หลักสูตร อบรม ข้อกำหนด ISO

ISO Requirement Training Course

จัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO VAC

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา “จัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO” (ISO Requirement Training Courses) สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ต่างๆ เช่น หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO, การตีความ และการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็น “ISO Internal Auditor” 

แนวทางของการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO เป็นแบบ “Tailer Made” เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม มีพื้นฐานความรู้ด้าน ISO ที่ไม่เหมือนกัน 

“ให้เกิดความเข้าใจตามพื้นฐาน ผู้เข้าอบรม” ด้วยการปรับเนื้อหา ให้เหมาะสมกับพื้นฐาน มีจุดเด่น คือ

“สอนสนุก เข้าใจง่าย เน้นเข้าใจ ไม่ท่องจำ”

จัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO ครอบคลุม มาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , ISO 50001:2018 หรือ หลายมาตรฐาน ISO (Intergated Management System, IMS)

หลักสูตรข้อกำหนด ISO กับ มาตรฐานที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถเลือกใช้บริการจัดอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO (ISO Requirement) พร้อมกับ มาตรฐานที่ท่านต้องการ ได้ดังนี้ 

หลักสูตร ที่เป็นที่นิยมขอรับบริการ

หลักสูตร

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO

(ISO Introduction and Requirements)

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร

การตีความ และประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO

(ISO Implementation)

(หลักสูตร 2 วัน)

รวมค่าเดินทาง, เอกสารอบรม และ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 40 ท่าน/รุ่น)

โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม

เนื้อหาการ หลักสูตร อบรม ข้อกำหนด ISO (ISO Requirements) มีเนื้อหาโดยรวม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ หลักสูตร