หลักสูตรอบรมข้อกำหนด ISO

ISO Requirement Training Course

การจัดฝึกอบรม หลักสูตร การตีความข้อกำหนด ISO

Value Added Consulting Co., Ltd. (VAC) ได้สร้าง และพัฒนา “จัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO” (ISO Requirement Training Courses) สำหรับใช้สร้างความเข้าใจ และการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ต่างๆ เช่น หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO, การตีความ และการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นทางเลือก ให้แก่ลูกค้า สำหรับใช้พัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็น “ISO Internal Auditor”

แนวทางของการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO เป็นแบบ “Tailer Made” เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม มีพื้นฐานความรู้ด้าน ISO ที่ไม่เหมือนกัน

“ให้เกิดความเข้าใจตามพื้นฐาน ผู้เข้าอบรม” ด้วยการปรับเนื้อหา ให้เหมาะสมกับพื้นฐาน มีจุดเด่น คือ

“สอนสนุก เข้าใจง่าย เน้นเข้าใจ ไม่ท่องจำ”

จัดอบรม ISO Online Training และ อบรม On-site Training

VAC เรามีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO ที่ครอบคลุม มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 14001
ISO 45001 Standard
ISO 50001 Standard
IMS

VAC เน้นมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจการตีความ ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรระดับผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงานปฏิบัติการ รวมทั้งผู้ที่องค์กร ต้องการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน ISO

“สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่อง”

หลักสูตรข้อกำหนด ISO กับมาตรฐานที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถเลือกใช้บริการจัดอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO (ISO Requirement) พร้อมกับมาตรฐานที่ท่านต้องการ ได้ดังนี้

 • ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO (Introduction and Requirements, 1 วัน/รุ่น)
 • การตีความ และประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO (Interpretation and Implementation, 2 วัน/รุ่น)
 • ความรู้เบื้องต้น และ การตรวจติดตามภายใน ISO (Introduction and Internal Audit), 2 วัน/รุ่น)
 • ระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001 (Integrated Management System. 2 วัน/รุ่น)

หลักสูตรที่เป็นที่นิยมขอรับบริการ

หลักสูตร

ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนด ISO (ISO Introduction and Requirements)

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตร

การตีความ และประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO (ISO Implementation)

(หลักสูตร 2 วัน)

รวมค่าเดินทาง, เอกสารอบรม และ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 40 ท่าน/รุ่น)

วัตถุประสงค์ หลักสูตร ข้อกำหนด ISO

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อสร้างความเข้าใจ โครงสร้างข้อกำหนด ISO ยุคใหม่่ (High Level Structure, HLS) และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อกำหนดต่างๆ ได้
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นผ่านการทำ Workshop และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อนำไปใช้จริง สู่การพัฒนาเชิงรุก
 • เพื่อกระตุ้นความตระหนักด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ พลังงาน ต่อการให้ความร่วมมือดำเนินระบบร่วมกับองค์กร

เนื้อหาการอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด ISO

 • มาตรฐาน ISO …. กับ ย่างก้าวของ PDCA
 • โครงสร้างมาตรฐาน ISO (HLS) กับภาพรวมของการประยุกต์ใช้
 • บริบทขององค์กร [Context of the Organization]
 • ภาวะผู้นำ [Leadership]
 • การวางแผน [Planning] & Workshop
 • ส่วนสนับสนุน [Support]
 • การปฏิบัติงาน [Operation] & Workshop
 • การประเมินสมรรถนะ [Performance evaluation]
 • การปรับปรุงพัฒนา [Improvement]
 • สรุปแนวคิดระบบบริหารงานคุณภาพ กับ ISO
 • การขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO

ประวัติคณะที่ปรึกษาวิทยากร

ขอเอกสารเสนอราคา

Messenger messenger
Phone phone
Line line
chat