หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ISO

ISO Risk Management Training Course

ที่มาของ หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ISO (Risk Management)

หลักสูตร การฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยง และ โอกาส (Risk and Opportunity Management) เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นในเบื้องต้น เนื่องจาก มาตรฐาน ISO ตามรูปแบบ ของ High Level Structure, HLS ที่มีการประกาศใช้ เริ่มตั้งแต่ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018 ตามลำดับ  ล้วนต้องการเน้นการทำ ISO เชิงของการ “ป้องกัน” เพือ ส่งเสริมให้องค์กร สามารถปรับตามสถานะการณ์ ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้ง ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก  โดยมีหัวใจสำคัญ คือ การมุ่งสู่การบรรลุความคาดหวัง ของทุกฝ่าย และ ตามทิศทางกลยุทธ์ ขององค์กร ที่จะนำพาองค์กร ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยง” หรือ “Risk Management” จึงถูกกำหนดเป็น ข้อกำหนด ISO ข้อแรก ของ P-D-C-A เพื่อให้ทุกองค์กร และ ทุกระดับ สามารถพิจารณาทางเลือก ในการยกระดับการบริหารให้ดีขึ้น โดยการจัดฝึกอบรม หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ISO (Risk Management) ก็เป็นทางเลือก ที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจให้แก่ทีมงาน นั่นเอง

มาตรฐาน ISO ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

กำหนดว่า 

เมื่อมี “ความคาดหวัง” ย่อมมี “ความเสี่ยง (Risk)” และ “โอกาส (Opportunity)” ที่ต้องบริหารให้บรรลุผล

บนความมุ่งมั่น “ความเป็นนำ (Leadership)” สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน  

องค์กรจึงต้องดำเนินการ

Risk (ความเสี่ยง)
Opportunity of risk reduction

ผลที่ควรจะได้รับ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ โอกาส คือ

ทางเลือก ในการพัฒนา (Action plan) เพื่อ ลดความเสี่ยง และ เพิ่มโอกาส

Action plan

แนวทางของการ ลดความเสี่ยง และ เพิ่มโอกาส ทำได้โดย
ลดจุดอ่อน – เพิ่มจุดแข็ง – เพิ่มโอกาส – ลดอุปสรรค์

มาตรฐาน ISO กับ หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง

ท่านสามารถเลือกอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และโอกาส 

ความเสี่ยง เฉพาะมาตรฐาน เช่น ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018  

หรือ อบรมความเสี่ยง พร้อมกัน หลายมาตรฐาน ISO (Integrate Management System, IMS) 

รายละเอียด หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง ISO (Risk Management)

เนื้อหา หลักสูตร "การบริหาร ความเสี่ยง"

 • มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 กับ บริบทขององค์กร

 • การวิเคราะห์ บริบทขององค์กร

 • ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย

 • ข้อกำหนด ISO 9001:2015, ISO 14001 กับความเสี่ยง

 • กระบวนการ บริหารความเสี่ยง ด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 • การชี้บ่ง และประเมิน ความเสี่ยง และ โอกาส

 • Work shop 1–การชี้บ่ง ความเสี่ยง และ โอกาส     

 • Work shop 2–การประเมิน ความเสี่ยง

 • ผลประเมิน ความเสี่ยง สู่การวางแผน และ นำไปปฏิบัติ

 • “PDCA” กับความเสี่ยง สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ หลักสูตร "การบริหาร ความเสี่ยง"

1. เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ กับการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO ต่างๆ ในความหมายขอ

  • “บริบท” (Context)” 
  • “ความเสี่ยง” (Risk)  และ “โอกาส” (Opportunity)  

2. เพื่อ สร้างแนวทาง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ขององค์กร ที่มีผลต่อ

  • แผนกลยุทธ์ ขององค์กร
  • ความคาดหวัง ทั้ง ขององค์กร และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

3. เพื่อ ให้เข้าใจถึง กระบวนการ วิเคราะห์ความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO  เช่น ด้านคุณภาพ / สิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย  

  • สร้างความมั่นใจ ต่อการวางแผน ป้องกัน และ ควบคุม
  • การวิเคราะห์ โอกาส
  • เพื่อยกระดับ ระบบบริหาร คุณภาพ สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน  และ บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ขององค์กร 
Opportunity of risk reduction
จัดอบรม ความเสี่ยง