หลักสูตรอบรม ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 In-house Training

จุดเด่นของการจัดฝึกอบรม ISO 14001:2015

การให้บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 14001:2015 ของ VAC มีจุดเด่น  คือ การให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001:2015 พร้อมกับการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ขององค์กร  โดยเนื้อหาการอบรม สามารถปรับตามพิ้นฐานของผู้เข้าอบรมแบบ “Tailor Made”  มี Workshop เพื่อสร้างทักษะให้เกิดแก่ผู้เข้าอบรมต่อการนำไปใช้จริง  ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ  ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลายหลาย (ดู หัวข้อด้านล่าง)

สามารถจัดอบรม ISO ได้ทั้งในรูปแบบ On-site หรือ Online  

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้ ISO 14001:2015”

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ท่องจำ   

พร้อมประกาศนียบัตร

จัดอบรม ISO

หลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 (ISO 14001 Courses)

VAC พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Training) สำหรับบุคลากรระดับต่างๆ ตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้, การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนถึง การยกระดับให้พร้อม สู่การเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor), เพื่อนำไปใช้สำหรับพัฒนา ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS) ด้วยหลักสูตรอบรม ISO 14001:2015 ที่หลากหลาย สำหรับพนักงานระดับต่างๆ ดังนี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ISO 14001:2015

จำนวนวันอบรม

EMS-01
ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Requirements
1 วัน
EMS-02
ความตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Interpretation and Implementation
2 วัน
EMS-03
การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Risks  Management
1 วัน
EMS-04
การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
Env. Aspects Identification and Assessment
1 วัน
EMS-05
การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit
2 วัน
EMS-06
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Internal Audit Techniques
1 วัน
EMS-07
ความรู้เบื้องต้น และการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Introduction and Internal Audit
2 วัน
EMS-08
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Awareness
1 วัน
EMS-09
การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และ ข้อบกพร่องในระบบ EMS
ISO 14001:2015 Documented Information and CAR Management 
1 วัน
EMS-10
บริบท และภาวะผู้นำ ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Context and Leadership
1 วัน
EMS-11
 ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 14001:2015 for Management team
1 วัน

กรณีที่ท่านต้องการอบรมหลักสูตร ISO 14001 ร่วมกับมาตรฐาน ISO อื่นๆ  

  กรุณาดูที่   ISO Integrated Management System  

การฝึกอบรม ISO 14001:2015 แก่พนักงาน

มาตรฐาน ISO 14001:2015 คือ ข้อกำหนด ของ  

ระบบ บริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม 

Environmental Management System (EMS)

เป็นมาตรฐานสากล ใช้ได้ ทุกองค์กร ทั่วโลก 

Arrow

นำมาประยุกต์ใช้ เป็น

EMS

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) คือ  

ข้อกำหนดและองค์ประกอบ ที่องค์กร  สร้างขึ้น นำไปปฏิบัติ คงไว้  และพัฒนา

 เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ใช้ได้ 

เฉพาะในองค์กรของเรา