หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 In-house Training

จุดเด่นการให้บริการอบรม ISO 45001:2018

บริการจัดฝึกอบรม ISO 45001:2018 (ISO 45001 Training) ของ VAC มีหลักสูตรด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ในเชิง “Tailor Made” 

นอกจากนี้ ยังเสริมด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้แก่พนักงาน ซึ่งเครื่องมือสำคัญ ต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ISO 45001-2018

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ “

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ท่องจำ   

พร้อมประกาศนียบัตร

หัวข้ออบรม หลักสูตร ISO 45001:2018 ที่ให้บริการ

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ISO 45001:2018

จำนวนวันอบรม

SMS-01

ISO 45001:2018 Introduction and Requirements

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018

1 วัน

SMS-02

ISO 45001:2018 Interpretation and Implementation

ความตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 45001:2018

2 วัน

SMS-03

ISO 45001:2018 Risk and Opportunity Management

การบริหารความเสี่ยง และโอกาสด้านความปลอดภัย ISO 45001:2018

1 วัน

SMS-04

Hazards Identification and Risk Assessment

การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงของอันตราย

1 วัน

SMS-05

ISO 45001:2018 Internal  Audit

การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

2 วัน

SMS-06

ISO 45001:2018 Internal Audit Techniques 

เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

1 วัน

SMS-07

ISO 45001:2018 Introduction and Internal Audit

ความรู้เบื้องต้น และการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

2 วัน

SMS-08

Occupational, Health and Safety Awareness

ความตระหนักด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

1 วัน

SMS-09

ISO 45001:2018 Documented information and CAR Management

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ การบริหารข้อบกพร่อง ISO 45001:2018

1 วัน

SMS-10

ISO 45001:2018 Context and Leadership

บริบท และภาวะผู้นำ ISO 45001:2018

1 วัน

SMS-11

 ISO 45001:2018 Transition

การปรับสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 

1 วัน

เงื่อนไขการให้บริการอบรม (Training condition)

   1. กำหนดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 35-40 ท่านต่อรุ่น

   2. อัตราค่าบริการนี้

    • รวมค่าค่าเดินทางของวิทยากร (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)

    • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   3. มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรม ISO 45001:2015 Training
กรณีที่ท่านต้องการจัดอบรม ISO 45001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ 
ดู  ISO Integrated Management System  

แนวคิดการจัดอบรม ISO 45001 สู่ระบบบริหาร OH&S

มาตรฐาน ISO 45001:2015 คือ ข้อกำหนด  

ระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

Occupational, Health and Safeth Management System (OH&SMS)

เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ ทุกองค์กร ทั่วโลก 

ประยุกต์ใช้ เป็น

ระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย นั่นคือ  

ข้อกำหนด และสิ่งที่แต่ละองค์กร ที่ต้อง 

สร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้  และพัฒนา

 เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ใช้ได้เฉพาะใน องค์กรของเร

ประโยชน์ขั้นต้น ของการฝึกอบรม

 • ให้ผู้เข้าอบรมนำความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ และสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) ได้อย่างมีประสิทธิผล

 • ผู้เข้าอบรม สามารถตอบสนองต่อความมุ่งมั่น ตามนโยบายด้าน OH&S อันได้แก่

  • “กำจัดอันตราย และลดความเสี่ยงด้าน OH&S” 

  • “กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ 

  • “พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  

“อันตราย” เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา 

หน้าที่ป้องกันอันตราย เป็นหน้าที่ของทุกคน 

(มิใช่ ฝ่าย Safety เท่านั้น)

จะทำได้ดี ทุกฝ่าย ต้องยกระดับการบริหาร OH&S  

หลักสูตรอบรม ISO 45001:2015 Training