หลักสูตร ISO 45001:2015 Internal Audit

การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018

มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม (Certificate)

จุดเด่นหลักสูตร Internal Audit ISO 45001:2018

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 45001:2018 Internal Audit หรือ การตรวจประเมินภายในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018 เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ต่อการตรวจประเมิน ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย8 (Occupational, Health and Safety Management System, SMS) และ กระบวนการ, หลักการ และ เทคนิคการทำ Internal Audit โดยเน้นให้การทำ Internal Audit เข้าถึงแต่ละแผนกได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด, แผนกความปลอดภัย(Safety), แผนกบุคคล, แผนกจัดซื้อ, ฝ่ายผลิต, แผนกซ่อมบำรุง  เน้นการทำ Workshop ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำ Internal Audit ISO 45001:2018  

บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO 45001:2018 Internal Audit หรือ การตรวจประเมินภายในด้านด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001:2018 เน้นทั้งการสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001:2018 ทั้งในเชิงการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด และต่อการตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการด้านด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Management System, SMS) 

ระหว่างการฝึกอบรม จะมีทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ การจัดทำแผนการ OH&SMS Internal Audit, การทำ Audit checklist, การทำ Internal Audit matrix, การเขียน CAR เป็นต้น 

ส่งเสริม Audit ISO 45001:2018 ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก

มี Workshop - วิเคราะห์ข้อกำหนด, ทำ Audit Checklist, เขียน CAR

ใช้หลักการตามแนวทาง ISO 19011:2018

ประสบการณ์จัดอบรม ISO 45001:2018 Internal Audit โดย VAC

+ รุ่น
หลักสูตร ISO 45001 Internal Audit
+ รุ่น
หลักสูตร Combined Audit ISO 45001:2018 ร่วมกับมาตรฐานอื่นๆ
หมายเหตุ: ประสบการณ์มาตรฐาน ISO 45001 หมายรวมถึง มาตรฐาน OHSAS 18001

ตัวอย่างการฝึกอบรม Internal Audit ISO

โครงสร้างหลักสูตร Internal Audit ISO 45001:2018

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรม

เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001:2018 ทั้งในมุมมองของการประยุกต์ใช้ และในมุมมองของการเป็น ผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 45001:2018 (OH&SMS)

เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย(OH&SMS) ตามแนวทางของ Audit ISO 19011:2018 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย(SMS)

  • ผ่านทางทฤษฎี 
  • ภาคปฏิบัติ (Workshop)
  • การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับวิทยากร
  • การให้คำแนะนำจากมีประสบการณ์ หรือพบปัญหาที่ผ่านๆ มา

ภายหลังทำความเข้าใจในกระบวนการตรวจแต่ละขั้นตอน จะมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็น เช่น การเตรียมความพร้อมการ Audit ISO 45001:2018, การทำ Audit checklist, การออก CAR เป็นต้น

1. ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย กับการตรวจติดตามภายใน
2. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
3. การทำ Audit cycle, Audit matrix + Workshop
4. การวางแผนการ และทำโปรแกรมการ Audit
5. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop
6. การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (Audit Conduction)
7. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Finding)
8. การเขียน CAR และบริหาร CAR + Workshop
9. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
10. สอบประเมินผล (Post test)