หลักสูตรอบรม ISO แบบบูรณาการ

ISO Integrated Management System Training

จุดเด่นของการจัดฝึกอบรม บูรณาการ ISO หลายมาตรฐาน

VAC มีบริการจัดฝึกอบรมภายใน (ISO In-house Training) ด้วย หลักสูตรอบรม ISO แบบบูรณาการ สำหรับพัฒนาระบบบริหารจัดการร่วม หรือ ISO Integrated Management System, IMS ซึ่งเป็นที่นิยมนำมาใช้โดยทั่วไป เพื่อให้เกิดการยกระดับ ระบบบริหารจัดการ(ร่วม) ที่สามารถมุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จในทุกด้านได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015), สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015), อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และ พลังงาน (ISO 50001:2018) 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ จากการอบรม ISO Integrate (บูรณาการ) ไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระ เพิ่มประสิทธิผล เกิดความสมดุลในทุกด้าน โดยเฉพาะ ระบบเอกสาร, นโยบาย และ วัตถุประสงค์, ข้อกำหนดการทำงาน (Procedure/WI), การบริหารความเสี่ยง และโอกาส, การทำ Internal Audit, การออก CAR,  การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป นั่นคือ ผลลัพธ์ ที่องค์กร และทุกฝ่ายจะได้รับคือ

คุณภาพดี, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ทุกคนปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน
 งานเสียน้อยลง, บำบัดลง, ความเสี่ยงลดลง, เสียเวลาน้อยลง, บกพร่องลดลง, ต้นทุนลดลง, ภาระลดลง
โดยท่านสามารถเลือกมาตรฐาน ISO ที่ต้องการจัดฝึกอบรม
2 มาตรฐานขึ้นไป
ISO Integrate Management System

“เสนอแนวคิด พิชิตความเข้าใจ มุ่งตรงสู่การประยุกต์ใช้หลาย ISO”

สอนสนุก-เข้าใจง่าย-ไม่ต้องท่อง   

พร้อมประกาศนียบัตร

ISO Integrate

หัวข้ออบรม ISO Integrate ที่ลูกค้านิยมใช้
(Best seller IMS courses)

หัวข้อ หลักสูตรจัดอบรม บูรณาการ ISO (List of ISO IMS Training Courses)

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

จำนวนวันอบรม/รุ่น

IMS-01
ระบบบริหารจัดการร่วม ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
Integrated Management System, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
2 วัน
IMS-02
การปรับสู่ Version ใหม่ ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 
ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 Transition
1 วัน
IMS-03
การตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
Interpretation and Implementation; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
2 วัน
IMS-04
การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม 
Risk Management; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
1 วัน
IMS-05
การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
Internal Combined Audit
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2 วัน
IMS-06
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
Internal Combined Audit Techniques
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1 วัน
IMS-07
หัวหน้าผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
Lead Auditor
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3 วัน
IMS-08
จิตสำนึกด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
Quality and Environmental Awareness
1 วัน
IMS-09
การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ในระบบบริหารจัดการร่วม 
IMS Documented information and Controlling
1 วัน
IMS-10
บริบท และภาวะผู้นำ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 
Context and Leadership
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
1 วัน
IMS-11
 ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 สำหรับผู้บริหาร
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 for Management team
1 วัน

เงื่อนไขการให้บริการอบรม (Training condition)

   1. กำหนดผู้เข้าอบรมไม่เกิน 35-40 ท่านต่อรุ่น
   2. อัตราค่าบริการนี้
    • รวมค่าค่าเดินทางของวิทยากร (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)
    • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   3. มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม