หลักสูตรอบรม ISO พื้นฐานที่จำเป็น

Basic ISO Training Courses

การทำ ISO กับ การจัดฝึกอบรม พื้นฐานแก่พนักงาน

VAC ขอเสนอ หลักสูตรอบรม ISO พื้นฐานที่จำเป็น 4 หลักสูตรหลัก อันได้แก่ ข้อกำหนด, การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การทำ Internal audit, การบูรณาการหลายระบบ เพื่อให้องค์กรที่มีการนำมาตรฐาน ISO มาประยุกต์ใช้ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001 สามารถพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนงาน และทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เกิดความความรู้ และความเข้าใจ เพื่อให้การทำ ISO เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

Best

หลักสูตรอบรม ISO สำหรับใช้ในการดำเนินระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยท่านสามารถเลือกได้ว่า สำหรับการทำ ISO ใด เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 5001:2018 หรือ
จัดอบรมพร้อมกันสำหรับ ISO หลายมาตรฐาน (ISO Integrate Training Course)
(กรณีที่ทำ ISO หลายมาตรฐานพร้อมกัน

หลักสูตร ISO พื้นฐาน มีความจำเป็นอย่างไร ต่อองค์กร ?

ในองค์กรที่ทำ ISO ต่างๆ เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 ไม่ว่าจะเป็น

    • การเริ่มต้นนำมาตรฐาน ISO มาเริ่มต้นพัฒนาในองค์กร 
    • การทำ ISO ในระหว่างพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Management System) ให้สมบูรณ์แบบ 
    • การสร้างความพร้อมในการตรวจติดตามภายใน (ISO Internal Auditing) 

VAC ขอเสนอหัวข้อ หลักสูตร เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐาน ดังนี้

หากท่านสนใจหลักสูตรใด สามารถ Click เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด โครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ และหลักการจัดอบรม 

ISO Introduction and Requirements

เพื่อทำความเข้าใจ ในความรู้เบื้องต้น และ ข้อกำหนด ของมาตรฐาน ISO ต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิด, มุมมอง, หลักการ ของการทำ ISO โดยอบรมให้ สามารถตีความ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ซึ่งหลักสูตรนี้ มักใช้ในองค์กรที่ต้องการ สร้างความเข้าใจ ต่อข้อกำหนด ISO ให้แก่ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, Auditor, พนักงานใหม่

Risk management

การบริหารความเสี่ยง และ โอกาส เป็นหัวใจสำคัญ ของการวางแผน การทำ ISO ยุคใหม่ ที่เน้นในเชิงรุก เพื่อทำให้มั่นใจว่า ความคาดหวัง ที่องค์กรต้องการ เช่น ด้านคุณภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม สามารถบรรลุผล ทั้งในระดับองค์กร ระดับแผนก และ ระดับกระบวนการ สู่การวางแผน (Action Plan) เพื่อยกระดับการบริหารงาน ให้ผลักดันองค์กร สู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ P - D - C - A ที่ต้องการผลักดันให้พัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ

ISO Internal audit

การฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit ISO) เช่น ด้านคุณภาพ(ISO 9001) หรือ ด้สิ่งแวดล้อม(ISO 14001) เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะ ให้แก่ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น Internal auditor ซึ่ง ISO ต้องการให้เกิดการตรวจประเมิน เพื่อยกระดับการบริหาร ผู้รับการอบรมการ Audit จะเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และฝึกทักษะการ audit ที่เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มิใช่เน้นการจับผิด เพื่อมั่นใจความสอดคล้อง

ISO Integrated Management System

เป็นหลักสูตรที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจาก ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มักประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO หลายมาตรฐาน ดังนั้น หากผู้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบ ให้สามารถประยุกต์ใช้ ISO หลายมาตรฐาน ไปพร้อมๆ กัน จะสามารถส่งผลให้ ง่ายต่อการทำ ISO ลดความซ้ำซ้อน โดยเฉพาะระบบเอกสสาร และ ไม่เป็นภาระ โดยสามารถเลือกมาตรฐานที่ต้องการจัดอบรมได้เอง ได้แก่ ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 50001