จุดเด่น หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018 โดย VAC

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีหลักสูตร จัดอบรม ที่รองรับการใช้ มาตรฐาน ISO 50001:2018 แบบครบวงจร โดยมีจุดเด่น คือ มีการสอนแบบ “Tailor Made” ที่สามารถให้คำปรึกษาระหว่างการจัดฝึกอบรม พร้อมตอบข้อสอบถาม และแนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 50001:2018 สู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System, EnMS) ร่วมกับระบบบริหารจัดการอื่นๆ ได้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถ ดำเนินระบบได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสำหรับผู้มีบทบาทในการทำ ISO 50001:2018 ของแต่ละฝ่ายงาน และ แต่ละระดับ  

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้”

พร้อม ปลูกฝังจิตสำนึกด้านพลังงาน ให้แก่พนักงาน
ISO 50001, อบรม, พลังงาน

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่อง

วิทยากรบรรยาย  หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018

มีประสบการณ์ทั้งการเป็นวิทยากร ISO ต่างๆ กว่า 1,000 รุ่น  และขึ้นทะเบียนหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO 50001

หัวข้อ หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ISO 50001:2018
จำนวนวันอบรม/รุ่น
EnMS-01
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018 
ISO 50001:2018 Introduction and Requirements
1 วัน
EnMS-02
การตีความ และการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Interpretation and Implementation
2 วัน
EnMS-03
 การตรวจติดตามภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Internal Energy Audit
2 วัน
EnMS-04
ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Introduction and Internal Energy Audit
2 วัน
EnMS-05
การบริหารความเสี่ยงด้านพลังงาน ISO 50001:2018  
ISO 50001:2018 Energy Risks Management
1 วัน
EnMS-06
การทบทวนพลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
ISO 50001:2018 Energy Review and EnPI
1 วัน
EnMS-07
กฎหมาย และข้อกำหนดด้านพลังงาน
Energy Legal and Regulations
1 วัน
EnMS-08
จิตสำนึกด้านพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 Energy Awareness
1 วัน
EnMS-09
กำหนดวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จ
Energy Objectives and KPI’s Management
 1 วัน

กรณีที่ท่านต้องการอบรม ISO 50001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ  

 กรุณาดูที่   หลักสูตรอบรม ISO Integrated Management System

หลักสูตร ฝึกอบรมพื้นฐานด้านพลังงาน ISO 50001:2018

VAC ขอเสนอ หลักสูตร อบรม ISO 50001:2018 พื้นฐาน ดังนี้ 

    • ISO 50001:2018 Introduction and Requirement , 1 วัน หรือ 
    • ISO 50001:2018 Interpretation and Implementation, 2 วัน
    • ISO 50001:2018 Internal Energy Audit, 2 วัน
    • ISO 50001:2018 Energy Review , 1 วัน 
    • Energy Awareness, 1 วัน  
Training-ISO 50001