หลักสูตรอบรม ISO 9001, 14001, 45001, 50001 Internal Audit

ISO 9001, 14001, 45001, 50001 Internal Audit Training Courses

จุดเด่นของ หลักสูตร ISO Internal Audit (การตรวจประเมินภายใน ISO)

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีบริการ จัดฝึกอบรม Internal Auditor (ผู้ตรวจประเมินภายใน) สำหรับมาตรฐาน ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018 หรือ อบรมหลายมาตรฐาน ในเชิงบูรณาการ (IMS Combined audit) ซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงรุกที่จำเป็น ของการทำ ISO 

VAC ได้พัฒนา และใช้หลักสูตร อบรม Internal Audit ISO ที่รองรับทุกมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่เป็นที่ยอมรับ และขอรับบริการจัดฝึกอบรมจากลูกค้าเสมอมา จนถึงปัจจุบัน  

Internal Audit  

1 มาตรฐาน

Combined Audit 

2 มาตรฐานขึ้นไป

ISO 9001 Training & Consult
อบรม ISO 14001 Training & Consult
อบรม ISO 45001 Training & Consult
จัดอบรม และให้คำปรึกษา ISO 2 มาตรฐาน
จัดอบรม และให้คำปรึกษา ISO 9001 & ISO 14001 Training

ทุกหลักสูตร มีประกาศนียบัตร สำหรับ ผู้เข้ารับฝึกอบรม  

รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม (Handout)   และ ค่าเดินทาง (กรุงเทพฯ, ปริมณฑล)

หลักสำคัญ ของการอบรม Internal Audit ISO คือ การพัฒนาบุคคลกร ให้เป็น Internal Auditor ที่มีคุณภาพ

สิ่งสำคัญ คือ

เน้นให้ทำ Internal Audit ISO ในเชิงสร้างสรรค์ มิใช่การจับผิด 

ใส่ใจในบทบาท, มีจรรยาบรรณ, มีความเป็นระบบ, มีหลักฐานที่เพียงพอ และถูกต้อง

โดยใช้แนวทางมาตรฐาน ISO 19011 สู่การพัฒนาเป็น Audit Procedure และนำไปใช้ควบคุมการทำ ISO Internal Audit 

Audit guideline

Arrow
ISO Audit procedure

Audit procedure

Arrow
training Internal Audit ISO

Audit program and Schedule, Audit evidence, Audit finding Audit checlkist, Audit reprot, CAR

สรุปประสบการณ์ฝึกอบรม การประเมินภายใน ISO 

(Internal audit training experience) 

รวม กว่า 400 รุ่น 

เนื่องจาก ในการจัดฝึกอบรม จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำระบบ ISO และ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO ที่มีประสบการณ์ ดังนั้น VAC จึงขอสรุปประสบการณ์ฝึกอบรมของวิทยากร เฉพาะการบรรยาย Internal Audit ISO ดังต่อไปนี้​

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

จำนวนรุ่นที่จัดอบรม

1.Internal Audit ISO 9001 123
2.Internal Audit ISO 14001 102
3.Internal Audit ISO 45001 (& OHSAS 18001)35
4.Combined Internal Audit ISO; ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001182
 รวม (Total)  442 รุ่น

แนวคิดสำคัญของการทำ ISO Internal audit (การตรวจติดตามภายใน ISO)

หลักสูตรอบรม จะเน้นย้ำ - แนวคิด การทำ ISO Internal Audit อย่างมีประสิทธิภาพ
4 ปัจจัยที่สำคัญ

คุณเป็นใคร ?

Internal Auditor ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ และเกณฑ์ของการ Audit, มีจรรยาบรรณ มีทักษะและ ประสบการณ์การ Audit

ตรวจระบบอะไร ?

ต้องเข้าใจว่าเราตรวจ “ระบบบริหารจัดการ" โดยใช้ “มาตรฐาน ISO” เป็นเกณฑ์การตรวจ ดังนั้นควรทำความเข้าใจ ISO ดีกว่า “ท่อง ISO”?

ตรวจที่ไหน ?

Auditor ถูกมอบหมายให้ Audit ที่ไหน ควรเข้าใจบริบท ความเสี่ยง ขอบเขตของแผนกนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ

ตรวจไปทำไม ?

ตรวจความสอดคล้อง และความเหมาะสม” สามารถเก็บหลักฐานทั้งหมด และเสนอประเด็นที่พบว่าไม่สอดคล้องได้ ดีกว่าพยายาม “จับผิด"

โครงสร้างหลักสูตร อบรม Internal Audit ISO

เนื้อหาหลักสูตร

 • มาตรฐานและการตีความข้อกำหนด
 • ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน
 • หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน + Workshop
 • การทำ Audit cycle, Audit matrix
 • การวางแผนการติดตาม (Pre-Audit Activities)
 • การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
 • การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
 • การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence & Finding)
 • การเขียนรายงานความบกพร่อง (Non-Conformities Statement) + Workshop
 • การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
 • การบริหารจัดการข้อบกพร่อง (CAR Management)
 • สอบประเมินผล

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการ(คุณภาพ) ตามแนวทางของมาตรฐานการ Audit ISO 19011:2018 และแนวทางการอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อย้ำความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO  โดยเน้นย้ำในรายละเอียดที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง ต่อการประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการ ที่มีอยู่

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายใน 

  • ผ่านทางทฤษฎี 

  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากร 

  • ฝึกภาคปฏิบัติ

  • ตรวจในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด