ประวัติวิทยากรฝึกอบรม ISO (ISO Tutor CV's)

Value Added Consulting Co., Ltd. มีวิทยากรหลัก ที่มี ประวัติวิทยากรอบรม ISO มาตรฐาน ต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (18001), ISO 50001 โดยเฉพาะในเชิง บูรณาการหลายระบบ (IMS) 

คุณสมบัติเบื้องต้นของวิทยากรทุกท่านโดยเฉพาะ ดูแลการพัฒนาหลักสูตร และควบคุมการอบรม  โดยประวัติการฝึกอบรม ISO และประสบการณ์ ส่งเสริมให้แนวทาง และรูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้า ได้อย่างพอใจ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการฝึกอบรม ดังนี้

  • การเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO (Lead Assessor) 
  • การเป็นวิทยากรอบรมมาตรฐาน ISO 
  • การเป็นที่ปรึกษาทำ ISO สู่การรับรองมาตรฐานจาก CB.

โดยประสบการณ์เบื้องต้นของวิทยากร มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี และมีจุดเด่นของการอบรม ในระหว่างการจัดฝึกอบรม ISO คือ

เน้นเข้าใจ ISO – ไม่ท่องจำ – มุ่งนำ ISO ไปประยุกต์ใช้ 

ข้อมูลวิทยากรหลัก ด้าน ISO ของ VAC

วิทยากร ของ VAC ข้อมูลพื้นฐาน, ประวัติการทำงาน สรุปเป็น ประวัติวิทยากรอบรม ISO ได้ดังนี้ 

Surapipat

อาจารย์ สุรพิพัฒน์ วรศิลป์

Lead Auditor Registered; NAC

วิทยากรอบรม ISO

อาจารย์ วารุณี ศุภเศวตหิรัญ

Lead Auditor Registered; IEMA(UK)

การศึกษา 

 • ปริญญาตรี: (เคมี และคณิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2525
 • ปริญญาโท: (การศึกษา) City College, The City Univerdity, of New York, U.S.A 2535
 • ประกาศนียบัตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุโขทัยธรรมาธิราช 2547

Education

 • B.S., (Chemical & Mathematics), Chulalongkorn University, 1982  
 • M.S. (Education), City College, The City Univerdity, of New York, U.S.A 1992
 • Certificate (Occupational Health and Safety), Sukhothai Thammatirat, 2004

การศึกษา 

  • ปริญญาตรีสาขาเคมีวิศวกรรม, ภาควิชาเคมีเทคนิค, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2536)
  • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (2542)
  • ประกาศนียบัตร ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุโขทัยธรรมาธิราช 2004

Education

  • B.S. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, 1993
  • M.S. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, 1999 
  • Certificate (Occupational Health and Safety), Sukhothai Thammatirat, 2004

ประสบการณ์: 

 • 19 ปี, กว่า 3,000 Man-day ของการเป็นผ้ตูรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งในและต่างประเทศ
 • ขึ้นทะเบียนผู้ ตรวจประเมินจาก National Accreditation Council (NAC, Thailand)
 • ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาการทำ ISO สู่การรับรองมาตรฐาน –  35 โครงการ

ประสบการณ์:

 • ประสบการณ์ด้าน ISO > 20 ปี; ผู้ตรวจประเมินภายใน, ผู้ตรวจประเมินรับรองระบบ, ที่ปรึกษา, วิทยากร
 • วิทยากรอบรม ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 กว่า 1,100 รุ่น
 • ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาการทำ ISO สู่การรับรองมาตรฐาน – 105 โครงการ
Training-ISO 50001
อบรม ISO Requirement
จัดอบรม ความเสี่ยง
Training ISO
ISO 14001 Training
SCG training-Integrate ISO

 

ชื่อหลักสูตร

จำนวนรุ่น

อบรม ISO เฉพาะ 1 มาตรฐาน 
 
1
ISO 9001 Introduction and Requirements
102
2
ISO 9001 Internal Quality Audit
124
3
ISO 14001 Introduction / Implementation
74
4
ISO 14001 Internal Environmental Audit
102
5
Environmental Aspects Identification and Assessment
99
6
ISO 14001 Assessor/Lead Assessor (Registered, 5 day )
27
7
ISO 45001 (OHSAS 18001) Introduction, Interpretation, Implementation
39
8
ISO 45001 (OHSAS 18001) Internal Audit
35
9
Hazards Identification and Risk Assessment
35

 

อบรม ISO แบบหลายมาตรฐาน 

10
Combined Audit, ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 (OHSAS 18001)
183
11
Integrated Management System , ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 (OHSAS 18001) & ISO 50001
82
12
Integrated System and Combined Auditor  ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 (OHSAS 18001)
30
13
Awareness , Quality &Environmental & OH&S & Energy
56
14
Documentation and Document control, ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 (OHSAS 18001)
20
Etc.
43

รวม (Total)

1,052 รุ่น