ISO 9001:2015 Training & Consult by VAC

หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด ISO 9001:2015

หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Requirements & Implementation Training

สร้างความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001:2015 ทั้งการตีความ และประยุกต์ใช้

สำหรับ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง QMS Internal Auditor

จุดเด่น หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด ISO 9001:2015

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา หัวข้อการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2015” (ISO 9001:2015 Requirements Training) สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ต่อการจัดทำ นำไปใช้ คงรักษาไว้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร, หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ เพื่อมั่นใจในความเข้าใจ ต่อการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO ในบุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิผลต่อการผลิต และการบริการ  รวมทั้ง สำหรับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็น “ISO 9001:2015 Internal Auditor” ที่ต้องมั่นใจความเข้าใจต่อถึงข้อกำหนด ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นเกณฑ์การตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS Audit Criteria)

การปรับเนื้อหาตามพื้นฐานผู้เข้าอบรม และรูปแบบธุรกิจ “Tailer Made”

เน้นตีความข้อกำหนด และประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015

มีประกาศนียบัตร (Certificate)

สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ

ทางเลือก การจัดอบรม ข้อกำหนด ISO 9001:2015

หลักสูตร 1 วัน

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 9001:2015

หลักสูตร 2 วัน + Workshop

การตีความ และประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Introduction and Requirements

ISO 9001:2015 Interpretation and Implementation

โครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2015

กรณีอบรม 2 วัน มี Workshop ที่ท่านเลือกได้ตามต้องการ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรม

ที่มามาตรฐาน ISO 9001:2015 กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสดงความเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ของ ISO 14001:2015 กับระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ที่สามารถใช้ได้ทั้งระดับองค์กร และระดับแผนก

4.1 การทำความเข้าใจองค์กรและบริบท

4.2 การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)

4.4 ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)

5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น

5.2 นโยบายคุณภาพ

5.3  บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

6.1 การดำเนินการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

6.2 วัตถุประสงค์ด้านและ การวางแผนเพื่อให้บรรลุผล

6.3 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง

7.1 ทรัพยากร [Resources]

7.2 ความสามารถ [Competence]

7.3 จิตสำนึก [Awareness]

7.4 การสื่อสาร [Communication]

7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร [Documented Information]

 8.1  การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ

 8.2 ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ และ การให้บริการ

 8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บริการ

 8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้รับจากภายนอก

 8.5 การสร้างผลิตภัณฑ์ และ การให้บริการ

 8.6 การตรวจปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

 8.7 การควบคุมผลที่ได้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

9.1 การเฝ้าระวัง, การตรวจวัด, การวิเคราะห์ และ การประเมินผล

9.2 การตรวจติดตามภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

10.1 บททั่วไป

10.2 สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 14001:2015