หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)

ISO Integrated Management System Training

การอบรม ISO Integrate ทางเลือกใหม่ที่เสริมคุณค่า

ในการจัดฝึกอบรม “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน” หรือ ISO Intergrated Management System Training) นั้น ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสำหรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 หรือ ISO 50001 ก็ตาม  ล้วนมีความประสงค์ต้องการปรับความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถนำความเข้าใจในทุกข้อกำหนด ไปใช้งานได้ปพร้อมกัน บนความสมดุลในทุกด้าน ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน และ ระดับต่างๆ ของการมีส่วนร่วมในการทำ ISO ทุกฉบับ  

ท่านสามารถกำหนด “มาตรฐานที่ต้องการจัดอบรม” ได้แก่ 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 

(อย่างน้อย 2 มาตรฐาน) 

หลักสูตร ที่ใช้เป็นทางเลือกของการอบรม

ประโยชน์ ของการจัดอบรมข้อกำหนด ISO Integrate

ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)” จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด และ ตีความข้อกำหนดต่างๆ ของทุกมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม ให้บรรลุผลในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรลุความมุ่งมั่นของนโยบาย (Policy) และ วัตถุประสงค์ ทุกด้าน เช่น ด้านคุณภาพ(ISO 9001:2015), สิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015), อาชีวอนามัย และความปลอดภัย(ISO 45001:2018) และ พลังงาน(ISO 50001:2018) ไปพร้อมๆ กันบนความสมดุล และมุ่งสู่ความยั่งยืน  

ขอบเขต การดำเนินระบบของ แต่ละองค์กร

ระบบบริหารจัดการ” ต้อง

ถูกสร้างขึ้น นำไปใช้ คงไว้ และพัฒนา 

ซึ่งแต่ละฝ่าย แต่ละระดับ แต่ละบทบาท ที่เกี่ยวข้อง

ล้วนต้องจัดให้เกิด “ระบบการบริหารจัดการร่วม” ที่เหมาะสม ลงตัว และ

มีประสิทธิผล ในทุก ด้านพร้อมกัน อย่างสมดุล

สิ่งที่องค์กรต้องการ สร้างให้เกิดขึ้น คือ

“ระบบบริหารจัดการร่วม แบบบูรณาการ” 

(Integrated Management System)

ซึ่งต้องลงตัว ไม่ซ้ำซ้อน และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังตามนโยบาย ในทุกด้าน 

อันจะเกิดขึ้นได้จากการสร้าง

ระบบบริหารร่วม 

Integrated Management System, IMS 

IMS

โครงสร้างหลักสูตร การฝึกอบรม

ในการอบรม ท่านสามารถกำหนดมาตรฐาน ที่ท่านต้องการได้

หลักสูตรด้านล่างนี้ ยกตัวอย่าง เนื้อหาสำหรับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เท่านั้น

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรม