หลักสูตรอบรม Internal Audit ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ทำ Internal Audit ที่สร้างคุณค่า "ถูกเป็นถูก-ผิดเป็นผิด-ไม่จับผิด"

ตามแนวทาง ISO 19011:2018 Audit Guidlines

มีประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม (Certificate)

จุดเด่นของหลักสูตร Internal Audit ISO

Value Added Consulting Co., Ltd., VAC มีบริการ จัดฝึกอบรม Internal Audit (การตรวจประเมินภายใน) ที่รองรับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 และ ISO 50001:2018 หรือ อบรมหลายมาตรฐานพร้อมกัน (IMS Combined audit) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า โดยมีการใช้บริการจัดฝึกอบรมกับเราเสมอมา จนถึงปัจจุบัน

เน้น Audit เชิงสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มิใช่การจับผิด

พัฒนาทักษะ Audit matrix, Audit criteria, Audit checklist, Audit finding, การเขียน CAR

Internal Audit ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก

ทุกหลักสูตร Internal Audit ISO มีประกาศนียบัตร

หลักสูตรอบรม Intenal Audit - 1 มาตรฐาน

(กรุณาเลือก)

+ รุ่น
ประสบการณ์อบรม
+ รุ่น
ประสบการณ์อบรม
+ รุ่น
ประสบการณ์อบรม
+ รุ่น
ประสบการณ์อบรม
+ รุ่น (แบบ Integrate)
ประสบการณ์อบรม Combined Internal Audit ISO

เนื้อหาหลักสูตร ส่งเสริมให้ Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย 4 ปัจจัยที่ต้องเข้าใจ และทำได้ ได้แก่

คุณเป็นใคร ?

ผู้เป็น Internal Auditor ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ และเกณฑ์ของการ Audit, มีจรรยาบรรณ มีทักษะและ ประสบการณ์การ Audit

ตรวจระบบอะไร ?

ต้องเข้าใจว่าเราตรวจ “ระบบบริหารจัดการ" โดยใช้ “มาตรฐาน ISO” เป็นเกณฑ์การตรวจ ดังนั้นควรทำความเข้าใจ ISO ดีกว่า “ท่อง ISO”?

ตรวจที่ไหน ?

Auditor ถูกมอบหมายให้ Audit ที่ไหน ควรเข้าใจบริบท ความเสี่ยง ขอบเขตของแผนกนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ

ตรวจไปทำไม ?

“ตรวจความสอดคล้อง และความเหมาะสม” สามารถเก็บหลักฐานทั้งหมด และเสนอประเด็นที่พบว่าไม่สอดคล้องได้ ดีกว่าพยายาม “จับผิด"

โครงสร้างหลักสูตร Internal Audit ISO

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018 ทั้งในมุมมองของการประยุกต์ใช้ และในมุมมองของการเป็น ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018

เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายใน ตามแนวทางของ Audit ISO 19011:2018 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายใน

  • ผ่านทางทฤษฎี 
  • ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  • การให้คำแนะนำจากมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาที่ผ่านๆ มา

ภายหลังทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจแต่ละขั้นตอน จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น การเตรียมความพร้อมการ Audit ISO, การทำ Audit checklist, การออก CAR เป็นต้น

เนื้อหาการฝึกอบรม

1. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน
2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ISO ที่ท่านเลือก (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018)
3. การทำ Audit cycle, Audit matrix + Workshop
4. การวางแผนการ Audit (Audit plan and Program)
5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence and Finding)
8. การเขียนรายงานความบกพร่อง การบริหารจัดการ CAR (CAR Management) + Workshop
9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
10. สอบประเมินผล (Post test)

ตัวอย่างแนวทางการสอน และเนื้อหาการอบรม