หลักสูตรอบรม ISO ขั้นพื้นฐาน

Basic ISO Training Courses

หลักสูตรอบรม ISO ขั้นพื้นฐาน จำเป็นต่อองค์กร อย่างไร ?

VAC ขอเสนอ หลักสูตรอบรมพื้นฐาน ISO ที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรที่มีการนำมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001 พัฒนาบุคลากรในทุกส่วนงาน และทุกระดับ ให้เกิดความความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การทำ ISO เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรเหล่านี้ ใช้สำหรับองค์กร ที่มีความประสงค์ ดังนี้

ISO 45001 Internal audit training

VAC ขอเสนอ หลักสูตรอบรม ISO ขั้นพื้นฐาน แก่พนักงาน ดังนี้

ISO Introduction and Requirements

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำมาตรฐาน ISO ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ มักใช้ในองค์กรที่ต้องการ สร้างความเข้าใจ ต่อข้อกำหนด ISO ให้แก่ ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, Auditor, พนักงานใหม่

Internal audit ISO

การตรวจติดตามภายใน ซึ่งทุก ISO กำหนดให้ต้องดำเนินการ เพื่อประเมินสถานะระบบบริหารจัดการที่มีอยู่ และฝึกทักษะการ audit ที่เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มักใช้กับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้ง ให้บุคลากรให้เป็น Auditor

ISO Risk management

การบริหารความเสี่ยง และ โอกาส เป็นหัวใจสำคัญ ของการวางแผน การทำ ISO ยุคใหม่ ที่เน้นในการพัฒนาเชิงรุก มักใช้กับองค์กรที่กำลังทำ ISO ในขั้นเริ่มต้น เพื่อใหทุกฝ่ายงาน สามารถดำเนินการได้เอง และนำมาซึ่งแผนลดความเสี่ยง-เพิ่มโอกาสสู่ความเป็นผู้นำ

Integrated Management System

เป็นที่นิยมใช้ เพื่อให้ประยุกต์ใช้ ISO หลายมาตรฐานพร้อมกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะระบบเอกสาร มักใช้กับองค์กรที่มีการนำ ISO หลามมาตรฐานมาใช้พร้อมกัน หรือทำเพิ่มจาก ISO ที่ผ่านการรับรองแล้ว

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา