หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018 Internal Audit

การตรวจติดตามภายในด้านพลังงาน ISO 50001:2018

จุดเด่นหลักสูตร Internal Audit ISO 50001:2018

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 50001:2018 Internal Audit หรือ การตรวจประเมินภายในด้านพลังงาน ISO 50001:2018 เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ต่อการตรวจประเมิน ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System, EnMS) และ กระบวนการ, หลักการ และ เทคนิคการทำ Internal Audit โดยเน้นให้การทำ Internal Audit เข้าถึงแต่ละแผนกได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายงานบุคคล เป็นต้น

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 50001:2018 Internal Energy Audit หรือ การตรวจประเมินภายในด้านพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2018 ทั้งในเชิงการการตีความ และประยุกต์ใช้ข้อกำหนด รวมถึงต่อการตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System, EnMS)

ระหว่างการฝึกอบรม จะมีทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ การจัดทำแผนการ EnMS Internal Audit, การทำ Audit checklist, การทำ Internal Audit matrix, การเขียน CAR เป็นต้น

ส่งเสริม Audit ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก

มี Workshop - Audit matrix, Audit checklist, Audit finding & CAR

ใช้หลักการตามแนวทาง ISO 19011:2018

ตัวอย่างการฝึกอบรม Internal Audit ISO

โครงสร้างหลักสูตร Internal Energy Audit ISO 50001:2018, IEnA

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรม

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2018 ทั้งในมุมมองของการประยุกต์ใช้ และในมุมมองของการเป็น ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001:2018 (EnMS)

เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในด้านพลังงาน (EnMS) ตามแนวทางของ Audit ISO 19011:2018 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายในด้านพลังงาน

  • ผ่านทางทฤษฎี 
  • ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  • การให้คำแนะนำจากมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาที่ผ่านๆ มา

ภายหลังทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจแต่ละขั้นตอน จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น การเตรียมความพร้อมการ Audit ISO 50001:2018, การทำ Audit checklist, การออก CAR เป็นต้น

1. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน (EnMS and Internal Energy Audit, IEnA)
2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ISO 50001:2018 (Audit principles and guidlines)
3. การทำ Audit cycle, Audit matrix + Workshop
4. การวางแผนการ Audit (Audit plan and Program)
5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)
7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence and Finding)
8. การเขียนรายงานความบกพร่อง การบริหารจัดการ CAR (CAR Management) + Workshop
9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
10. สอบประเมินผล (Post test)