หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Requirements Training

สำหรับผู้เริ่มต้น, ยกระดับความเข้าใจ, ผู้บริหาร/หัวหน้างาน, ผู้เตรียมตัวเป็น Internal Auditor

มีประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมทุกท่าน (With Certificate)

จุดเด่น การจัดฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 50001:2018

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา “หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018 Requirements) สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 50001:2018 เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็น “ISO 50001:2018 Internal Auditor”

การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม “Tailer Made” และธุรกิจ

เน้นตีความข้อกำหนด และประยุกต์ใช้ ISO 50001:2018

สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 50001:2018 ขายดี

หลักสูตร 1 วัน

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Introduction and Requirements

หลักสูตร 2 วัน

การตีความ และประยุกต์ใช้ ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 Interpretation and Implementation

โครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 50001:2018

เนื้อหาการฝึกอบรม

ที่มามาตรฐาน ISO 50001:2018 กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสดงความเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ของ ISO 50001:2018 กับระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System, EnMS) ที่สามารถใช้ได้ทั้งระดับองค์กร และระดับแผนก

4.1 การทำความเข้าใจองค์กรและบริบท

4.2 การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EnMS)

4.4 ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS)

5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น

5.2 นโยบายด้านพลังงาน

5.3  บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

6.1 การดำเนินการ เพื่อชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

6.2 วัตถุประสงค์, เป้าหมายด้านพลังงาน และการวางแผนให้บรรลุผล

6.3 การทบทวนพลังงาน

6.4 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน

6.5 ข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงาน

6.6 การวางแผนสำหรับการรวบรวมข้อมูลพลังงาน

7.1 ทรัพยากร [Resources]

7.2 ความสามารถ [Competence]

7.3 จิตสำนึก [Awareness]

7.4 การสื่อสาร [Communication]

7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร [Documented Information]

8.1 การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน

8.2 การออกแบบ

8.3 การจัดซื้อ-จัดจ้าง

9.1 การวิเคราะห์และการประเมินสมรรถนะการใช้พลังงานและ EnMS

9.2 การตรวจติดตามภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

10.1 บททั่วไป

10.2 สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

ตัวอย่างการฝึกอบรม