หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Requirements Training Course

จุดเด่น หลักสูตรข้อกำหนด ISO 45001:2018

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา “จัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 45001:2018 (ISO 14001:2015 Requirements Training) สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018 เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็น “ISO 45001:2018 Internal Auditor”

การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม “Tailer Made” และธุรกิจ

เน้นตีความข้อกำหนด และประยุกต์ใช้ ISO 45001:2018

สำหรับผู้เริ่มต้น, ยกระดับความเข้าใจ, ผู้บริหาร/หัวหน้างาน, ผู้เตรียมตัวเป็น Internal Auditor

สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ

ทางเลือกอบรม ข้อกำหนด ISO 45001:2018

หลักสูตร 1 วัน

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 

Introduction and Requirements

หลักสูตร 2 วัน + Workshop

การตีความ และประยุกต์ใช้ ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 

Interpretation and Implementation

โครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 45001:2018

เนื้อหาการฝึกอบรม

ที่มามาตรฐาน ISO 45001:2018 กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

แสดงความเชื่อมโยงข้อกำหนดต่างๆ ของ ISO 45001:2018 กับระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, OH&SMS) ที่สามารถใช้ได้ทั้งระดับองค์กร และระดับแผนก

4.1 การทำความเข้าใจองค์กรและบริบท

4.2 การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS)

4.4 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS)

5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น

5.2 นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

5.3  บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร

5.4 การสร้างความมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษา 

6.1 การดำเนินการชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาส

6.2 วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ การวางแผนเพื่อให้บรรลุผล

7.1 ทรัพยากร [Resources]

7.2 ความสามารถ [Competence]

7.3 จิตสำนึก [Awareness]

7.4 การสื่อสาร [Communication]

7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร [Documented Information]

8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ (Operational planning and control)

8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response)

9.1 การเฝ้าระวัง, การตรวจวัด, การวิเคราะห์ และ การประเมินผล

9.2 การตรวจติดตามภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

10.1 บททั่วไป

10.2 สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

ตัวอย่าง เนื้อหาฝึกอบรม ISO 45001

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา